SON DAKİKA

logo

Can’lar, Tekke’de buluştu

Abdal Musa Anma etkinlikleri Elmalı’nın Tekke Mahallesi’nde başlarken, yurdun dört bir köşesinden gelen canlar hem Büyükşehir Belediyesi tarafondan düzenlenen konser ve semah gösterilerini izliyorlar, hem de Anadolu’nun ünlü erenlerinden Abdal Musa’nın türbesini ziyaret ediyorlar.

Bu yıl 39 ncusu düzenlenen Ulusal Abdal Musa Anma etkinliklerinde güçlü sesi ve usta yorumuyla Sabahat Akkiraz konser canlarla buluşurken,  konserin gerçekleştiği anfitiyatro tamamiyle doldu. 
Aşık atışmaları, semha gösterileri ve konserlerle devam eden Abdal Musa Anma etkinliklerinde her zaman büyük bir ziyaretçi akını yaşayan Tekke Mahallesi’nde insan yoğunluğu rekor düzeye ulaştı.

Kaynak : Esin KÜMBETLİOĞLU
Ekleme Tarihi : 2023.06.24 14:40:59
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap


Kurt: “Kuraklığın etkisini azaltan önlemler alınmalı”

An­tal­ya Kent Kon­se­yi Baş­ka­nı Se­ma­nur Kurt, tarım konusunda açıklamalarda bulundu.
Kurt, toptancı haller dışında toptan ürün satışının yasaklanması gerektiğine dikkat çekerken, “ma­den­ci­lik ve ener­ji fa­ali­yet­le­ri ama­cıy­la tarım alan­la­rı ve zey­tin­lik­le­rin yok edil­me­si­ne yö­ne­lik yasa de­ği­şik­li­ği ça­ba­la­rı­na son ve­ril­me­li­dir” dedi.
Kurt, açıklamasında şunları söyledi : “5957 sa­yı­lı ka­nun­da bazı de­ği­şik­lik­ler ya­pıl­ma­lı­dır. Yaş sebze ve meyve ti­ca­re­ti sa­de­ce top­tan­cı hal­le­ri üze­rin­den ya­pıl­ma­lı­dır. Hal içi ve dışı Tüc­car kav­ra­mı ya­sa­dan çı­ka­rıl­ma­lı­dır. Hal­ler, sa­de­ce görev sı­nır­la­rı be­lir­len­miş ko­mis­yon­cu­lar­dan oluş­ma­lı­dır. 
Ko­ope­ra­tif­ler hariç, üre­ti­ci­le­rin hal dı­şın­da top­tan ürün sa­tı­şı ya­sak­lan­ma­lı­dır. Üre­ti­ci, ya­sa­da da yer alan Hal için­de­ki üre­ti­ci­ye ay­rı­lan bö­lüm­de ürü­nü­nü top­tan sa­ta­bil­me­li, pe­ra­ken­de ola­rak da Pazar yer­le­rin­de, üre­ti­ci pa­zar­la­rın­da sa­ta­bil­me­li­dir. 
Tarım ve Gıda te­mi­ni, arz ve ta­le­be göre olu­şan Ser­best Pi­ya­sa Eko­no­mi­si ku­ral­la­rı­na göre ol­ma­ma­lı­dır. Üre­tim böl­ge­le­rin­de­ki hal­ler­de “Ürün İşleme ve pa­ket­le­me te­sis­le­ri” ku­rul­ma­lı, üre­ti­ci­nin ürünü ka­li­te sı­nıf­la­rı­na ay­rı­la­rak ürün­de­ki fi­re­nin önüne üre­tim böl­ge­sin­de ge­çil­me­li­dir.
TARIM ALANLARI KORUNMALI
Tarım alan­la­rı­nın ta­rım­sal üre­tim dı­şın­da kul­la­nı­mı­na, başka amaç­lar için tarım dı­şı­na çı­ka­rıl­ma­sı­na ve tarım alanı üze­rin­de ve ya­kı­nın­da ta­rım­sal üre­ti­me zarar ve­recek her türlü fa­ali­ye­tin ön­len­me­si­ne yö­ne­lik yasal dü­zen­le­me­ler ya­pıl­ma­lı ve bu ko­nu­da­ki ya­sa­lar es­ne­til­me­den uy­gu­lan­ma­lı­dır. Özel­lik­le ma­den­ci­lik ve ener­ji fa­ali­yet­le­ri ama­cıy­la tarım alan­la­rı ve zey­tin­lik­le­rin yok edil­me­si­ne yö­ne­lik yasa de­ği­şik­li­ği ça­ba­la­rı­na son ve­ril­me­li­dir. Tarım alan­la­rı­nın ve Zey­tin­lik sa­ha­la­rı­nın bu­gü­ne kadar ol­du­ğu gibi yasa ile ko­run­ma­sı esas­tır. Gü­cü­nü ya­sa­dan al­ma­yan bir ko­ru­ma an­la­yı­şı­nın, çoğu kamu ku­ru­mu ve per­so­ne­li ki­şi­ler­den oluş­tu­rul­muş ku­rul­la­rın ini­si­ya­ti­fi­ne bı­ra­kıl­ma­sı doğru de­ğil­dir.
Ko­ope­ra­tif­leş­me­nin art­tı­rıl­ma­sı için yasal dü­zen­le­me ya­pıl­ma­lı, Üre­ti­ci Bir­lik­le­ri ya­sa­sı tek­rar dü­zen­len­me­li­dir.
KURAKLIK ETKİLERİNİ AZALTAN ÖNLEMLER ALINMALI
Ku­rak­lık ve Ku­rak­lı­ğın ta­rı­ma et­ki­le­ri­ni azal­ta­cak yasal dü­zen­le­me­ler ya­pıl­ma­lı­dır. İklim de­ği­şik­li­ğin­den en fazla et­ki­le­nen sek­tör­le­rin ba­şın­da su kay­nak­la­rı­nın azal­ma­sı ne­de­niy­le tarım gel­mek­te­dir. Ül­ke­miz­de, sek­tö­rel ola­rak or­ta­la­ma top­lam su kul­la­nı­mı­nın %70’i ta­rım­da, %20’si sa­na­yi­de, %10’u ise ev­ler­de kul­la­nıl­mak­ta­dır. Ta­rım­da kul­la­nı­lan suyun %45’i bit­ki­ler ta­ra­fın­dan kul­la­nı­lır, %55’i ise çe­şit­li ne­den­le kay­be­di­lir. 
Bu kay­bın en önem­li ne­de­ni kul­la­nı­lan su­la­ma sis­tem­le­rin­den kay­nak­la­nır. Ta­rım­sal su­la­ma­da %88 ora­nın­da salma su­la­ma, yani yüzey su­la­ma­sı ya­pı­lır. Bu da suyun %50’den faz­la­sı­nın kayıp ol­ma­sı­na neden ol­mak­ta­dır. Ta­rım­sal su­la­ma­da ye­tiş­ti­ri­len bit­ki­nin su ih­ti­ya­cı­na göre etkin yön­tem­ler ve tek­no­lo­ji­ler kul­la­nıl­ma­lı, üre­ti­ci des­tek­len­me­li­dir. Kul­la­nı­la­cak su, su kay­bı­na neden olan açık sis­tem­ler ye­ri­ne ka­pa­lı sis­tem­ler­le ile­til­me­li­dir. 
Su­la­ma­da salma su­la­ma ye­ri­ne ba­sınç­lı sis­tem­ler (damla ve yağ­mur­la­ma su­la­ma) kul­la­nıl­ma­lı­dır. Tarım ve hay­van­cı­lı­ğın ge­li­şe­bil­me­si için; Köy­ler­de ve­te­ri­ner ve zi­ra­at tek­nis­ye­ni / mü­hen­di­si is­tih­dam edil­me­li­dir” 
* İSA KAVLAK

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.05.14 17:09:38
Son Düzenlenme Tarihi :

Konyaaltı kreşlerinde mezuniyet heyecanı

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde yer alan kreşlerde eğitim alan minikler, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde, birbirinden renkli gösteriler sergiledi.
Konyaaltı Belediyesi, bünyesinde bulunan dört kreşte eğitim alan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende öğrenci aileleri salonu doldururken, minikler birbirinden renkli sahne gösterileri ile izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Öğrenciler vals, Hint dansları, drama vb. gösteriler ile mezuniyet heyecanını doyasıya yaşadı. Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Toros, Uncalı, Gürsü ve Hurma kreşlerinde eğitim alan 152 öğrenci, gösterilerden sonra mezuniyet belgelerini alarak keplerini havaya fırlattı. Aileler, kep fırlatma töreninde fotoğraf ve video çekerek o anları ölümsüzleştirdi. 
KREŞLERDE EĞİTİM KALİTESİ ARTIYOR
Törende kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, sözlerine, salonda bulunan vatandaşlara Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in selamlarını ileterek başladı. En az öğrenciler kadar heyecanlı olduklarını dile getiren Bostan, belediye kreşlerinde, A’dan Z’ye her şeye dikkat ettiklerini ve hizmet kalitesini her yıl artırdıklarını kaydetti. Mezuniyet heyecanı yaşayan miniklere, hem eğitim hem de sosyal hayatlarında başarı dileyen Bostan, öğrencilere mezuniyet belgelerini verdi.  -BLD.BSN.

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.06.18 11:13:36
Son Düzenlenme Tarihi :