logo

Elmalı Belediyesi, 53 tarlaya KİRACI ARIYOR

Elmalı Belediyesi çeşitli mahallelerde bulunan 53 tarla vasfındaki araziyi 3 yıl süreyle açık arttırma suretiyle kiralayacak. Kiralanacak tarlalardan 5’i Eskihisar, 2’si Çaybaşı, 6’sı Düdenköy, 3’ü Eymir, 5’i Gölova, 8’i Karaköy, 4’ü Pirhasanlar, 2’si Küçüksöğle, 3’ü Mursal,,4’ü Salur, 7’si Yalnızdam mahalelerinde bulunurken, kiralanacak tarlalardan birer tanesi de İslamlar, Bayındır, Salur ve Kuzköy Mahallesi’nde bulunuyor.

Söz konusu ihalelerin Belediye Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda 13 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 10.30’dan itibaren yapılmaya başlanacağı kaydelirken, taşınmazların kiralanması ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlak Şefliğinden alınabilineceği hatırlatıldı.
Belediye tarafından kiralacak tarlalalardan en büyükleri Mursal Mahallesi’nde bulunuyor.  Karapınar mevkiindeki 85 bin metrekarelik tarla ile Emin Ağa Kuyusu mevkiindeki 32 bin metrekarelik arsalardan Karapınar mevkiindekinin yıllık kirası 25 bin lira, diğerinin ise 9 bin 200 lira.
Gerçek kişilerden ihaleye katılmak isteyenlerin; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bu kira ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgâh belgelerini, vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, vekaleten iştirak eden kişinin noter onaylı imza beyanı. Belediyeye son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair, son 10 gün içinde alınmış borcu yoktur yazısı, Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin ise; geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkâr Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler, tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname, vekaleten iştirak eden kişinin noter onaylı imza beyanı. Belediyeye son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair, son 10 gün içinde alınmış borcu yoktur yazısını hazırlamaları ve belirtilen gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları gerekiyor. 

2021.01.06 20:03:58

Yorum Yap