SON DAKİKA

logo

CHP Antalya Milletvekili’nden TUİK verilerine tepki

Seçim dö­ne­min­den bu yana, enf­las­yon ve zam yağ­mu­ru al­tın­da ezi­len mil­yon­lar­ca memur ve emek­li­nin ku­la­ğı ya­pı­la­cak ücret ar­tış­la­rın­day­ken, TÜİK ta­ra­fın­dan memur zam­mı­nı be­lir­le­yecek olan 6 aylık enf­las­yon ra­kam­la­rı için ge­rek­li olan Ha­zi­ran ayı enf­las­yon oran­la­rı­nın açık­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan, TÜİK ve­ri­le­ri­nin ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı id­di­ala­rı ye­ni­den gün­de­me geldi.
CHP An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Erdem, Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu’nun (TÜİK) ya­yın­la­dı­ğı Ha­zi­ran ayı enf­las­yon ve­ri­le­ri­ne ve uzun sü­re­dir Enf­las­yon Madde Se­pe­ti’ni açık­la­ma­ma­sı­na tepki gös­te­re­rek, ko­nu­yu TBMM gün­de­mi­ne ta­şı­dı. 
TÜİK’in Ha­zi­ran 2022’den bu yana açık­la­ma­dı­ğı Enf­las­yon Madde Se­pe­ti ve­ri­le­ri­ne iliş­kin Ha­zi­ne ve Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek’in ya­nıt­la­ma­sı is­te­miy­le Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na soru öner­ge­si veren Erdem, “Enf­las­yon Madde Se­pe­ti ve­ri­le­ri de açık­lan­maz­ken TÜİK ve­ri­le­ri­nin gü­ve­ni­lir ol­du­ğu­na dair su­na­bi­le­ce­ği­niz kanıt var mı?” diye sordu.
Ko­nu­ya iliş­kin açık­la­ma­da bu­lu­na­rak Enf­las­yon Madde Se­pe­ti Ve­ri­le­ri’nin öne­mi­ne dik­kat çeken CHP Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Erdem, “TÜİK (Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu) ta­ra­fın­dan 2022 Ha­zi­ran ayın­dan iti­ba­ren “Enf­las­yon Madde Se­pe­ti Ve­ri­le­ri” açık­lan­ma­mak­ta, do­la­yı­sıy­la alım gü­cü­ne yan­sı­ma­nın resmi ola­rak açık­lan­ma­ma­sı be­lir­siz­li­ğe sebep ol­mak­ta­dır.” dedi.
An­ka­ra 6. İdare Mah­ke­me­si 31 Mart 2023 tarih, 2022/2383 esas ve 2023/700 sa­yı­lı ka­ra­rın­da DİSK (Tür­ki­ye Dev­rim­ci İşçi Sen­di­ka­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu) ta­ra­fın­dan is­te­nen bil­gi­le­rin TÜİK ta­ra­fın­dan elde edi­len ve ön­ce­ki yıl­lar­da da kurum ta­ra­fın­dan ya­yım­lan­mış olan is­ta­tis­tik­sel ve­ri­le­re iliş­kin ol­du­ğu ve bu bil­gi­nin ku­ru­mun gö­re­vi ge­re­ği elin­de bu­lun­ma­sı ge­re­ken bil­gi­ler­den ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le bilgi edin­me ta­le­bi­nin red­di­nin hu­kuk­suz ol­du­ğu­na ve dava ko­nu­su ret iş­le­mi­nin ip­ta­li­ne karar ver­miş­ti.
Soru öner­ge­si ile bu ko­nu­yu gün­de­me ge­ti­ren CHP’li Mus­ta­fa Erdem, “Yargı ka­ra­rı­na rağ­men; çe­şit­li temel gıda mad­de­le­ri ile ürün­le­rin or­ta­la­ma fi­yat­la­rı­nın dö­nem­sel ola­rak kar­şı­laş­tı­rıl­ma­sı­na imkân veren madde fiyat lis­te­si­nin (enf­las­yon se­pe­ti­nin) TÜİK'e göre "yan­lış an­la­şıl­ma ve ya­nıl­tı­cı de­ğer­len­dir­me­le­re se­be­bi­yet verme" ge­rek­çe­siy­le halen açık­lan­ma­ma­sı, enf­las­yon ve­ri­le­ri­ni daha da şa­ibe­li hale ge­tir­mek­te” di­ye­rek TÜİK ta­ra­fın­dan bu ka­ra­ra uyul­ma­ma­sı­nın suç ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
5 Tem­muz’da açık­la­nan TÜİK Ha­zi­ran ayı enf­las­yon ra­kam­la­rı ve 6 aylık enf­las­yon ora­nı­na göre be­lir­le­necek olan memur ma­aş­la­rı hak­kın­da ko­nu­şan CHP An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Erdem, “TÜİK’in açık­la­dı­ğı aylık yüzde 3.92, yıl­lık yüzde 38.21 enf­las­yon oranı, saray ta­li­mat­lı komik ra­kam­lar­dan iba­ret! AKP ik­ti­da­rı­nın kötü eko­no­mi yö­ne­ti­mi­ni giz­le­me­ye ve memur ve emek­li­ye ve­ri­lecek zam­la­rın gas­pı­na yö­ne­lik ola­rak ha­zır­lan­mış TÜİK ve­ri­le­ri­ni kabul et­mi­yo­ruz.” dedi.
Memur maaş zam­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren Erdem; “CHP ola­rak bizim öne­ri­miz, memur ma­aş­la­rı­nın 2012’de ol­du­ğu gibi gün­cel as­ga­ri üc­re­tin 2,5 ka­tı­na göre he­sap­lan­ma­sı­dır. Seçim va­at­le­ri­miz­den biri ola­rak as­ga­ri ücret öne­ri­miz ise 15 bin tl iken, en düşük memur maaşı buna göre 37500 TL ol­ma­lı­dır. Diz­gin­le­ne­me­yen enf­las­yon kar­şı­sın­da ol­ma­sı ge­re­ken budur. 
Kaldı ki, AKP bu dü­zen­le­me­yi ken­di­si­nin be­lir­le­di­ği gün­cel as­ga­ri ücret üze­rin­den bile yapsa, en düşük memur ma­aşı­nın 11402 x 2,5 ’dan 28505 TL ol­ma­sı ge­re­kir. Ama tabi yine yok­sul­luk sı­nı­rı­nın al­tın­da kalır. Gör­dü­ğü­nüz gibi AKP ik­ti­da­rı­nın iş­çi­ye, me­mu­ra, emek­li­ye reva gör­dü­ğü sis­tem bun­dan iba­ret. Amaç va­tan­da­şı yok­sul­luk­ta eşit­le­yip, yan­da­şı zen­gin etmek!” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
CHP An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Erdem’in ya­zı­lı soru öner­ge­sin­de, Bakan Şim­şek’in ya­nıt­la­ma­sı is­te­di­ği so­ru­lar şöyle:
An­ka­ra 6. İdare Mah­ke­me­si 31 Mart 2023 tarih, 2022/2383 esas ve 2023/700 sa­yı­lı ka­ra­rı­na rağ­men, TÜİK ta­ra­fın­dan ıs­rar­la “Enf­las­yon Madde Se­pe­ti” ve­ri­le­ri­nin açık­lan­ma­ma­sı­nın ge­rek­çe­si nedir?
Söz ko­nu­su yargı ka­ra­rı­na uyul­ma­ma­sı­na karşı TÜİK Baş­kan­lı­ğı hak­kın­da her­han­gi bir yap­tı­rım uy­gu­lan­mış mıdır?
Ba­ğım­sız ku­ru­luş­la­ra göre yüzde 8,54 olan Ha­zi­ran 2023 dö­ne­mi­ne ait aylık enf­las­yo­nun, TÜİK ta­ra­fın­dan yüzde 3,92 ola­rak açık­lan­ma­sıy­la, altı aylık enf­las­yon far­kı­nın ma­aş­la­ra daha az yan­sı­ma­sı ve memur ve emek­li ma­aş­la­rı­na ya­pı­la­cak zam mik­ta­rı­nın ol­ma­sı ge­re­ken­den daha düşük uy­gu­lan­ma­sı mı amaç­lan­mak­ta­dır?
Enf­las­yon Araş­tır­ma Grubu’nun (ENAG) Ha­zi­ran 2023 dö­ne­mi­ne ait enf­las­yon oranı yüzde 8.54, yıl­lık enf­las­yon ise yüzde 108.58 iken; Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­la­rı her alan­da yük­sek enf­las­yon­la bo­ğu­şur­ken TÜİK ara­da­ki uçu­rum kadar fark­lı ve­ri­le­ri nasıl ve hangi ra­kam­la­ra göre ha­zır­la­mak­ta­dır?
Enf­las­yon Madde Se­pe­ti ve­ri­le­ri de açık­lan­maz­ken TÜİK ve­ri­le­ri­nin gü­ve­ni­lir ol­du­ğu­na dair su­nu­la­bi­lecek olan ka­nıt­lar ne­ler­dir?
TÜİK ta­ra­fın­dan açık­la­nan 2023 Mayıs ayı enf­las­yon ve­ri­le­ri­nin, doğal gaz fi­yat­la­rı için "sıfır fiyat" yön­te­mi­nin uy­gu­lan­ma­sı­nın et­ki­li ol­du­ğu id­di­ala­rı doğru mudur? Bu tür id­di­alar, TÜİK ve­ri­le­ri­nin şa­ibe­li ol­du­ğu­nun gös­ter­ge­si değil midir?
* Haber merkezi

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.07.06 13:21:44
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap


Yedek parça ve sarf malzeme ekipmanları satın alınacaktır

Kumluca Belediye Başkanlığı bünyesinde kullanılmak için 75 kalem Bilgisayar, yazıcı, notebook ile yedek parça alımı yapılacaktır.


Notebook, Yazıcı İle Bunlara Ait Yedek Parça, Sarf Malzeme Ekipmanları Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilecek olan İhale, 12.03.2021 tarihinde saat  11:00'da Kumluca Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürü Odası adresinde yapılacaktır. Detaylar için TIKLAYINIZ

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2021.03.01 21:14:45
Son Düzenlenme Tarihi :

5.5’lik depremde hasar alan minare halatla yıkıldı

Adana Kozan’da meydana gelen 5.5’lik depremde hasar alan bir caminin minaresine önce iş makinesiyle müdahale edildi, ardından halatla ikinci denemede yıkım gerçekleştirildi.
Kozan ilçesi Minnetli merkezli 5.5’lik deprem iki kırsal mahallede 45 yapıya zarar verdi. Yıkımların yaşandığı mahallelerden Minnetli’de bulunan bir cami minaresi de depremde hasar aldı. Hasar alan Minnetli Camii minaresinin tehlike oluşturması nedeniyle acil kontrollü yıkım kararı alındı. Bölgeye gelen Adana Büyükşehir Belediyesi ile Kozan Belediyesine ait AKOM ekibi çevre güvenliği aldıktan sonra yıkıma başlandı. İlk önce iş makinesi ile müdahale edilen minare ardından takılan halatla çekildi. İlkin halat koparken, ikinci seferde yıkım gerçekleştirildi.
Kozan Belediyesi Arama Kurtarma Merkezi (AKOM) Müdürü Ali Güven, 25 Temmuz’da meydana gelen 5.5’lik depremde hasar alan minarenin yıkımını Kozan ve Büyükşehir Belediyesiyle birlikte sağladıklarını ifade etti.
Yöre sakinlerinden Hayri İnce ise, "Minare hasar aldığı için her gün bir vatandaşın üzerine göçer diye huzursuz oluyordum. Şimdi yıkıldı en çok da ben rahatladım. Sürekli artçı oluyor. Artçı olmasa belki göçmez her gün artçı oluyor birinin üzerine göçecek diye tedirgin oluyordum" dedi.
Öte yandan caminin de hasar aldığı ilerleyen günlerde yıkımının yapılacağı bildirildi.
Kaynak : İHA
Ekleme Tarihi : 2023.07.30 14:25:58
Son Düzenlenme Tarihi :