SON DAKİKA

logo

Sözleşmeliye Kadroda Son Durum Ne ?

500 bin sözleşmelinin merakla beklediği sözleşmeliye kadro yasasında sıcak gelişme yaşanıyor ! Sözleşmeli olarak çalışanları ilgilendiren kadro ne zaman başlıyor ? Sözleşmeliye kadro teklifi meclisten geçti mi? Sözleşmeli çalışanlara kadro şartları nedir? En sıcak gelişmeleri sizler için derledik.

500 bin sözleşmelinin beklediği kadro yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna Geldi. Komisyon bugün (16.01.2023) saat 11:00 de toplanacak. Komisyon bilgisinde ise şu ifadeler yer aldı : "1-KONYA MİLLETVEKİLİ HALİL ETYEMEZ VE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ, ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ BÜLENT TURAN, TOKAT MİLLETVEKİLİ ÖZLEM ZENGİN, ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU, BARTIN MİLLETVEKİLİ YILMAZ TUNÇ; MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ MANİSA MİLLETVEKİLİ ERKAN AKÇAY, SAKARYA MİLLETVEKİLİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL; BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI ANKARA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA DESTİCİ İLE 175 MİLLETVEKİLİNİN; DEVLET MEMURLARI KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ (2/4849)" 

Sözleşmeliye kadro yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu dışında Tali komisyona da girecek. Antalya'dan 5 milletvekilinin imzaladığı taslağın bu hafta yasalaşması bekleniyor. 


SÖZLEŞMELİYE KADRO YASASI MADDELERİ NELER ? 


MADDE 1- 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 20- 28/11/2022 tarihi itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde müracaat edenler, geçerliliği devam eden kamu personeli seçme sınavından Başkanlıkça belirlenecek yeterli puanı almış olmaları ve Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başanlı olmaları şartıyla. Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atamrlar. Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarma nakli yapılamaz. Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerin Başkanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sımfı, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir."

MADDE 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasımn üçüncü paragrafında yer alan "tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların;" ve "bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde ve" ibareleri madde metninden çıkanimış, paragrafta yer alan "dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdammın gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin;" ibaresi "hizmetine kısmi zamanlı olarak ihtiyaç duyulacakların;" şeklinde değiştirilmiş, aynı paragrafa "dış kuruluşlarda" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve yurtdışı teşkilatlarında" ibaresi eklenmiş; dördüncü paragrafında yer alan ", fesih tarihinden" ibaresi "fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden" şeklinde değiştirilmiş, paragrafta yer alan "sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler," ibaresi madde metninden çıkanimış, paragrafa "Cumhurbaşkanınca" ibaresinden önce gelmek üzere "yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel için ayrıca olmak üzere" ibaresi eklenmiş, fıkraya dördüncü paragrafın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş; üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf ve fıkraya aşağıdaki paragraf eklenmiştir. "Yurtdışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi süreleri, zorunlu hallerde mali yılla sınırlı olma şartı aranmaksızın Cumhurbaşkamnca belirlenebilir." "Bu fıkranın diğer paragraflarmdaki hükümler ile özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek pozisyon unvanlannda çalıştınimak üzere işin geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmalan halinde bulunduklan yerde aym unvanlı memur kadrolanna atamr. Bulunduklan pozisyon unvam ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanlann atanacağı kadrolar Cumhurbaşkamnca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzereüç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlannda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazamimış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşmdan itibaren hak kazanır ve öncelci pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu kapsamda memur kadrolanna atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Bu kapsamda sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek ilgili kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvam, sınıfı, adedi, derecesi ve teşkilatı belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir." "Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması ile disipline aykırı fiil ve hallerin gerçekleşmesi durumunda bu personele verilmesi gereken disiplin cezaları, disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları ile disipline dair diğer hususlar hakkında Devlet memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren fiil ve hallerde disiplin kurulunun karan alınarak sözleşmeli personelin görevine atamaya yetkili amirin onayı ile son verilir."

MADDE 3- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCÎ MADDE 48- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda; bir yıldan az süreli, ayın veya haftamn bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlanmn araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sımrlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere; а) 28/11/2022 tarihi itibarıyla; 1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 2) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10/A maddesi, 3) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi, 5) Mülga 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi, б) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası, 7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 30 uncu maddesinin mülga birinci fıkrası, 8) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çahştıniması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 9) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga 26 ncı maddesi, 10) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin yedinci fıkrası.11) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile îlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin mülga birinci fıkrası, 12) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 28 inci maddesi, 13) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 14) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasının mülga birinci cümlesi, 15) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 16) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi, 17) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesi, 18) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, 19) 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarımn Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 20) Mülga 29/06/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınm Teşkilat ve Görevleri Hakkmda Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi, 21) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi, 22) 24/10/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası, 23) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkmda Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi, uyannca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlannda çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar; pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bu Kanunun ek 41 ve ek 44 üncü maddeleri kapsamındaki unvanlar hariç olmak üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine tabi kurumlar bakımından bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumlarm kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine göre aym Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde veya kurumlarm kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlanyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize ve ihdas cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Cumhurbaşkamnca belirlenen memur kadrolarına, b) Î1 özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartlan taşıyanlardan bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına, c) 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin ikinei fıkrasının son eümlesi kapsamında Sağlık Bakanlığıyla imzalanan sözleşmeye dayalı olarak 28/11/2022 tarihi itibanyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın, görev yaptıkları aile sağlığı merkezinin bulunduğu Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise Sağlık Bakanlığının kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlanyla sınırlı olmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına, ç) 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibanyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinde bulunduğu pozisyon unvamyla aynı unvanlı memur kadrolanna, pozisyon unvanlarıyla aym unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise anılan Genel Müdürlüğün kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sımrlı olmak suretiyle Cumhurbaşkamnca belirlenen memur kadrolanna, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınea atamriar. 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 221 inci maddesinin altıncı fıkrası ile geçici 1 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında devri yapılan sözleşmeli personel hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmakta iken 28/11/2022 tarihinde askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar. 28/11/2022 tarihinden önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 5258 sayılı Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır. Bu madde hükümlerine göre memur kadrolanna atananların, ilgili mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlannda aldıklan mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar bu Kanunun 72 ve 74 üncü maddelerinde yer alan hükümlerden sözleşmeli personel olarak geçen süreleri dâhil dört yıllık hizmet süresini tamamladıkları tarihten itibaren yararlanabilirler. Aym fıkranın(b) bendi kapsamında memur kadrolanna atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibanyla ihdas edilerek aynı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolanna atananlann pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir. Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (I) numaralı alt bendi dışındaki bentleri ve (c) bendi hükmüne göre memur kadrolarına atanma talebinde bulunmayan sözleşmeli personel hakkında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin; (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre memur kadrolarına atanma talebinde bulunmayan sözleşmeli personel hakkında dördüncü paragrafı hariç 4 üncü maddenin (B) fıkrasımn değiştirilen hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu personelin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanmca düzenlenir. Bu personele ait pozisyonlarda herhangi bir şekilde boşalma olması halinde bu pozisyonlar herhangi bir işlem yapılmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu şekilde iptal edilen pozisyonlar kurumlarca bir ay içinde kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir. 29/11/2022 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında hizmete alınan sözleşmeli personelden maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam edenler hakkında ilgisine göre bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki hükümleri uygulanır. Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.

MADDE 4- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 49- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 4 üncü maddenin (B) fıkrasında yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yapılması gereken düzenlemeler altı ay içinde yürürlüğe konulur. Bu süre içinde mevcut mevzuatın 4 üncü maddenin (B) fıkrasına aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

MADDE 5- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 50- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatrolan Genel Müdürlüğünde 28/11/2022 tarihi itibanyla 4 üncü maddenin (B) fıkrası kapsamında bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Cumhurbaşkanmca karar verilen sanatsal faaliyetlerde görevlendirilen solist sanatçı ve sanatçı ile sahne üstünde ve sahne gerisinde ihtiyaç duyulan hizmetler için belirlenmiş olan pozisyonlarda sözleşme ile çalışan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devamedenlerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde görev yaptıkları kurumlara yazılı olarak başvuruda bulunan; a) Solist sanatçı ve sanatçılar, ek geçici 12, ek geçici 14 ve ek geçici 16 ncı maddeler ile kurumlarımn Özel mevzuat hükümleri kapsamında durumlarına uygun sanatçı pozisyonlanna, b) Sahne üstü ve gerisinde görev yapan personel, ek geçici 12, ek geçici 14 ve ek geçici 16 ncı maddeler ile kurumlarının özel mevzuat hükümleri kapsamında; 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrolan Personeli Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin (b) ve (c) fıkralan kapsamına giren pozisyonlardan kurumlarınca belirlenecek pozisyonlara; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün İçinde kurumlarınca atanırlar. Birinci fıkra kapsamında çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar. Bu madde hükümlerine göre yeni pozisyonlanna atananların 4 üncü maddenin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, yeni atandıkları pozisyonlarda geçmiş sayılır ve bu süreler yeni pozisyonlarının mali haklannın tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları yeni pozisyonların mali ve sosyal haklanna göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlannda aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu madde hükümlerine göre yapılacak atamalarda kurumlann boş pozisyonlan kullanılır. Yeterli sayıda boş pozisyon bulunmaması halinde atama yapılmasıyla birlikte pozisyon ihdas edilmiş sayılır. Bu şekilde yapılan atamalar atama işlemini takip eden bir ay içinde unvanı, adedi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir. Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir."

MADDE 6- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir. "Sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabidir. Sözleşmeli personelden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alman memur kadrolarına atanır. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Bunların sözleşmeli personel pozisyonlannda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlanna göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlannda aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz."

MADDE 7- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCÎ MADDE 17- 28/11/2022 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı teşkilatında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapmakta olan ve amlan Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde müracaat etmeleri hâlinde, Bakanlıktarafından ebe ve hemşire kadrolanna atanırlar. Bu madde uyannca memur kadrolarına atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerin Bakanlığa ait bölümüne eklenmiş sayıln. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir."

MADDE 8- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.


Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.01.16 07:59:28
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap


Antalya’da eş zamanlı operasyonda aranan 101 şahıs yakalandı

Antalya’da polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 101 şahıs yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, merkez ve dış ilçelerde ; “asayiş ve diğer suçlardan aranan” şahıslara ..

Antalya’da polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 101 şahıs yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, merkez ve dış ilçelerde ; “asayiş ve diğer suçlardan aranan” şahıslara yönelik 47 ekip ve 107 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.
Aralarında “kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, 6136 SKM, mala zarar verme, uyuşturucu madde ticareti/bulundurma/kullandırma, resmi belgede sahtecilik, cinsel saldırı, tehdit/hakaret” suçlarından arananların bulunduğu 20 yıl üzeri hapis cezası bulunan 1 şahıs, 10 ile 20 yıl arası hapis cezası bulunan 2 şahıs, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 3 şahıs, 2 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 16 şahıs, 2 yıl altı hapis cezası bulunan 33 şahıs olmak üzere toplam 101 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Kaynak : İHA
Ekleme Tarihi : 2023.07.13 17:46:13
Son Düzenlenme Tarihi :

ANTGİAD’ın konuğu Başkan Savaş oldu

ANTALYA (İHA) - Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Olağan Genişletilmiş Üye Toplantısı konuğu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş oldu. ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, misafirler ve üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda “Yeniden Doğuş” konuşuldu.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, Hatay’ın ANTGİAD üyeleri için çok farklı bir öneme sahip olduğuna değinerek, “Bu salondaki her bir fert Hatay’a Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ortaya koyarak Türkiye Cumhuriyeti topraklarına kazandırdığı bir değer olarak bakıyor. Hatay, tarihi ve kültürel mirasıyla eşsiz bir ildir, bunu biliyoruz. Ama en az bu özelliği kadar önemli yönü de bize Atamızın emaneti olmasıdır. Şubat ayında meydana gelen yıkıcı deprem sadece 11 ili değil hepimizi derinden sarstı. ANTGİAD ailesi olarak ilk şoku hızlıca atlatıp haberi aldığımız andan itibaren adeta seferberlik ilan ettik ve bölgeye elimizden gelen yardımları gönderebilmek adına çalışmalara başladık. Gerek bireysel gerekse de dernek olarak büyük bir hassasiyetle yaraların sarılması için önemli adımlar attık. Üyelerimize, yardım yapabilecek herkese ulaşmaya çalıştık. Bu süreçte zaman kavramı olmaksızın depremden zarar gören insanlarımıza destek olabilmek adına canını dişine takan arkadaşlarıma, üyelerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Hatay’ın turizm, tarım, sanayi ve ticaretle bir an önce ayağa kalması gerektiğini vurgulayan Sert, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu noktada tüm milletimize, tüm iş dünyasına büyük görev düşüyor. Hatay’ın kalkınması, modern yüzü ile eski kimliğine bürünebilmesi için ekonominin çarklarının yeniden dönmeye başlaması lazım. Hatay’ın turizmiyle, tarımıyla, sanayisiyle, ticaretiyle bir an önce ayağa kalkması gerekiyor. Biz deprem sonrası ANTGİAD olarak hazırladığımız dosyada da belirtmiştik; depremden hasar gören bölgelerin süper teşviklerle desteklenmesini öneriyoruz. Bu noktada bazı adımlar atıldı ancak desteklerin bir seferberliğe imkân verecek hacimde olmadığını da görüyoruz. Verilen teşvikler cezbedici olmalıdır. Biz Hatay’ı ve deprem bölgelerini ancak ekonomi çarklarını bir an önce ve kuvvetli şekilde döndürerek kurtarabiliriz. Aksi taktirde kadim bölge halkını ve onlarla birlikte bölge kültürünü kaybederiz. Bu noktada bölge halkı ile ortak iş modelleri gündemimize girmelidir. Hatay’ın güçlü olduğu yönlerle Antalya’nın entegrasyonu sağlanabilir. Örneğin Antalya’yı Hatay gastronomisinin vitrini yapabiliriz. Antalya’nın turizm, tarım ve sanayideki birikiminin Hatay’daki yeni iş fikirlerinde hayat bulmasını sağlayabiliriz. ANTGİAD olarak Hatay iş insanları ile Antalya İş insanlarını bir araya getiren, ortaklıkları, yeni iş modellerini destekleyen organizasyonlar düzenleyebiliriz.”

Başkan Sert’in moderatörlüğünde "Yeniden Doğuş" konulu konuşmasını gerçekleştiren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise, “Antalya Genç İş İnsanları Derneği depremin ilk haftasından itibaren ilimiz ile dayanışma içinde oldu. İlk hafta, içerisinde 16 konteyner, her konteyner içerisinde yatağı, yastığı, battaniyesi, hiljen paketi ile yardım göndererek Hatay Büyükşehir Belediyemiz ile dayanışma içinde olmuştur. Derneğin gönderdiği konteynerlar ile EXPO Antakya alanı içerisinde Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaşam alanı oluşturulmuştur. Yaşadığımız depremden sonra ilimize yaptıkları desteklerden ve davetlerinden dolayı ANTGİAD’a teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Soru cevap şeklinde devam eden toplantı sonunda ANTGİAD Başkanı Osman Sert tarafından, günün anısına konuk konuşmacı Lütfü Savaş’a teşekkür hediyesi takdim edilirken yeni üyelere de üyelik belgeleri takdim edildi ve toplantı fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.09.29 10:18:09
Son Düzenlenme Tarihi :