logo

Elmalı Belediyesi garaj içindeki 8 dükkanı 1 yıl süreyle ihaleyle kiralayacak

Elmalı Belediyesi bazı mülklerini satışa çıkarırken, bazı mülklerini ise kiralayacak

    Elmalı Belediyesi arsa ve tarlalalarından oluşan bazı gayrimenkullerini ihale ile satışa çıkarırken, mülkiyetinde olan bazı dükkan ve dairelerini ise yine ihale yoluyla kiralayacak. 
    Gazetemizde yayınlanan ve www.ilan.gov.tr adresinde tüm detayları görülebilecek ihale ilanlarından  satışa çıkarılacak olanlardan  4’ü Büyüksöğle, 5’i Eskihisar ve 1’i de Gündoğan Mahallesi’nde bulunuyor. Büyüksöğle Mahallesi’nde bulunan taşınmazların nevi arsa.  Köy içi’nde bulunan arsaların muhammen bedeli 35 bin lira, geçici teminatı 1050 lira, ihale tarihi 23 Ekim ve ihale saatleri ise 10.30’dan itibaren başlıyor.
    Eskihisar Mahallesi’nde  4960,68 metrekarelik kavaklıkta 23 Ekim tarihinde ihale ile satılacak. Dereboğazı mevkiindeki  kavaklığın muammen bedeli 127 bin lira. Elmalı Belediyesi yine aynı mahallede Köristan mevkiinde bulunan  2973,47 ve 2014, 14 metreşer karelik tarlalar ile  Bostanyerleri mevkiinde bulunan 745,57 metrekarelik tarlayı da ihale ile satacak. Eskihisar mahallesi  Bostan yerleri mevkiinde  bulunan 683,60 metrekarelik  elma bahçesi  35 bin liradan, Gündoğan mahallesi Urkiyeler deresi mevkiindeki 184,81 metrekarelik arsa ise 45 bin liradan yine 23 Ekim tarihinde ihale ile satılacak.
GARAJ İÇİNDEKİ 
DÜKKANLAR BİR YIL 
SÜREYLE KİRALANACAK.
    Elmalı Belediyesi Yeni Mahalle garaj içinde bulunan  8 dükkanı da bir yıl süreyle kiralanmasını ihaleye çıkartıyor. Kira bedeli aylık 500 lira olarak belirlenirken, ihaleler 30 Ekim tarihinde saat 10.32’den itibaren başlayacak.  Yine Yeni Mahalle düğün salonu yanında bulunan ve yıkamacı olarak kullanılan boş alanda  aylık 500 liradan aynı tarihte, saat  10.48’de ihale ile kiralanacak.
    Eymir Kır mevkiinde bulunan  dükkan ile iki konutta yine ihale yoluyla kiralanacak. Dükkanların muhammen bedeli aylık 200 ve 225 lira, 65 metrekarelik konutların ise aylık kira bedelleri 200’şer lira.  Yuva köyiçi mevkiindeki 26 metrekarelik dükkanda yine 30 Ekim tarihinde  saat 10.58’te aylık 320 lira muhammen bedelle ihaleye çıkartılacak.
    İhaleye girmek isteyen gerçek kişilerin geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini,  bu kiralama/satın alma ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belgelerini ihale günü sunmaları gerekiyor.
    Tüzel kişiler adına ihaleye girecekleri ise , geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler , tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi , belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair, son 10 gün içinde alınmış belgeyi ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekiyor.
    İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemeyeceği, İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları şart. 
2019.10.21 06:15:35

Yorum Yap