SON DAKİKA

logo

header-ad

Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren: “Her­şey mü­kem­mel gi­der­ken kar­şı­mı­za söy­lem­ler çık­ma­sı içe­ri­de­ki yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ni yıp­ra­tı­yor. “

An­tal­yas­por basın söz­cü­sü Alkan Evren, gazetelerde ve sosyal medyadaki bazı paylaşımları eleştirdi ve herşey iyi giderken yapılan haberlerin kendilerini demorilize ettiğini söyledi.
Evren, “Son gün­ler­de sos­yal med­ya­da bazı haber si­te­le­rin­de doğru bil­gi­le­ri al­ma­dan bazı pay­la­şım­lar ya­pı­lı­yor. Bunla il­gi­li biz gel­di­ği­miz gün­den iti­ba­ren de neler yap­tık bilgi ve­re­ce­ğim.
2 aylık sü­reç­te yak­la­şık 130 mil­yon TL gibi bir ödeme ger­çek­leş­ti­ril­di. Gelir ka­lem­le­riy­le il­gi­li yak­la­şık 29 mil­yon lira gibi bir ge­li­ri­miz var. Bu pa­ra­nın ta­ma­mı­nı biz ala­mı­yo­ruz. Tem­lik­le­re­ de gi­di­yor. Ta­ma­mı bize gel­mi­yor. Yö­ne­tim ku­ru­lu ta­ra­fın­dan 100-110 mil­yon lira bir ödeme ya­pıl­dı. Maaş öde­me­le­ri, günü geçen öde­me­ler­de vardı. Ki­ra­la­dı­ğı­mız oyun­cu­la­ra tak­sit­ler ha­lin­de öde­me­ler ya­pı­yo­ruz. Saric, Sagiv, Lens’ten ki­ra­lama be­de­li öden­me­miş­ti buda ka­pa­tıl­dı.
GES Pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çir­dik. 500 bin do­lar­da bu­ra­ya ödeme ya­pıl­dı.
Sos­yal med­ya­da ve ha­ber­ler­de şöyle bir algı var. Ma­aş­lar ge­ci­ki­yor mu ? İhtar çe­ki­li­yor mu ? Türk fut­bo­lu­nun için­de bu­lun­du­ğu du­ru­mu her­kes bi­li­yor. Bir çok ta­kım­la içi­çe­yiz. Bir çok ku­lü­bün 5-6 ay ge­ri­ler­den gel­di­ği­ni bi­li­yo­ruz.
Tabii ki bizde önden git­mek is­te­riz. Bir de ku­lüp­le­rin eko­no­mik ger­çe­ği var. Ku­lüp­le­rin ge­lir­le­riy­le il­gi­li ciddi sı­kın­tı­lar var. Bu bizde de var. An­tal­yas­por’a ka­lı­cı bir şey­ler yap­mak is­ti­yo­ruz. Doğru yol­da­yız. Ku­lü­bün eko­no­mik kay­nak­la­rı ol­ma­sı ge­re­ki­yor ki, kulüp kendi kay­nak­la­rıy­la idare edi­le­bil­sin.
GES’e 500 bin euro­yu ya­tır­ma­yı günü kur­ta­ra­cak iş­ler­de ya­pa­bi­lir­dik. Biz An­tal­yas­por’a ka­lı­cı, eko­no­mik ola­rak ka­lı­cı ne ya­pa­bi­li­riz. Bu­nun­la il­gi­li bir çok pro­je­miz devam edi­yor. Son­la­ra ge­ti­ril­me­ye ça­lı­şı­lan pro­je­ler var.
29 ki­şi­lik yö­ne­tim ku­ru­lu di­şiy­le tır­na­ğıy­la ken­di­sin­den fe­da­kar­lık ede­rek bir yola çıktı. Bir şey­ler yapma­ya ça­lı­şı­yor. Takım 9 maç­tır ye­nil­mi­yor. Her­şey mü­kem­mel gi­der­ken bu an­lam­da kar­şı­mı­za söy­lem­ler çık­ma­sı içe­ri­de­ki yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ni yıp­ra­tı­yor. Bu mudur bunun kar­şı­lı­ğı de­ni­li­yor. Böyle bir si­te­mim var. Bize göre işin aslı bun­lar doğru şey­ler değil.
Ma­ale­sef şans­sız­lık­lar var. Hel­ton’un sa­kat­lı­ğı ile ya­şa­dı­ğı­mız şans­sız­lık. Yine Adana De­mirs­por ma­çın­da 5-6 oyun­cu­mu­zun ol­ma­ma­sı. Ki pe­nal­tı­yı ka­çır­dık. Daha fark­lı ola­cak­tı. İnşal­lah ikin­ci ya­rı­ya da damga vu­ra­ca­ğız.” dedi.

* FERUDUN ÖZGÜNSÜR

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.12.26 17:42:41
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap


Cephe giydirmenin işte İÇTEN hali !

Elmalı’da Hanönü ve Demircilik’in bir bölümüne dış cephe giydirmeleri yapılarak, güzel ve tarihi bir görüntü ortaya çıkarılmıştı. Yapılan çalışmaların ardından dış cephe giydirmesi yapılan işyerlerinin özellikle Demircilik içi’deki bazılarının içi içler acısı.

Bundan sonraki çalışmalarda sokak restorasyonu kapsamında dış cephe giydirmelerinin yapılmaması, bunun yerine turizm amaçlı konaklama, cafe ve resturant olarak kullanılması kaydıyla tarihi bir binanın içinin ve dışının bir bütün olarak restorasyonunun yapılması öneriliyor.
Ayrılan ya da ayrılacak kaynakların bu şekilde değerlendirilmesini isteyen bazı vatandaşlar, ilgili makamların gereken duyarlılığı göstermelerini isteyerek, “Bu resimler dış cephe giydirmelerinin neden yapılmaması gerektiğinin  en güzel belgesi” dediler.  

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2020.03.11 08:44:46
Son Düzenlenme Tarihi :

Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde orman yangını çıktı.
Yangın Türkoğlu ilçesine bağlı Ceceli kırsalında çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü ekipleri hızla yangının çıktığı alana giderek söndürme çalışması başlattı. Yangına ekipler, 10 arazöz 4 su tankı, 3 yer ekibi 5 helikopter, 1 dozer, 1 greyder ve 3 iş makinasıyla müdahale ediyor.
Kaynak : İHA
Ekleme Tarihi : 2023.09.08 19:46:30
Son Düzenlenme Tarihi :