SON DAKİKA

logo

İSMAİL DEMİR : AKÇAY’DA KONUT SORUNU ÇOK BÜYÜK

Ak Parti Büyükşehir Meclis Üyesi İsmail Demir, Akçay'daki konut ihtiyacına dikkat çekti

AK Parti meclis üyesi İsmail Demir  Akçay’da çok büyük oranda konut sıkıntısı yaşandığını vurgularken, “Akçay’da yabancı sayısı çok arttı. Dışarından gelenlerin konut ihtiyacı karşılanamıyor. Ara sokaklarda ve bahçelerde prefabrik konutlarla ev sorunu çözümlenmeye çalışılıyor. Vatandaşın ev yapabilmesi için imar yollarının açılması gerekiyor. En azından planlaması bitmiş yerlerdeki planlanmış yollar açılmalı. Akçay’a yoğun talep var.  Ev sorunu hızla büyüyor. Bunu çözümlemek zorundayız” dedi. 
Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2020.10.27 08:37:32
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap


MANAVGAT BELEDİYESİ UĞUR MUMCU ve DEMOKRASİ ŞEHİTLERİNİ ANACAK

Manavgat Belediyesi, 24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası’nda düşünceleri nedeniyle katledilen aydınları düzenlenecek etkinliklerle anacak.Adalet ve Demokrasi Haftası nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi’nde oluşturulan fotoğraflı anma koridorunda, hafta boyunca katledilerek öldürülen aydınlar, Uğur Mumcu, Abdi İpekçi, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok Çetin Emeç, Gaffar Okkan, Hrant Dink, Muammer Aksoy, Metin Göktepe, Necip Hablemitoğlu fotoğrafları önünde yanan mumlar ve karanfillerle anılacak.

Atatürk Kültür Merkezi’nde 25 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 19.00’daki anma etkinlikleri kapsamında 24 Ocak 1993’te katledilen gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’nun Cumhuriyet Gazetesi’nden çalışma arkadaşı olan “Gazeteci Rıza Ezer’in Objektifinden Adalet-Demokrasi ve Uğur Mumcu Fotoğrafları” sergisinin açılışı yapılacak. Emekli Gazeteci Rıza Ezer ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in katılımıyla açılacak olan fotoğraf sergisinde, Uğur Mumcu’nun gazetecilik yıllarındaki fotoğrafları ve o yıllarda adalet ve demokrasiye bakış açısını yansıtan fotoğraflar yer alacak.  Etkinlikler kapsamında ardından sanatçı Metin Güler’in “Aydınlık Türküler-Umutlu Şiirler” dinletisinde özgürlük şarkıları söylenecek. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, adalet ve demokrasiye en çok ihtiyacın olduğu bir dönemde tüm Manavgat halkını anma etkinliklerine katılmaya davet etti. Sözen, “Cumhuriyet’imize ve kazanımlarına canı pahasına sahip çıkan ancak bunun için katledilen tüm demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Adalet ve Demokrasiye her an hepimizin ihtiyacı var. Adalet ve Demokrasi haftasında bu farkındalığı artırmak amacıyla etkinlikler düzenledik. Tüm halkımızı sergi ve dinletimize davet ediyorum” dedi. 


Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.01.23 20:07:24
Son Düzenlenme Tarihi :

Milletvekili Erdem: “cinsel istismar vakasını meclis taşıdı”

CHP An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Erdem, An­tal­ya Mu­rat­pa­şa Ana­do­lu Li­se­si’nde müdür yar­dım­cı­sı ola­rak görev yapan bir ki­şi­nin, 10. Sınıf öğ­ren­ci­si bir kız ço­cu­ğu­na karşı cin­sel is­tis­mar suçu iş­le­di­ği­ne ve ola­yın üs­tü­nün ka­pa­tıl­dı­ğı­na iliş­kin ha­ber­le­ri, mec­lis gün­de­mi­ne ta­şı­ya­rak Milli Eği­tim Ba­ka­nı Yusuf Tekin’in ya­nıt­la­ma­sı is­te­miy­le TBMM’ye soru öner­ge­si verdi.
NE OL­MUŞ­TU?
An­tal­ya Mu­rat­pa­şa Ana­do­lu Li­se­si’nde 10. sı­nıf­ta oku­yan bir kız ço­cu­ğu, yak­la­şık bir ay önce müdür yar­dım­cı­sı­nın ken­di­si­ni sözlü ve fi­zik­sel ola­rak taciz et­ti­ği­ne dair şi­kâ­yet­te bu­lun­muş ol­ma­sı ka­mu­oyu gün­de­min­de yer al­mış­tır. 
An­tal­ya ve Tür­ki­ye ka­mu­oyun­da geniş yer bulan ve in­fi­ale neden olan sis­te­ma­tik cin­sel is­tis­mar id­di­asıy­la il­gi­li yine ço­cu­ğun kendi be­ya­nı üze­ri­ne aynı dö­nem­de bu kişi hak­kın­da so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­mış­tır. Ancak ko­nu­ya iliş­kin açı­lan so­ruş­tur­ma­nın üze­rin­den bir ay geç­miş ol­ma­sı­na rağ­men müdür yar­dım­cı­sı­nın hala aynı okul­da görev yap­ma­ya devam et­ti­ği, so­ruş­tur­ma­nın etkin yü­rü­tül­me­di­ği iddia edil­mek­te.
Söz ko­nu­su olay­la il­gi­si bu­lu­nan müdür yar­dım­cı­sı­nın, hü­kü­me­te yakın ol­du­ğu bi­li­nen EĞİTİM-BİR SEN adlı sen­di­ka üyesi ol­ma­sı ne­de­niy­le is­tis­ma­rın ört bas edil­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı id­di­ası­nı da de­ğer­len­di­ren CHP An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Erdem, “Böy­le­si­ne ta­lih­siz bir olaya sebep olan ki­şi­nin bir eği­tim­ci ol­du­ğu­nu dü­şün­mek bile is­te­mi­yo­rum. Hiç­bir suçun ce­za­sız kal­ma­ma­sı ve ada­le­tin sağ­lan­ma­sı adına, bu şe­kil­de ört­bas edil­me­ye ça­lı­şı­lan her­han­gi bir suçun her yö­nüy­le or­ta­ya çık­ma­sı ve An­tal­ya’ya ya­kış­ma­yan bu tür olay­la­rın ya­şan­ma­ma­sı için mü­ca­de­le ede­ce­ği­mi bil­dir­mek is­te­rim. Özel­lik­le kadın ve ço­cuk­la­ra karşı her türlü kö­tü­lü­ğün kar­şı­sın­da ol­mak­tan asla geri dur­ma­ya­ca­ğım ve bu olay­la il­gi­li tüm ger­çek­ler or­ta­ya çıkıp, ge­rek­li yap­tı­rım­lar uy­gu­la­na­na kadar ta­kip­çi­si ola­ca­ğım!” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
CHP’li Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Erdem’in soru öner­ge­sin­de, Milli Eği­tim Ba­ka­nı Yusuf Tekin’e yö­net­ti­ği so­ru­lar şöyle:
- Cin­sel is­tis­mar id­di­ası ile il­gi­li so­ruş­tur­ma hangi ta­rih­te açıl­mış­tır?
- Cin­sel is­tis­mar id­di­ası­nın ço­cu­ğun kendi be­ya­nı­na da­yan­ma­sı­na rağ­men, okul­da Müdür Yar­dım­cı­lı­ğı gibi önem­li bir gö­rev­de bu­lu­nan ki­şi­nin so­ruş­tur­ma sü­re­sin­ce aynı okul­da gö­re­vi­ne devam et­me­si, so­ruş­tur­ma­nın sağ­lık­lı yü­rü­tül­me­si açı­sın­dan so­run­lu değil midir?
- Cin­sel is­tis­mar ge­rek­çe­si ile suç­la­nan Müdür Yar­dım­cı­sı neden gö­rev­den el çek­ti­ril­me­miş­tir?
- So­ruş­tur­ma etkin yü­rü­tül­mek­te midir?
- Aynı za­man­da hü­kü­me­te yakın bir sen­di­ka­ya üye ol­du­ğu iddia edi­len ki­şi­nin açığa alın­ma­ma­sın­da ve so­ruş­tur­ma­nın etkin yü­rü­tül­me­me­sin­de bu sen­di­ka­nın her­han­gi bir tel­ki­ni var mıdır?
- Dev­le­tin ko­ru­ma­sı al­tın­da olan 10. sınıf öğ­ren­ci­si bir kız ço­cu­ğu­na ya­pı­lan cin­sel is­tis­mar son­ra­sı, ba­kan­lı­ğı­nız ta­ra­fın­dan, kız ço­cu­ğu­na her­han­gi bir hu­ku­ki ya da psi­ko­lo­jik des­tek ve­ri­lip ve­ril­me­di­ği­ne dair Ada­let Ba­kan­lı­ğı’ndan bilgi alın­mış mıdır?
- So­ruş­tur­ma­nın etkin yü­rü­tül­me­me­sin­de so­rum­lu­lu­ğu olan İl ve İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ve per­so­ne­li hak­kın­da ya­pı­lan her­han­gi bir idari so­ruş­tur­ma ve yap­tı­rım var mıdır?
* HABER MERKEZİ

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.06.13 11:47:12
Son Düzenlenme Tarihi :