SON DAKİKA

logo

Yöresel ürünler şöleni başladı

12. Yö­re­sel Ürün­ler Fuarı YÖREX’in açı­lı­şı yoğun ka­tı­lım­la ya­pıl­dı. Tö­re­ne An­tal­ya Va­li­si Hu­lu­si Şahin, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Böcek, ATSO Baş­ka­nı Ali Bahar, ATB Baş­ka­nı Ali Çan­dır, çevre il­le­rin Va­li­le­ri, TOBB Baş­ka­nı Rifat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, An­tal­ya mil­let­ve­ki­li Aykut Kaya, YÖREX’e ka­tı­lan Oda ve Bor­sa­la­rın baş­kan­la­rı, yö­ne­ti­ci­le­ri ka­tıl­dı.

Tören saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı’nın okun­ma­sı ile baş­lar­ken, YÖREX’in kısa bir ta­nı­tım filmi de açı­lış­ta yer aldı.
Fu­arın açı­lış ko­nuş­ma­la­rı­nı An­tal­ya Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Ali Çan­dır, ATSO Baş­ka­nı Ali Bahar, Tür­ki­ye Marka ve Pa­tent Ku­ru­mu Baş­ka­nı Prof. Dr. Mu­ham­med Zeki Durak, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Böcek, TOBB Baş­ka­nı Rifat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, An­tal­ya Va­li­si Hu­lu­si Şahin yaptı.
ATB Baş­ka­nı Ali Çan­dır ko­nuş­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di : “12. kez 12 bin yıl­lık Ana­do­lu'nun yö­re­sel de­ğer­le­ri­ni An­tal­ya'da bu­luş­tur­ma­nın gu­ru­ru­nu siz­ler­le ya­şı­yo­ruz. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100. yı­lın­da 12'inci kez Ana­do­lu'yu bir araya ge­tir­mek bizim için ay­rı­ca an­lam­lı, bu he­ye­ca­nı­mı­za ortak olan her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum.
Yö­re­sel ürün­ler, bu top­rak­lar­da ya­şa­mış bin­ler­ce yıl­lık kadim uy­gar­lık­la­rın har­ma­nı olan eşsiz de­ğer­le­ri­miz­dir. YÖREX'te bu yıl 7 böl­ge­den 500'ün üze­rin­de ka­tı­lım­cı yer ala­cak. Kuzey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti, oda­la­rı­mız/bor­sa­la­rı­mız, kal­kın­ma ajans­la­rı, bir­lik­ler, ko­ope­ra­tif­ler ve fir­ma­la­rı­mız bir­bi­rin­den kıy­met­li ve eşsiz de­ğer­le­riy­le­biz­ler­le ola­cak. Dört gün bo­yun­ca 10 bin met­re­ka­re­lik alan­da, yö­re­sel ürün­le­rin büyük bir şö­le­ni­ni ya­şa­ya­ca­ğız.
YÖREX'in baş­la­ma­sıy­la Ana­do­lu'nun bir­çok yö­re­sel ürünü coğ­ra­fi işa­ret zır­hı­na bü­rün­dü. 15 yıl önce 109 olan coğ­ra­fi işa­ret­li ürün sa­yı­sı 13'ü ya­ban­cı olmak üzere 1487'ye ulaş­tı, 627 ürün de coğ­ra­fi işa­ret tes­ci­li için bek­li­yor. Av­ru­pa Bir­li­ği'nde de atak yap­mış du­rum­da­yız. 14 ürü­nü­müz tes­cil­len­di. 7 ürü­nü­müz tes­cil için gün sa­yı­yor ve 39 ürü­nü­müz­de in­ce­le­me aşa­ma­sın­da­dır. Bu ba­şa­rı yö­re­sel ürün­le­ri­mi­ze sahip çıkan her­ke­sin­dir. TOBB Brük­sel Ofi­si­miz bu ko­nu­da yoğun emek sarf edi­yor.
Me­se­le, ürün­le­ri­mi­zi coğ­ra­fi işa­ret­le tes­cil et­tir­mek değil; asıl önem­li olan, bu po­tan­si­ye­li eko­no­mi­ye ka­zan­dır­mak­tır. Av­ru­pa Bir­li­ği'nde coğ­ra­fi işa­ret­li ürün­le­rin ti­ca­ri de­ğe­ri bugün 100 mil­yar Avro'ya yak­laş­mış du­rum­da. Do­la­yı­sıy­la, bizde coğ­ra­fi işa­ret­li ürün­ler pas­ta­sın­dan hak et­ti­ği­miz payı al­ma­lı­yız.
Yö­re­sel ürün­ler pro­je­mi­zin ilk anın­dan iti­ba­ren biz­le­ri des­tek­le­yen ve mo­ti­ve edip ce­sa­ret­len­di­ren TOBB Baş­ka­nı­mız Sayın Ri­fat­Hi­sar­cık­lı­oğ­lu ve O'nun li­der­li­ğin­de 365 oda-bor­sa­mı­za, kal­kın­ma ajans­la­rı­na, kurum ve ku­ru­luş­la­ra, yerel yö­ne­tim­le­re, fir­ma­la­ra ve üre­ti­ci­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum.
Ben her YÖREX'te yeni ürün­ler keş­fet­me­nin haz­zı­nı ya­şı­yo­rum, siz­ler de stant­la­rı gez­dik­çe yeni lez­zet­ler, yeni de­ğer­ler keş­fe­de­cek­si­niz. Ana­do­lu in­sa­nı­nın ge­le­ne­ği­ne, kül­tü­rü­ne, folk­lo­ru­na ve mi­sa­fir­per­ver­li­ği­ne şahit ola­cak­sı­nız. Bin­ler­ce yıl­dan sü­zü­lüp gelen ürün­le­rin hi­ka­ye­si­ne ta­nık­lık ede­cek­si­niz. YÖREX'in ta­dı­nı çı­kar­ma­nı­zı öne­ri­yo­rum.
YÖREX'e ver­dik­le­ri önem ve des­tek­le­ri için; An­tal­ya Va­li­miz Sayın Hu­lu­si Şahin ve bugün ara­mız­da bu­lu­nan sayın va­li­le­ri­mi­ze, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Mu­hit­tin Böcek başta olmak üzere be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mı­za, YÖREX'in dü­zen­len­me­sin­de emek veren tüm kurum ve ku­ru­luş­la­ra, Bugün bu­ra­da biz­ler­le bir­lik­te olan siz de­ğer­li mi­sa­fir­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum.
Söz­le­ri­mi et­kin­lik­le­ri­mi­zi pay­la­şa­rak ta­mam­la­ya­ca­ğım;
Ka­tı­lım­cı­la­rı­mız 4 gün bo­yun­ca, giriş bö­lü­mün­de yer alan TOBB stan­dın­da, zin­cir mar­ket ve e-ti­ca­ret si­te­le­ri ile yüz yüze iş gö­rüş­me­le­ri im­kâ­nı bu­la­cak.
Coğ­ra­fi işa­ret­ler ko­nu­sun­da far­kın­da­lı­ğı ar­tır­mak ama­cıy­la, fuar ala­nı­nın için­de, yine 4 gün bo­yun­ca saat 14.00'te ödül­lü bilgi ya­rış­ma­sı dü­zen­le­ye­ce­ğiz.
Bugün saat 14.30'da ise bir­bi­rin­den kıy­met­li ko­nuş­ma­cı­la­rın ka­tı­lı­mıy­la Yerel Kal­kın­ma­nın Anah­ta­rı: Coğ­ra­fi işa­ret­ler pa­ne­li­miz ola­cak.”
* İSA KAV­LAK

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.11.02 15:20:28
Son Düzenlenme Tarihi : 2023.11.02 15:24:21

Yorum Yap


ALTSO sorunları Milletvekili Çorabatur’a götürdü

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya’nın sorunlarının çözümü için hız kesmeden çalışmaya devam ediyor. Başkan Erdem, bu kapsamda bir kez daha Ankara çıkarması yaparak, Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır ile görüştü.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı Ankara ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Eski Bakanı, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu’nu ziyaret eden Başkan Erdem, e Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır’ı ziyaret ederek, Alanya’nın sorunlarını anlattı ve çözüm önerilerini sundu.
ÇORABATIR DESTEK SÖZÜ VERDİ
Başkan Erdem’den Alanya dosyasını teslim alan Vekil Çorabatır ise ziyareti için Başkan Erdem’e teşekkür ederek, sorunların çözümü konusunda destek sözü verdi.
Başkan Erdem, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Yabancılara ikamet izninin sınırlandırılması ile ilgili yaşanan sorunların çözümü için girişimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu amaçla bugün de Antalya Milletvekilimiz Sururi Çorabatır’ı ziyaret ederek, destek istedik. 
Sayın Vekilimize MÜTBİR, ALSİAD ve Emlak Profesyonelleri Derneği ile birlikte hazırladığımız sorunlar ve çözüm önerileri konulu raporumuzu takdim ederek, Alanya’mızdaki son gelişmelerle ilgili olarak da bilgiler aktardık.
Yaşanan sıkıntıların giderilmesi konusunda bizlere destek vereceğini ifade eden Sayın Vekilimize çok teşekkür ederim.
Alanya’mızın sorunlarının çözümü için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.” dedi.
* ALTSO Basın

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.08.18 09:29:05
Son Düzenlenme Tarihi :

Festivalde Karadeniz fırtınası

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği Yöreler Renkler Festivali’nde Karadeniz fırtınası esti. Antalya’da yaşayan Karadenizliler, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda kemençe ve tuluma horonlarla eşlik etti.

Memleket özlemi çekenleri buluşturan Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin 7. Yöreler Renkler Festivali, devam ediyor. Bu yıl “Türkiye’miz hepimizin” sloganıyla 72 hemşeri, kültür ve dayanışma derneğinin katıldığı, her akşam türküleri, halk oyunları, el sanatları ve yemekleriyle Türkiye’nin farklı bir bölgesinin tanıtıldığı festivalin 5’inci gününde sahne Karadeniz’indi.

Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisiyle başlayan gece Orhan Çavuş’un kemençe ile seslendirdiği birbirinden hareketli Karadeniz türküleriyle devam etti. Kent Meydanı’nı dolduran Karadenizliler, el verip horonlarla kemençeye eşlik etti. Gecede coşku, kendilerini “Karadeniz’in kültür bekçisi” olarak anlatan sevilen müzik grubu Koliva konseriyle devam etti. 

Geceye eşi Ümran Uysal’la katılan Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Kuzeyin çocukları Antalya’mıza çok güzellik katıyorlar. Karadenizliler, Antalya'mızın saygın, sevecen, çalışkan, dikkatli, titiz, çabuk sinirlenen ama siniri çabuk geçen kıymetli komşularımız, varlığınızla Muratpaşa’mızı ve Türkiye’mizi zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız” diye konuştu. Uysal, şunları söyledi:

“Muratpaşa’mızın Yöreler Renkler Festivali, Türkiye’nin dört bir köşesinden ve dünyanın farklı yerlerinden gelip Muratpaşa’yı oluşturan insanların ‘Biz beraberiz, omuz omuzayız, gönül gönleyiz, birlik beraberlik içindeyiz. Türkiye’miz hepimizin. Her birimiz birbirimize ve kentimize sahip çıkıyoruz. Tasada ve kıvançta geleceğimize birlikte koşuyor ve yürüyoruz’ dedikleri festivaldir.” *Muratpaşa Belediyesi Bülten


Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.09.30 12:42:22
Son Düzenlenme Tarihi :