SON DAKİKA

logo

Kurt : “Konaklama vergisi yerel yönetimlere aktarılmalı”

An­tal­ya Kent Kon­se­yi Baş­ka­nı Se­ma­nur Kurt, konaklama vergisinden elde edilen gelirin yerel yönetimlere verilmesi gerektiğini belirtti. Kurt, açıklamasında şunları söyledi : “2023 yı­lın­dan iti­ba­ren ko­nak­la­ma ver­gi­si otel­le­rin ci­ro­sun­dan alı­na­rak TGA büt­çe­si­ne dâhil edil­mek­te­dir. Bu vergi tüm dün­ya­da ol­du­ğu gibi tu­rist­ler­den talep edi­le­rek elde edi­len kay­nak, be­le­di­ye­ler ve yerel yö­ne­tim­le­rin kul­la­nı­mı­na su­nul­mak­ta­dır. Bir an önce bunun ye­ni­den dü­zen­len­me­si ve iş­le­yiş ile kay­nak kul­la­nı­mı ka­lı­cı ve sağ­lık­lı bir şekle ka­vuş­tu­rul­ma­lı­dır.” dedi.
Kurt, açıklamalarını şöyle sürdürdü : “Tu­rizm Sek­tö­rü; Yö­ne­ti­şim so­ru­nu, çar­pık ya­pı­laş­ma, otel­le­rin çev­re­si, yatak ar­tı­şı, sezon kı­sa­lı­ğı, yeni pa­zar­lar, her­şey dahil sis­tem, deniz kir­li­li­ği, kül­tü­rel de­ğer­ler, ta­nı­tım yön­tem­le­ri, ka­li­fi­ye ele­man, ha­va­yo­lu şir­ket­le­ri, kış tu­riz­mi, mer­di­ve­nal­tı üre­tim, tu­rizm şo­för­le­ri, kaçak reh­ber­lik, çevre du­yar­lı­lı­ğı, Expo alanı, mer­mer ocak­la­rı, tu­riz­me bakış baş­lık­la­rı al­tın­da de­ğer­len­di­ril­me­li ve so­run­la­ra yö­ne­lik çözüm yol­la­rı ha­ya­ta ge­çi­ril­me­li­dir.
TURİZM ÇALIŞANLARININ KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLMELİ
Sek­tö­rün pan­de­mi­den beri en önem­li so­ru­nu hiç şüp­he­siz ça­lı­şan­la­rın sek­tör­den uzak­laş­ma­sı ve geri dön­me­me­le­ri­dir. Bunu ya­nı­sı­ra genç nesil tu­riz­me, hatta mev­sim­lik hiz­met sek­tö­rü­ne sıcak bak­ma­mak­ta­dır­lar. Sek­tör­de ça­lış­ma­nın eko­no­mik ve sos­yal an­lam­da cazip bir hale ge­ti­ril­me­si bir an önce ger­çek­leş­mez­se Tu­rizm Fa­kül­te­le­rin­de oku­yan genç­le­ri­miz bile tu­rizm­den uzak­la­şa­cak­lar­dır.
HER ŞEY DAHİL SİSTEMİ REVİZE EDİLMELİ
Her Şey Dâhil: Dün­ya­nın en güçlü Her Şey Dâhil des­ti­nas­yo­nu olan An­tal­ya’nın bu ko­nu­yu artık ka­lı­cı ve tar­tı­şıl­ma­ya­cak bir hale re­vi­ze et­me­si her­kes ta­ra­fın­dan dil­len­di­ril­mek­te­dir. Tu­ris­tin şehir dı­şı­na yön­len­di­ri­le­ce­ği, şehri, ül­ke­yi ta­nı­ma­sı­na ola­nak sağ­la­ya­ca­ğı şe­kil­de oluş­tu­rul­ma­sı, hem ote­lin, hem tu­ris­tin, hem şeh­rin kı­sa­ca her­ke­sin ya­ra­rı­na­dır.
TURİZM YATIRIMLARINDA DURUP BEKLEMEK ZORUNDAYIZ
An­tal­ya Tür­ki­ye’nin en çok yatak ka­pa­si­te­si olan şehri. Aynı za­man­da dün­ya­nın da en önem­li­le­rin­den biri. Bugün iti­ba­rı ile 700 bine yak­la­şan yatak ka­pa­si­te­si artık iyice kont­rol­den çık­mış du­rum­da. Bunun kriz­li yıl­lar­da ne so­nuç­lar do­ğur­du­ğu gö­rül­müş, tu­rizm böl­ge­le­ri­nin terk edil­miş beton yı­ğın­la­rı­na dön­dü­ğü pan­de­mi sü­re­cin­de ya­şan­mış­tır. Tu­rist art­tık­ça yatak ar­tı­rıp, yatak art­tık­ça, tu­rist sa­yı­sı he­de­fi­ni bü­yü­ten obez bir bakış açı­sı­na esir oldu An­tal­ya. 
Bir günde 700 bin tu­ris­ti ya­tı­ra­cak dün­ya­nın en yoğun yatak ka­pa­si­te­si­ne sahip bir il An­tal­ya. Bu da yılda 20 mil­yon tu­ris­ti ağır­la­ya­bi­lecek bir ka­pa­si­te. Şehir nü­fu­su­nun beşte biri. Artık bir müd­det dur­mak, bek­le­mek olan ile ya­şa­mak ge­re­kir. Yoksa sü­rek­li otel do­lu­luk prob­lem­le­ri ya­şa­na­cak­tır.
KÜLTÜREL DEĞERLER ÖNPLANA ÇIKARILMALI
Kül­tü­rel De­ğer­le­rin Ön Plana Çı­ka­rıl­ma­sı­na Yö­ne­lik Pro­je­ler
Tu­ris­tin art­tı­ğı oran­da ören­ye­ri zi­ya­ret­le­ri­miz art­ma­dı­ğı bi­lin­mek­te­dir. An­tal­ya, bı­ra­kın yüz­ler­ce ören­ye­ri­ne sahip ol­ma­yı, Ka­ra­in, Noel Baba Ki­li­se­si, Alan­ya Ka­le­si, Ke­ko­va, Ter­mes­sos, Likya Şe­hir­le­ri, Perge, As­pen­dos­ve Yivli Mi­na­re gibi UNES­CO Dünya mi­ra­sı ge­çi­ci lis­te­sin­de olan, dün­ya­ca bi­li­nen 9 na­di­de ve özel ta­ri­hi de­ğe­re sahip. 
Bu bağ­lam­da 9 ören­ye­ri ile Dün­ya­da UNES­CO bek­le­me lis­te­sin­de en çok ören­ye­ri olan şehir aynı za­man­da. Bun­la­rı ön plana çı­ka­ra­cak pro­je­le­re acil ih­ti­yaç var. Bunun ya­nı­sı­ra her tu­ris­tik böl­ge­de on­lar­ca ta­ri­hi de­ğe­ri­miz var. Önce bakış açı­mı­zı, ar­dın­dan yön­tem­le­ri­mi­zi de­ğiş­tir­me­li­yiz. Mü­ze­le­ri­mi­zi ve ören­yer­le­ri­mi­zi soğuk mer­mer taşı kol­lek­si­yo­nu gö­rün­tü­sün­den bir an önce kur­tar­ma­lı­yız.”
* İSA KAVLAK


Kaynak : İsa KAVLAK
Ekleme Tarihi : 2023.05.15 14:23:54
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap


Dalaman köprüsü restorasyon işi yaptırılacaktır

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü – 13. Bölge Müdürlüğü

Tarihi Dalaman (Atatürk) Köprüsünün (Betonarme Bow-String) Restorasyon Uygulama İşi Yaptırılacaktır

 Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre İhale 04.08.2022 - 10:00'da Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Gazi Bulvarı Fabrikalar Mah. 07090 ANTALYA adresinde yapılacaktır. * DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN


Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2022.07.18 20:59:16
Son Düzenlenme Tarihi :

Osman Nuri Çınar Ortaokulu öğretmen, veli ve öğrencilerinin Şiir ve Müzik Dinletisi ile

Elmalı’da eğitime MUHTEŞEM final

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı tamamlanırken,  Osman Nuri Çınar Ortaokulu öğretmen, veli ve öğrencilerinin  şiir ve müzik dinletisi adeta “muhteşem bir final’ oldu. Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen müzik ve şiir dinletisine veliler büyük ilgi gösterirlerken, salonun merdivenleri bile dolduruldu. Yaklaşık 1,5 saatlik    şiir ve müzik dinletisi, okulun Türkçe öğretmenleri Yaşar Bayındır ve Raziye Doğan tarafından hazırlandı. Yaşar Bayındır sunuculuğunu üstlendiği geceye bir de şiir okuyarak renk kattı.

Şiir ve müzik dinletisine yine okul öğretmenleri enstüramanları ile eşlik etti. Sazla ve sesiyle şiir ve müziklere eşlik eden öğretmen Egemen Balhan, bu güzel etkinliği hazırlayan iki isimden biri olan Türkçe öğretmeni Raziye Doğan ve öğrenci velisi Selen Danacı, seslendirdikleri müziklerle şiir ve müzik dinleti etkinliğine ayrı bir tat, hava kattılar.

Solist öğretmen ve veliye gitarıyla öğretmen Enes Mutlu, yan flüt ve org’la öğretmen Mesut Arıkan eşlik ederlerken, öğrencilerde seslendirdikleri şiirlerle izleyenlere unutulmaz bir gece, 2023-2024 eğitim yılına ise ‘muhteşem” bir finalle veda edilmesini sağladılar.

Şiir ve müzik dinletisinin sonunda gecenin asıl mimarı okul Müdürü Yunus Şanar, öğretmenlere ve veli Selen Danacı’ya plaketlerini takdim edip teşekkür ederken, “Okulumuz Türkçe öğretmenleri Yaşar Bayındır ve Raziye Doğan rehberliğinde hazırlanan  Şiir  ve Müzik Dinleti’si yoğun bir izleyici katılımı ile gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin birbirinden güzel okudukları  şiirlerin müzikler ile harmanlanması programa ayrı bir güzellik katarken seyirciler tarafından da çok beğenildi. Şiir okuyan, programı sunan öğrencilerimiz başta olmak üzere müzikleri ve enstrümanları ile eşlik eden öğretmen ve velilerimize, bize böyle güzel bir dinleti imkanı verdikleri için teşekkür ederiz. Katılımları ile bizleri onurlandıran protokol üyeleri ve misafirlerlerimize de ayrıca şükranlarımızı sunarız” dedi.

HALİL BAŞKAN SALONDAYDI
Bu güzel etkinlikte öğretmen ve öğrencileri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Halil Öztürk, şiirleri ile muhteşem bir dinleti sunan öğrencilere teşekkür belgelerini teslim etti.


Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2024.06.23 10:33:03
Son Düzenlenme Tarihi :