SON DAKİKA

logo

İlk üniversite harçlıklarını sanattan kazanacaklar

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar öğrencileri tarafından düzenlenen ‘Temel Sanat Eğitiminde Karakalem ve Resmin Önemi’ konulu resim sergisi, 18 Haziran Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
Gazipaşa Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar öğrencileri taraf..

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar öğrencileri tarafından düzenlenen ‘Temel Sanat Eğitiminde Karakalem ve Resmin Önemi’ konulu resim sergisi, 18 Haziran Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
Gazipaşa Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi sanatseverlerin ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz günlerde Gazipaşa Belediyesi Kültür Merkezinde açılışı gerçekleştirilen serginin açılış kurdelesini hep birlikte kesen protokol üyeleri, eserleri keyifle izlediler. Öğrenciler ise sergiyi gezenlere yaptıkları bir birinden güzel eserler hakkında bilgiler verdi.

Pazar gününe kadar açık olacak
‘Temel Sanat Eğitiminde Karakalem ve Resmin Önemi’ konulu sergide zeka kuramlarına göre anlatımla büyük başarı sergileyen öğrencilerin eserleri satışa sunuldu. Öğrencilerin ilk üniversite harçlıklarını sanattan kazanmalarının sağlanması amacıyla düzenlenen resim sergisi, 18 Haziran Pazar gününe kadar ziyaretçilerini kabul edecek.
Kaynak : İHA
Ekleme Tarihi : 2023.06.16 19:11:53
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap


Mimarlar Odası : “Ulualan’da bu ısrar niye ?”

Ulu­alan’da golf te­si­si plan­la­rı­na iliş­kin açık­la­ma yapan Mi­mar­lar Odası An­tal­ya Şu­be­si, “Ulu­alan’da kamu ya­ra­rı­na ay­kı­rı ola­rak Golf Te­si­si Alanı ya­pıl­ma­sı­na yargı dur de­me­si­ne kar­şın ba­kan­lık dur­mu­yor. Bu ısrar neden?” diye tepki gös­ter­di.
Mi­mar­lar Odası An­tal­ya Şu­be­si, Ma­nav­gat Ulu­alan’da kamu ya­ra­rı­na ay­kı­rı ola­rak golf te­si­si ya­pıl­ma­sı gi­ri­şim­le­ri­ne tepki gös­ter­di. 
Ya­zı­lı açık­la­ma yapan Mi­mar­lar Odası An­tal­ya Şu­be­si, “Ma­nav­gat- Kı­zı­la­ğaç (ULU­ALAN) Sa­hi­li kamu ya­ra­rı­na ay­kı­rı ola­rak Golf Te­si­si Alanı ya­pıl­ma­sı­na yargı dur de­me­si­ne kar­şın ba­kan­lık dur­mu­yor. Bu ısrar neden?” diye sordu. Mi­mar­lar Odası An­tal­ya Şu­be­si’nin Ulu­alan’la il­gi­li açık­la­ma­sı şöyle:
“Ma­nav­gat- Kı­zı­la­ğaç (ULU­ALAN) Sa­hi­li kamu ya­ra­rı­na ay­kı­rı ola­rak Golf Te­si­si Alanı ya­pıl­ma­sı­na yargı dur de­me­si­ne kar­şın Ba­kan­lık dur­mu­yor. Bu ısrar neden? An­tal­ya ili, Ma­nav­gat il­çe­si, Kı­zı­la­ğaç böl­ge­si­ne yö­ne­lik, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğın­ca 30.11.2018 ta­ri­hin­de ona­nan, Side Tu­rizm Alanı ve Side II. Nolu Tu­rizm Mer­ke­zi Kı­zı­la­ğaç böl­ge­si 3. Etap İlave+Re­viz­yon 1/5000 öl­çek­li Nazım İmar Planı ve 1/1000 öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Pla­nı­nın ip­ta­li is­te­miy­le An­tal­ya 3. İdare Mah­ke­me­si­nin 2020/775 E. Esas Sa­yı­lı dos­ya­sı ile dava açıl­mış­tır. Da­va­ya bakan Sayın Mah­ke­me 10.03.2022 tarih ve K: 2022/290 sa­yı­lı ka­ra­rı ile kamu ya­ra­rı­na ay­kı­rı bu­la­rak ip­ta­li­ne karar ver­miş­tir. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Kamu Ya­ra­rı­na ay­kı­rı uy­gu­la­ma­sın­da ısrar ede­rek 1/5000 Öl­çek­li Nazım İmar Planı ve 1/1000 Öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Plan­la­rı yargı ka­ra­rı­na kar­şın Ba­kan­lık­ça, 02.03.2023 tarih ve 2023/04-02 sa­yı­lı ka­ra­rı ye­ni­den onay­lan­mış­tır.
‘TA­MA­MI GOLF ALANI OLA­RAK PLAN­LAN­DI’
Dava ko­nu­su plan­lar ile 2.770.000 m2(277 h.) mera ve orman vas­fın­da­ki alan, üçü ko­nak­la­ma­lı, biri ko­nak­la­ma­sız olmak üzere 4 ayrı parça ha­lin­de ta­ma­mı ‘golf alanı’ ola­rak plan­lan­mış­tı. Da­va­ya bakan An­tal­ya 3. İdare Mah­ke­me­si dava dos­ya­sın­da yer alan bilgi ve bel­ge­ler ile alı­nan bi­lir­ki­şi ra­po­ru­nu bir­lik­te de­ğer­len­dir­me­si so­nu­cu; “Dava ko­nu­su plan­lar­da ta­ma­men ka­mu­sal kul­la­nı­ma yö­ne­lik ve açık alan dü­zen­le­me­si ge­re­ken sahil şe­ri­di­nin bi­rin­ci bö­lü­mü ile top­lu­mun ya­rar­lan­ma­sı­na açık olmak şar­tıy­la sı­nır­lı ya­pı­laş­ma hakkı ta­nı­nan sahil şe­ri­di ikin­ci 50. m.​lik ke­si­mi­nin Tu­rizm tesis ala­nı­na (golf ala­nı­na) dahil edil­me­si­nin, Kıyı Ka­nu­nu­nun “Kı­yı­lar her­ke­sin eşit ve ser­best ola­rak ya­rar­lan­ma­sı­na açık­tır. Kıyı ve sahil şe­rit­le­rin­den ya­rar­lan­ma­da ön­ce­lik­le kamu ya­ra­rı gö­ze­ti­lir” il­ke­si­ne ay­kı­rı ol­du­ğu an­la­şıl­dı­ğın­dan, plan de­ği­şik­li­ği ka­rar­la­rı­nın plan­la­ma ilke ve esas­la­rı ile kamu ya­ra­rı­na ay­kı­rı ol­du­ğu” ge­rek­çe­si ile plan de­ği­şik­li­ği ka­rar­la­rı­nın ip­ta­li­ne karar ver­miş­tir. 
Onay­la­nan ve halen as­kı­da olan plan­lar­da; golf alan­la­rı ve tu­rizm tesis alan­la­rı ile gü­nü­bir­lik tesis alan­la­rı ara­sın­da, sa­hi­li ve gü­nü­bir­lik te­sis­le­ri kul­la­na­cak olan hal­kın gü­nü­bir­lik te­sis­ler­den ya­rar­lan­ma­sı­na yö­ne­lik plan­lan­ma­sı ge­re­ken de­ni­ze pa­ra­lel (Pro­me­nat) yol plan­lan­ma­mış, kıyı ka­nu­nu­na ay­kı­rı ola­rak Kıyı Kenar Çiz­gi­si al­tın­da plan­lan­mış­tır. Gü­nü­bir­lik alan­lar, Tu­rizm te­sis­le­ri ve Golf Te­si­si alan­la­rın­dan ayır­ma çiz­gi­si ile ay­rıl­mış ve bu te­sis­le­rin arka bah­çe­si ha­li­ne ge­ti­ril­miş­tir.
‘ZA­RAR­LAR GÖ­ZAR­DI EDİLİYOR’
Ala­nın Tu­rizm Tesis Alanı ve golf alanı ola­rak plan­lan­ma­sı ile hal­kın, gü­nü­bir­lik alan­lar­dan, sa­hil­den ve de­niz­den ya­rar­lan­ma hakkı elin­den alın­mış­tır. Ay­rı­ca bu Böl­ge­de, su temin pro­je­si kap­sa­mın­da su ile­ti­şim hattı ve te­sis­le­ri, DSİ Su ka­na­lı, 1-1,5 km uzun­lu­ğun­da sahil bandı ve en önem­li­si, orman alanı içe­ri­sin­de Orman yan­gın­la­rı­na mü­da­ha­le amacı için ku­ru­lan, he­li­kop­ter alanı ve yan­gın uçak­la­rı için uçak pist bu­lun­mak­ta­dır. Ma­nav­gat böl­ge­si­nin yoğun orman alan­la­rın­dan olu­şan bir bölge ol­du­ğu, böl­ge­nin bir­çok defa yan­gı­na maruz kal­dı­ğı, Tu­rizm alan­la­rı ve yer­le­şim alan­la­rı ile iç içe bu­lu­nan orman alan­la­rı­na her­han­gi bir yan­gın­da acil mü­da­ha­le­nin çok önem ta­şı­dı­ğı ve sahil şe­ri­din­de, ilk mü­da­ha­le­nin he­li­kop­ter­ler ile ger­çek­le­şe­ce­ği açık­tır. Plan de­ği­şik­li­ği ile he­li­kop­ter alanı, yan­gın pisti ala­nı­nın kal­dı­rıl­ma­sı­nın ge­ti­re­ce­ği za­rar­lar göz ardı edil­mek­te­dir.
‘PLAN UY­GU­LAN­SAY­DI ÇOK DAHA BÜYÜK FE­LA­KET YA­ŞA­NIL­MA­SI KA­ÇI­NIL­MAZ OLA­CAK­TI’
Ma­nav­gat böl­ge­sin­de 28.07.2021 ta­ri­hin­de baş­la­yıp kısa sü­re­de çok büyük bir alana ya­yı­lan, 10 gün süren ve Tür­ki­ye’nin en büyük yan­gın fe­la­ke­ti ola­rak ta­ri­he geçen büyük bir yan­gın ya­şa­mış­tır. Bu yan­gın­da 60.000 hek­tar­lık alan, 59 ma­hal­le ve 33.000 canlı yok ol­muş­tur. Eğer orman yan­gın he­li­kop­ter ve uçak pisti alanı ol­ma­say­dı, çok daha büyük fe­la­ket ya­şan­ma­sı ka­çı­nıl­maz ola­cak­tı. Bu yan­gın bize yan­gın mer­kez­le­ri­nin, he­li­kop­ter ve uçak pisti alan­la­rı­nın ne kadar önem­li ol­du­ğu­nu, hiç­bir maddi de­ğe­rin bu önemi or­ta­dan kal­dır­ma­ya­ca­ğı­nı gös­ter­miş­tir. Ma­nav­gat için çok önem­li olan yan­gın he­li­kop­ter pisti ve uçak pis­ti­nin kal­dı­rıl­ma­sı, ge­le­cek­te ya­şa­na­bi­lecek orman yan­gın­la­rı­na mü­da­ha­le­yi ge­cik­ti­re­ce­ği ve büyük za­rar­la­ra neden ola­ca­ğın­dan, kamu ya­ra­rı bu­lun­ma­dı­ğı açık­tır.
‘SI­VI­LAŞ­MA RİSKİ OLAN BİR BÖLGE’
Diğer yan­dan, plan­la­ma alanı zemin suyu yük­sek olan ve sı­vı­laş­ma riski olan bir böl­ge­dir. Yine bölge plan açık­la­ma ra­po­run­da da be­lir­til­di­ği gibi 2. De­re­ce dep­rem böl­ge­si­dir ve aynı za­man­da yoğun or­man­lık bir alan­dır. Son ya­şa­nan ve büyük bir fe­la­ke­te dö­nü­şen Kah­ra­man­ma­raş dep­re­min­den ders alın­ma­mış ve risk­li bir bölge ya­pı­laş­ma­ya açıl­mış­tır. Ya­pı­laş­ma ka­ra­rı plan­la­nan böl­ge­de­ki yoğun orman do­ku­su­nu da yok ede­cek­tir.
Açık­la­nan ne­den­ler­le, Ba­kan­lık­ça onay­la­nan ve 22.03.2023 ta­ri­hin­de as­kı­dan inecek olan nazım ve uy­gu­la­ma İmar plan­la­rı­nın; Ana­ya­sa, Kıyı Ya­sa­sı, plan­la­ma ve şe­hir­ci­lik ilke ve esas­la­rı­na, mah­ke­me ka­ra­rı­na ay­kı­rı ol­ma­sı, kamu ya­ra­rı da bu­lun­ma­ma­sı ne­de­niy­le ip­ta­li is­te­miy­le yar­gı­ya baş­vu­ra­ca­ğı­mı­zı hal­kı­mı­zın bil­gi­si­ne su­narız.”
* HABER MERKEZİ


Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.04.11 10:49:53
Son Düzenlenme Tarihi :

Elbistan’da tarım işçilerinin günlük ücretleri 330 TL olarak belirlendi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde tarım işçilerinin 2023 yılı için tam gün çalışma ücreti 330 lira olarak belirlendi.
Elbistan’da tarlalardaki çapa işlemleri tarım işçilerinin çalışmasıyla devam ediyor. Bu çerçevede tarla işçilerinin yevmiyeleri, Elbistan Ziraat Odası’nda yapılan toplantı ile belirlendi. Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut başkanlığındaki toplantıya, işçi temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Toplantı sonucunda tarım işçilerinin tam gün çalışma ücreti, çavuşluk dahil 330 TL olarak tespit edildi.
Tarım işçilerinin günlük ücretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, "Çiftçilerimiz, şuanda ülkemizin ihtiyacı olan ürünleri yetiştirmek için canla ve başla çalışıyor. Yaz ekini dediğimiz ürünlerimizin çapa zamanı başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tarlada çalışan işçilerin yevmiyelerini belirledik. Tarım işçilerinin 2023 yılı için günlük çalışma ücreti 330 TL olmuştur. Bu rakama elçinin alacağı ücret de dahildir” dedi.
Başkan Bulut, “Oda Yönetim Kurulunun kararı gereği, ortalama 20 işçinin başında bir çavuşun (elçinin) bulunması gerekmektedir. 16 yaşından küçük işçinin çalıştırılması yasaktır. Çavuşun yevmiyesi işveren tarafından ödenir. Yatılı gelen işçi için getirme işverene, gidiş işçiye aittir. Her gün gidiş, geliş yapan işçiler için işverenle işçiler kendileri anlaşacaktır. İşçi en az 8 saat çalışmak zorundadır. Açık kamyon ve kamyonetle işçi taşınamaz. Günlük gidiş-geliş için araç bedelinde 700 TL işveren tarafından karşılanır. İşçilerin zaruri ihtiyaçları işveren tarafından karşılanacaktır. İşçi 8 saatten fazla çalıştırıldığı takdirde, her saat için ayrıca 60 lira ücret ödenmesi gerekir. Çiftçimize ve çalışanlarımıza hayırlı olsun. Bol kazançlı ve bereketli bir sezon diliyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak : İHA
Ekleme Tarihi : 2023.05.16 11:58:46
Son Düzenlenme Tarihi :