logo

Kamu Hizmet Binası önündeki arık simsiyah

Her gün yüz­ler­ce in­sa­nın gel­di­ği, için­de vergi da­ire­si ile tapu mü­dür­lü­ğü‘nün bu­lun­du­ğu kamu hiz­met bi­na­sı önün­den akan arık, böl­ge­ye ayrı bir gü­zel­lik ka­tar­ken, be­le­di­ye ta­ra­fın­dan fa­yans dö­şe­nen arı­ğın fa­yans­la­rı­nın ka­rar­dı­ğı ve or­ta­ya da çir­kin bir gö­rün­tü­nün çık­tı­ğı kay­de­di­li­yor.


Be­le­di­ye Te­miz­lik İşleri Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri­nin ka­ra­ran ve çir­kin bir gö­rün­tü oluş­tu­ran ha­vuz­da zaman zaman te­miz­lik ça­lış­ma­sı yap­ma­sı ve ka­rar­ma­ya fır­sat ver­me­me­si is­te­nir­ken, bu ko­nu­da il­gi­li birim mü­dü­rü­nün dik­ka­ti çe­kil­di ve ge­re­ken ça­lış­ma­yı yap­tır­ma­sı is­ten­di.
İnsan sir­kü­las­yo­nu­nun ol­duk­ça fazla ol­du­ğu bir nok­ta­da da bu­lu­nan arı­ğın dü­zen­li ara­lıkl­şar­la te­miz­len­me­si ha­lin­de ka­rar­ma so­ru­nu­nun ya­şan­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten bazı va­tan­daş­lar, “Arık için­de sü­rek­li su akışı mev­cut. Ger­çek­ten de böl­ge­ye ayrı bir gü­zel­lik ka­tı­yor. Ama bu ha­liy­le gör­sel açı­dan bir gü­zel­lik­ten bah­set­mek zor. İçi fa­yans dö­şen­miş arı­ğın ta­ba­nı­nın ve yan­la­rı­nın ka­rar­ma­ma­sı lazım. Bunun yolu da düzenli olarak arığın temiz-lenmesinden geçiyor. Gereken yapılmalır” dediler.2020.02.01 10:25:22

Yorum Yap