logo

Var mı Başka Seçkin Öğretmen !!!

El­ma­lı’nın Yuva Ma­hal­le­si Yuva İlko­ku­lu’ndan öğ­ren­ci­ler ilk kez Antal­ya Stad­yu­mu­nu gör­dü­ler, ilk kez maç iz­le­di­ler, ilk kez Nuri Şahin’i ya­kın­dan gör­dü­ler, ve An­tal­yas­por’un bu sezon ilk 4 gollü gali­bi­ye­ti­ne şahit oldular

    El­ma­lı’lı ço­cuk­la­rın An­tal­yas­por sev­gi­si­ni ateş­le­yen, an­la­tan, tanıma­sı­nı sağ­la­yan An­tal­yas­por sev­da­lı­sı öğ­ret­men Seç­kin Erol oldu.
    Sos­yal med­ya­dan bir pay­la­şım yaptı. Ge­ri­si çorap sö­kü­ğü gibi geldi.
    Şimdi ba­kı­yo­rum sos­yal med­ya­dan pay­la­şa­rak sa­hip­len­me­ye çalışan­lar tü­re­di.
    Seç­kin öğ­ret­me­nin ilk sos­yal medya çağ­rı­sı­nı ha­ber­leş­ti­ren, gündeme ta­şı­yan, Baş­kan Aziz Çetin ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu’na des­tek olma­sı için ga­ze­te­den çağ­rı­da bu­lu­nan ki­şi­yim.
    Öğ­ren­ci­le­rin Gi­re­suns­por ma­çı­na ge­le­cek­le­ri­ni de ilk ha­ber­leş­ti­ren yine benim. Çor­ba­da tuzum ol­du­ğu­na ina­nı­yo­rum.
    Öğ­ren­ci­le­rin gel­me­sin­de, An­tal­yas­por’u iz­le­me­sin­de payım var.
    Ama benim payım, ne Seç­kin Erol öğ­ret­men kadar,
    Ne öğ­ren­ci­le­rin git­me­si­ne “evet“ diyen onlarla birlikte tribünde yer alan okul mü­dü­rü Hü­se­yin Te­ke­li kadar,
    Ne pay­laşı­mın ar­dın­dan bir kaç gün içe­ri­sin­de ço­cuk­la­rın An­tal­yas­por’lu ol­ma­sı için 07 Genç­lik Gru­bu­nu adeta se­fer­ber eden, kaş­kol - bere - polar gönderen, ço­cuk­la­ra 07 Genç­lik Ta­raf­tar Lo­ka­lin­de öğle ye­mek­le­ri­ni elle­riy­le ikram eden Tolga Cö­mer­toğ­lu kadar   
    Ne de, öğ­ren­ci­le­rin pas­so­lig kartının pa­ra­sı­nı ce­bin­den öde­yen An­tal­yas­por Baş­ka­nı Aziz Çetin kadar payım var.
    Ama, yine de çor­ba­da tuzum var, mutluyum.
    Bizim Seç­kin Erol gibi öğ­ret­men­le­re, ken­tin ta­kı­mı için "hayır" demeyen okul mü­dür­le­ri­ne, müdür yar­dım­cı­la­rı­na ih­ti­ya­cı­mız var.
    İna­nı­yo­rum ki o öğ­ren­ci­ler geri dö­nüş­le­rin­de halen maçın atmosferini ya­şa­ma­ya devam et­ti­ler. Maçın he­ye­ca­nı­nı Pa­zar­te­si günü okul ar­ka­daş­la­rı­na, so­kak­ta­ki ar­ka­daş­la­rı­na da an­lat­tı­lar.
    Var mı başka Seçkin öğ­ret­menler, öğ­ren­ci­le­ri­ni An­tal­yas­por’lu yap­mak isteyenler. Yö­ne­tim­den ta­lep­te bu­lu­nan.
    İna­nı­yo­rum ki bu ta­lep­ler Başkan  AQziz Çetin ve yö­ne­tim ta­ra­fın­dan gözü ka­pa­lı ye­ri­ne geti­ri­lecek. Tolga Cömertoğlu parasını ve zamanını  o çocuklara yine ayıracak. 07 Gençlik seferber olacak.
    An­tal­yas­por fut­bol so­rum­lu­su Nuri Şahin maç ön­ce­sin­de yap­tı­ğı konuş­ma­da tri­bün­ler­de­ki ço­cuk­la­rı örnek gös­ter­di. On­la­rı tri­bün­ler­de­ki ço­cuk­lar­la mo­ti­ve etti.
    Tri­bün­ler­de kaç çocuk vardı bil­mi­yo­rum. Takım ha­lin­de giren de var, elin­den 2 ço­cu­ğu­nu tu­ta­rak koşa koşa maça gelen de var, ailecek çocuk­la­rıy­la maça gelen de vardı.
    Yine tri­bün­ler­de 10 bin ki­şi­yi bile bu­la­ma­dık.
    Bu ko­nu­da ha­ki­ka­ten sı­kın­tı büyük ama. Ge­le­ce­ğin te­mel­le­ri­ni atma­ya, hem de sağ­lam at­ma­ya baş­la­dık. * Ferudun ÖZGÜNSÜR
2022.03.21 06:52:25

Yorum Yap