SON DAKİKA

logo

header-ad

Alanya Belediyesi’nden Payallar Mahallesi’ne yeni park

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Payallar Mahallesi’ne kazandırdığı Hapıllar Çocuk Parkı açıldı. İçerisinde çocuklar ve aileleri için her türlü ihtiyacın düşünüldüğü park, 2500 metrekarelik bir alan bölgenin yeni cazibe noktası oldu.

Payallar Mahallesi, 14135 Sokak, Gökçeler Ca..

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Payallar Mahallesi’ne kazandırdığı Hapıllar Çocuk Parkı açıldı. İçerisinde çocuklar ve aileleri için her türlü ihtiyacın düşünüldüğü park, 2500 metrekarelik bir alan bölgenin yeni cazibe noktası oldu.

Payallar Mahallesi, 14135 Sokak, Gökçeler Caddesi’nin doğusunda bulunan 2 bin 500 metrekarelik yeşil alana Alanya Belediyesi tarafından Hapıllar Çocuk Parkı yapıldı. Bölge halkının kullanmaya başladığı çocuk parkının içerisinde; çocuk oyun alanı, dış mekan spor aletleri, masa tenisi, basketbol ve voleybol sahası, acil toplanma alanı, oturma alanları, banklar, çöp kovaları, otopark, tuvalet ve dekoratif yel değirmeni yer alıyor. Ayrıca alan içerisine yeşil alanlar da tasarlandı ve parka çeşitli ağaç ve çalı grupları ile estetik bir görünüm kazandırıldı.
“ALANYA’YA YENİ PARKLAR KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, “Başta çocuklar olmak üzere ailelerin yeni dinlenme alanlarına kavuşması için ekiplerimiz çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürerek parkı kullanıma hazır hale getirdi. Alanya Belediyesi olarak bir yandan mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımını üstlenirken diğer taraftan da kente yeni çocuk oyun parkları da kazandırmaya devam edeceğiz. Yeni parkımız Payallar mahallemize hayırlı olsun.” dedi.
Kaynak : İHA
Ekleme Tarihi : 2023.07.21 13:52:21
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap


Antalyaspor'dan 735 kW'lık GES hamlesi

An­tal­yas­por yö­ne­tim bi­na­sı­nın üze­ri­ne 735 kw’lık GES ku­rul­ma­sı için el sı­kış­tı, im­za­lar atıl­mak üzere.

Kır­mı­zı - be­yaz­lı ta­kı­mın baş­ka­nı Aziz Çetin, geç­ti­ği­miz gün­ler­de ken­di­si ile yap­tı­ğı­mız rö­por­taj­da GES’den bah­set­miş ve bu ko­nu­da İno­vas­yon / AR-GE Mü­dü­rü Burcu Zaman’dan bilgi alı­na­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, An­tal­yas­por için çok önem­li olan ve 6 yıl sonra An­tal­yas­por’un kul­lan­dı­ğı elekt­rik fa­tu­ra­sı­nın %60'lık kıs­mı­nı kar­şı­la­ya­cak GES ya­tı­rı­mı­nın imza aşa­ma­sı­na gel­di­ği müj­de­si­ni ca­mi­aya ver­miş­ti.
An­tal­yas­por İno­vas­yon / AR-GE Mü­dü­rü Burcu Zaman, GES ile il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di : “Atil­la Vehbi Konuk te­sis­le­ri­mi­zin elekt­rik tü­ke­ti­mi­ni kar­şı­la­mak için yap­mış ol­du­ğu­muz bir proje. Yak­la­şık 1250 kw ci­va­rın­da bir tü­ke­ti­mi­miz var. O tü­ke­ti­min şu an yap­mak is­te­di­ği­niz pro­je­de 735 kw ci­va­rın­da bir elekt­rik üre­ti­mi yap­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Bu elekt­rik üre­ti­mi de bizim %60 tü­ke­ti­mi­mi­zi kar­şı­la­ya­cak.
Şu an söz­leş­me aşa­ma­sın­da­yız. Çağrı mek­tu­bu­mu­zu aldık. TEDAŞ’a pro­je­mi­zi su­nu­yo­ruz bu hafta. Söz­leş­me­yi im­za­la­dı­ğı­mız tak­tir­de yak­la­şık 9 gibi bir süre inşa sü­re­ci ola­cak. Ondan sonra ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ğiz.
Ha­ya­ta ge­çir­di­ği­miz pro­je­nin 72 ay gibi bir geri dönüş sü­re­ci var bize. 72 ay yani 6 yıl bo­yun­ca biz elekt­rik fa­tu­ra­la­rı­mı­zı öde­me­ye devam ede­ce­ğiz, 72 ayın so­nun­da elekt­rik fa­tu­ra­mı­zın so­nun­da büyük bir elekt­rik fa­tu­ra­mı­zın sa­de­ce %40'nı öde­ye­rek ku­lü­bü­mü­ze büyük bir ta­sar­ruf sağ­la­ya­ca­ğız.
Te­si­sin ku­ru­lu­mu ile il­gi­li şuan gö­rüş­mek­te ol­du­ğu­muz Ener­jisa fir­ma­sı ile Yap - Dev­ret - İşlet şek­lin­de ça­lı­şa­ca­ğız. 72 ay bo­yun­ca sa­de­ce fa­tu­ra­mı­zı öde­ye­ce­ğiz. Güneş Ener­ji Sant­ra­lin­den elde edi­lecek ge­li­ri de Enerji­sa fir­ma­sı ala­cak. 72 ayın so­nun­da biz bu te­sis­ten üre­tim ko­nu­sun­da katkı ala­ca­ğız.
Biz 6 yıl bo­yun­ca ge­lecek olan elekt­rik fa­tu­ra­mı­zı yine öde­ye­ce­ğiz. Fir­ma­ya öde­miş ola­ca­ğız.
CW Ener­ji zaten bizim yö­ne­ti­miz­de. Tüm sü­reç­ler­den ha­ber­dar. Da­nış­man­lı­ğı­mı­zı ya­pı­yor. Her ko­nu­da bize des­tek olu­yor. Bu süreç baş­la­dı­ğın­da da her­han­gi bir sı­kın­tı ya­şa­dı­ğı­mız­da biz fir­ma­dan önce ka­pı­sı­nı ilk ça­la­ca­ğı­mız firma yine CW Ener­ji ola­cak. Onlar bize her ko­nu­da des­tek olu­yor­lar.
Biz ilk CW Ener­ji ile gö­rüş­tük. Ama bu mo­del­de bir sis­tem on­la­ra da çok cazip geldi. Mut­la­ka de­ğer­len­dir­me­miz ko­nu­sun­da bize fikir ver­di­ler. Bizde on­la­rın fikri ile ha­re­ket edi­yo­ruz.
Kredi için Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si Aktif Bank’la bir an­laş­ma yaptı. Sa­na­yi­ci­ler ora­dan kredi kul­la­nı­yor­lar. Biz Aktif Bank dahil tüm ban­ka­lar­la gö­rüş­tük kredi için. Ama bizim için bu mo­del­le ça­lış­mak çok daha sağ­lık­lı ola­cak, her­han­gi bir kay­nak har­ca­mış ol­ma­ya­ca­ğız. Sa­de­ce geri dönüş sü­re­si biraz uzun ola­cak. Sonuç iti­ba­riy­le ku­lü­bü­müz­den bir lira para çık­ma­dan biz böyle bir pro­je­ye imza atmış ola­ca­ğız.
Biz çatı ala­nı­mı­zın ta­ma­mı­nı kul­la­na­bi­le­ce­ği­miz, gölge düş­me­yecek, onun ça­lış­ma­la­rı­nı yap­tı­lar, açı ola­rak en uygun şe­kil­de yer­leş­ti­ril­di. Ça­lış­ma­la­rı ya­pıl­dı, pro­je­len­di­ril­di.
Bu işin güzel ta­ra­fı bir de şu. Biz 72 ay bo­yun­ca her­han­gi bir ka­zanç elde ede­mi­yor gibi gö­rül­sek­te EPDK’nın sun­du­ğu birim fiyat dı­şın­da fir­ma­nın bize sun­du­ğu birim fi­ya­tın tüfe ora­nın­da ar­tı­şı şek­lin­de biz birim fi­ya­tı­mı­zı sa­bit­le­yip fa­tu­ra öde­me­si ya­pa­ca­ğız. Buda bizi her yıl %19 or­ta­la­ma ka­zanç elde et­me­mi­zi sağ­la­ya­cak.
Nor­mal­de fa­tu­ra öde­me­ye devam edi­yor gö­rül­sek de 72 ay bo­yun­ca da biz ka­zanç­lı ola­ca­ğız. Buda 6 yılda 15 mil­yo­na te­ka­bül edi­yor.
6 yılın so­nun­da %60'ını kar­şı­la­dı­ğı­mız GES ile şu­an­ki EPDK’nın be­lir­le­di­ği fi­yat­la­rın enf­las­yon ora­nın­da ar­tı­şı gö­zö­nün­de bu­lun­du­ru­lur­sa yıl­lık 23 mil­yon lira fa­tu­ra öde­me­miz ge­re­kir­ken 9 mil­yon lira ci­va­rın­da bir fa­tu­ra öde­me­ye baş­la­ya­ca­ğız. 2029'dan bah­se­di­yo­rum.
Şu an elekt­rik tü­ke­ti­mi­miz yak­la­şık 4,5 mil­yon ci­va­rın­da.
Şu an ki yö­net­me­lik­ler ge­re­ği onlar Yap - İşlet - Dev­ret ya­pa­mı­yor­lar, Yap - Dev­ret - İşlet ya­pı­yor­lar. Bu te­si­si ku­ra­cak­lar, bize dev­re­cek­ler, biz sür­dü­re­ce­ğiz fa­tu­ra­mız ve üret­ti­ği­miz elekt­rik mik­ta­rı kadar bedel öde­ye­ce­ğiz.
İLK ÖNCE ARAZİ GES’İ KU­RA­CAK­TIK
Biz Atil­la Vehbi Konuk Te­sis­le­rin­de ilk ola­rak arazi GES’i ku­ra­cak­tık. Sı­nır­la­rı­mız içe­ri­sin­de 14 dö­nüm­lük bir arsa var. Oraya bir GES ku­ra­cak­tık. O GES bizim tü­ke­ti­mi­zin çok daha üs­tün­de bir üre­tim sağ­la­ya­cak­tı.
Eğer öyle ol­say­dı biz orada ap­li­kas­yon kro­ki­si çı­kar­dık, arazi son­daj­la­rı yap­tık, çağrı mek­tu­bu­mu­zu aldık baya yol ka­tet­miş­tik. Daha sonra biz o ara­zi­yi daha fark­lı pro­je­ler­de kul­la­na­bi­li­riz dü­şün­ce­si ile bunu çatı GES’e çe­vir­dik. O arazi GES’ini ha­ya­ta ge­çir­miş ol­say­dık biz hem tü­ke­ti­mi­mi­zin %100'ünü kar­şı­la­mış hemde üze­ri­ne sat­tı­ğı­mız elekt­rik­ten ay­rı­ca ka­zanç elde etmiş ola­cak­tık. Daha ka­zanç­lı ve ran­tabl bir proje ola­cak­tı ama biz orayı daha sonra daha fark­lı bir şe­kil­de de­ğer­len­di­rir­sek oda bize daha büyük bir ka­zanç ola­rak geri dö­ne­ce­ği dü­şün­ce­sin­de­yiz.
TFF GES PRO­JESİ
TFF’nin de bir GES pro­je­si var. Biz gö­rüş­me­le­ri­mi­zi ya­pı­yo­ruz. Bütün spor ku­lüp­le­rin­den bu­nun­la il­gi­li elekt­rik tü­ke­tim­le­ri­ne dair abo­ne­lik­le­ri ile il­gi­li bil­gi­le­ri top­la­dı. Daha doğ­ru­su talep etti. Biz tüm ev­rak­la­rı­mı­zı gön­der­dik. Daha tüm ku­lüp­ler dönüş yap­ma­mış. Dö­nüş­ler son­ra­sın­da onlar bir­kaç arazi var onlar üze­rin­de ça­lı­şı­yor­lar. Biz ko­nu­yu ya­ki­nen takip edi­yo­ruz. TFF ile bu ko­nu­da ça­lış­ma­yı çok is­ti­yo­ruz.”
* SALİH ÖZGÜNSÜR

NOT: BİR BÖLÜMÜ YA DA TAMAMI, İZİNSİZ ALINTI YAPILAMAZ! 

Kaynak : Salih ÖZGÜNSÜR
Ekleme Tarihi : 2022.12.19 09:38:27
Son Düzenlenme Tarihi :

Türk kadın girişimci en iyi CEO’lar listesine girdi

İngiltere’de ünlü bir dergi tarafından düzenlenen yarışmada Türk Kadın Girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye’yi tek başına temsil etti.
İnovasyon ödüllü ve patentli Anadolu propolisi üreticisi Kadın Girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, girişimcilik hikayesiyle İngiltere’nin en ö..

İngiltere’de ünlü bir dergi tarafından düzenlenen yarışmada Türk Kadın Girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye’yi tek başına temsil etti.
İnovasyon ödüllü ve patentli Anadolu propolisi üreticisi Kadın Girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, girişimcilik hikayesiyle İngiltere’nin en önemli iş dergilerinden biri olan CEO Today’e adını yazdırdı. CEO Global Awards 2023’te en iyi CEO arasında yer aldı. Türkiye’den ise listeye giren isim Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı oldu.

"İşinizi büyütürken iletişim ağının çok önemli olduğuna inanıyorum"
Başarıyı değerlendiren Samancı, “Bugüne dek, ulusal ve uluslararası alanda 70’e varan ödüle layık görüldük. Anadolu arı ürünlerini bir dünya markası yapma yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor, bu yolculukta bitmek bilmeyen enerjimizin kaynağını layık görüldüğümüz ödüller olarak nitelendiriyoruz. Çevremdeki insanlar, teknik bilgi birikime sahip olduğumu fakat ticaretin farklı olduğunu ve zorlanabileceğimi belirttiler. Fakat ben tereddüt etmedim. Hedefimi çoktan belirlemiştim; kendime güvenim tamdı. Yalnızca hedefime odaklandım, durmadan çalıştım, gün geçtikçe ekibimi genişlettim ve çok emek vererek bugünlere gelmeyi başardım. Girişimci olmanın maddi ve manevi zorlukları var ancak bunlar beni asla yıldırmadı ve çok zorlandığım anlarda bile pes etmedim. İşinizi büyütürken iletişim ağının çok önemli olduğuna inanıyorum. Sorunları; iletişim, bilgiyi doğru kullanma ve çok çalışma ile aştım” dedi.

Girişimciliğe adım atmak isteyen gençlere tavsiye
Samancı girişimciliğe adım atmak isteyen gençlere tavsiyelerimi şu şekilde özetledi: “Tutkularınızı keşfedin ve tutkulu olduğunuz alanda girişimcilik yapın. Sürekli öğrenmeye açık olun ve kendinizi geliştirmek için fırsatları değerlendirin. Korkularınızı yenin, risk almaktan çekinmeyin ve yeni fırsatlar için cesur adımlar atın. İyi bir ağ oluşturun ve iş birliği yapabileceğiniz insanlarla bağlantı kurun. Engelleri aşmak için dirençli olun, hatalardan ders çıkarın ve planlı bir şekilde ilerleyin. En önemlisi ise kendinize inanın ve motivasyonunuzu daima yüksek tutun.”
Kaynak : İHA
Ekleme Tarihi : 2023.05.20 14:18:02
Son Düzenlenme Tarihi :