SON DAKİKA

logo

Türk insanı “OBEZ” oluyor

Boy ve kilo de­ğer­le­ri kul­la­nı­la­rak he­sap­la­nan vücut kitle in­dek­si in­ce­len­di­ğin­de; 15 yaş ve üstü obez bi­rey­le­rin oranı 2019 yı­lın­da %21,1 iken, 2022 yı­lın­da %20,2 oldu. Cin­si­yet ay­rı­mın­da ba­kıl­dı­ğın­da; 2022 yı­lın­da ka­dın­la­rın %23,6'sının obez ve %30,9'unun obez ön­ce­si, er­kek­le­rin ise %16,8'inin obez ve %40,4'ünün obez ön­ce­si ol­du­ğu gö­rül­dü.
Üst so­lu­num yolu en­fek­si­yo­nu 0-14 yaş gru­bun­da­ki ço­cuk­lar­da en fazla gö­rü­len has­ta­lık oldu
Ço­cuk­lar­da son 6 ay için­de gö­rü­len has­ta­lık tür­le­ri in­ce­len­di­ğin­de, 2022 yı­lın­da 0-6 yaş gru­bun­da %31,3 ile en çok üst so­lu­num yolu en­fek­si­yo­nu gö­rül­dü. Bunu sı­ra­sıy­la, %29,4 ile ishal ve %6,9 ile alt so­lu­num yolu en­fek­si­yo­nu iz­le­di. 2022 yı­lın­da 7-14 yaş gru­bun­da da %27,1 ile üst so­lu­num yolu en­fek­si­yo­nu ilk sı­ra­da yer aldı. Bunu sı­ra­sıy­la; %19,8 ile ishal, %11,2 ile ağız ve diş sağ­lı­ğı so­run­la­rı iz­le­di.
Bel böl­ge­si prob­lem­le­ri 15 yaş ve üstü bi­rey­ler­de % 24,6 ile en fazla gö­rü­len has­ta­lık oldu
Son 12 ay için­de 15 yaş ve üstü bi­rey­ler­de gö­rü­len has­ta­lık tür­le­ri in­ce­len­di­ğin­de, bel böl­ge­si prob­lem­le­ri 2019 yı­lın­da %29,7 ile 2022 yı­lın­da da %24,6 ile ilk sı­ra­da yer aldı. Bunu sı­ra­sıy­la; 2022 yı­lın­da %17,2 ile boyun böl­ge­si prob­lem­le­ri, %16,1 ile hi­per­tan­si­yon, %11,4 ile şeker has­ta­lı­ğı ve %9,6 ile aler­ji iz­le­di.
Her gün tütün ma­mu­lü kul­la­nan 15 yaş ve üstü bi­rey­le­rin oranı %28,3 oldu
Her gün tütün ma­mu­lü kul­la­nan 15 yaş ve üstü bi­rey­le­rin oranı 2019 yı­lın­da %28,0 iken 2022 yı­lın­da ar­ta­rak %28,3 oldu. Bu ora­nın 2022 yı­lın­da er­kek­ler­de %41,3, ka­dın­lar­da ise %15,5 ol­du­ğu tes­pit edil­di. Tütün ma­mu­lü kul­lan­ma­yan bi­rey­le­rin (bı­ra­kan­lar ve hiç kul­lan­ma­yan­lar) oranı ise, 2019 yı­lın­da %68,7 iken 2022 yı­lın­da aza­la­rak %68,0 oldu.
Alkol kul­la­nan 15 yaş ve üstü bi­rey­le­rin oranı %12,1 oldu
Son 12 ay için­de, alkol kul­la­nan 15 yaş ve üstü bi­rey­le­rin oranı 2019 yı­lın­da %14,9 iken 2022 yı­lın­da aza­la­rak %12,1 oldu. Bu ora­nın 2022 yı­lın­da er­kek­ler­de %18,4, ka­dın­lar­da ise %5,9 ol­du­ğu tes­pit edil­di. Alkol kul­lan­ma­yan bi­rey­le­rin (daha önce kul­la­nan ve hiç kul­lan­ma­yan­lar) oranı ise, 2019 yı­lın­da %85,1 iken 2022 yı­lın­da ar­ta­rak %87,9 oldu.
Ya­tak­lı te­da­vi hiz­me­ti alan 15 yaş ve üstü bi­rey­le­rin oranı %9,7 oldu
Son 12 ay için­de, has­ta­ne­de en az bir gece ya­tak­lı te­da­vi hiz­me­ti alan bi­rey­le­rin oranı 2019 yı­lın­da %10,8 iken 2022 yı­lın­da aza­la­rak %9,7 oldu. Bu oran, 2022 yı­lın­da er­kek­ler­de %8,7, ka­dın­lar­da ise %10,7 oldu.
En çok fay­da­la­nı­lan ko­ru­yu­cu hiz­met %44,7 ile tan­si­yon ölç­tür­me oldu
Son 12 ay için­de, 15 yaş ve üstü bi­rey­ler­den tan­si­yo­nu­nu ölç­tü­ren­le­rin oranı 2019 yı­lın­da %50,8 iken 2022 yı­lın­da aza­la­rak %44,7 oldu. 2022 yı­lın­da ko­les­te­ro­lü­nü ölç­tü­ren­le­rin oranı %39,6 ve kan şe­ke­ri­ni ölç­tü­ren­le­rin oranı %41,6 oldu.
* TUİK

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.06.01 10:38:50
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap