logo

ELİMİSKO'nun önemli misafirleri

Böl­ge­nin en büyük üre­ti­ci ko­ope­ra­tif­le­rin­den biri olan El­ma­lı mer­kez­li ELMİSKO’nun geç­ti­ği­miz gün­ler­de önem­li zi­ya­ret­çi­le­ri vardı.

 Tarım ve Orman İl Mü­dür­lü­ğü Kır­sal Ka­kın­ma ve Ör­güt­len­me Şube Mü­dü­rü, T.C. Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı Yerel ve Kır­sal Ka­kın­ma Da­ire­si Baş­ka­nı Funda Kü­le­rü ve ekibi, BAKA  ( T.C. Batı Ak­de­niz Ka­kın­ma Ajan­sı ) Genel Sek­re­te­ri Vol­kan Güler ve An­tal­ya Ya­tı­rım Des­tek Ofisi gö­rev­li­le­ri­nin zi­ya­re­ti­ne Tarım ve Orman İlçe Mü­dü­rü Dilek Bo­ğa­ti­mur’da ka­tı­lır­ken, heyet ELMİSKO'ya ait, Süt İşleme Te­si­si­ni, Soğuk Hava De­po­su, Süt Top­la­ma Mer­ke­zi ve Plas­tik Kasa Üre­tim Fab­ri­ka­sı­nı gezdi, ELMİSKO Baş­ka­nı Salih Ku­ru­baş ta­ra­fın­dan ta­ra­fın­dan ko­ope­ra­ti­fin ça­lış­ma­la­rı ile il­gi­li bir si­ne­viz­yon gös­te­ri­si ile sunum ya­pıl­dı.
Zi­ya­ret son­ra­sı Toros ga­ze­te­si’ne bir açık­la­ma yapan Kısa adı ELMİSKO olan El­ma­lı ve Çev­re­si Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Salih Ku­ru­baş, ko­ope­ra­ti­fin yeni pro­je­le­ri ol­du­ğu­nu, bun­lar ara­sın­da ko­ope­ra­ti­fe ait soğuk hava te­si­si­nin ça­tı­sı­na ku­ur­la­cak Güneş Ener­ji Sis­te­mi ile meyva ku­rut­ma ve ku­ru­tul­muş mey­va­yı iş­le­me üni­te­si­nin bu­lun­du­ğu­nu kay­de­de­rek, ara­la­rın­da BAKA Genel sek­re­te­ri­nin de ol­du­ğu he­ye­te pro­je­ler­den bah­set­me im­ka­nı bul­duk­la­rı­nı söy­le­di. Baş­kan Ku­ru­baş, soğuk hava te­si­si­nin ça­tı­sı­na GES ku­rul­ma­sı için geç­ti­ği­niz ay­lar­da An­tal­ya Va­li­si’ne de zi­ya­ret­te bu­lun­duk­la­rı­nı ve Vali!den yar­dım talep et­tik­le­ri­ni kay­de­de­rek şun­la­rı söy­le­di:
“GES sis­te­mi­ni ku­rar­sak, ko­ope­ra­ti­fi­niz için önem­li bir girdi oluş­tu­ran ener­ji ko­nu­sun­da ciddi an­lam­da azal­ma ya­şa­na­cak. Bunun ya­nın­da meyva ku­rut­ma ve ,şleme te­si­siy­le de bölge eko­no­mi­si­ne ciddi an­lam­da bir katkı sağ­la­na­cak ve özel­lik­le elma ger­çek de­ğe­ri­ni bu­la­cak.” 
2020.02.01 10:15:03

Yorum Yap