SON DAKİKA

logo

Yöresel ürünler şöleni başladı

12. Yö­re­sel Ürün­ler Fuarı YÖREX’in açı­lı­şı yoğun ka­tı­lım­la ya­pıl­dı. Tö­re­ne An­tal­ya Va­li­si Hu­lu­si Şahin, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Böcek, ATSO Baş­ka­nı Ali Bahar, ATB Baş­ka­nı Ali Çan­dır, çevre il­le­rin Va­li­le­ri, TOBB Baş­ka­nı Rifat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, An­tal­ya mil­let­ve­ki­li Aykut Kaya, YÖREX’e ka­tı­lan Oda ve Bor­sa­la­rın baş­kan­la­rı, yö­ne­ti­ci­le­ri ka­tıl­dı.

Tören saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı’nın okun­ma­sı ile baş­lar­ken, YÖREX’in kısa bir ta­nı­tım filmi de açı­lış­ta yer aldı.
Fu­arın açı­lış ko­nuş­ma­la­rı­nı An­tal­ya Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Ali Çan­dır, ATSO Baş­ka­nı Ali Bahar, Tür­ki­ye Marka ve Pa­tent Ku­ru­mu Baş­ka­nı Prof. Dr. Mu­ham­med Zeki Durak, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Böcek, TOBB Baş­ka­nı Rifat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, An­tal­ya Va­li­si Hu­lu­si Şahin yaptı.
ATB Baş­ka­nı Ali Çan­dır ko­nuş­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di : “12. kez 12 bin yıl­lık Ana­do­lu'nun yö­re­sel de­ğer­le­ri­ni An­tal­ya'da bu­luş­tur­ma­nın gu­ru­ru­nu siz­ler­le ya­şı­yo­ruz. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100. yı­lın­da 12'inci kez Ana­do­lu'yu bir araya ge­tir­mek bizim için ay­rı­ca an­lam­lı, bu he­ye­ca­nı­mı­za ortak olan her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum.
Yö­re­sel ürün­ler, bu top­rak­lar­da ya­şa­mış bin­ler­ce yıl­lık kadim uy­gar­lık­la­rın har­ma­nı olan eşsiz de­ğer­le­ri­miz­dir. YÖREX'te bu yıl 7 böl­ge­den 500'ün üze­rin­de ka­tı­lım­cı yer ala­cak. Kuzey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti, oda­la­rı­mız/bor­sa­la­rı­mız, kal­kın­ma ajans­la­rı, bir­lik­ler, ko­ope­ra­tif­ler ve fir­ma­la­rı­mız bir­bi­rin­den kıy­met­li ve eşsiz de­ğer­le­riy­le­biz­ler­le ola­cak. Dört gün bo­yun­ca 10 bin met­re­ka­re­lik alan­da, yö­re­sel ürün­le­rin büyük bir şö­le­ni­ni ya­şa­ya­ca­ğız.
YÖREX'in baş­la­ma­sıy­la Ana­do­lu'nun bir­çok yö­re­sel ürünü coğ­ra­fi işa­ret zır­hı­na bü­rün­dü. 15 yıl önce 109 olan coğ­ra­fi işa­ret­li ürün sa­yı­sı 13'ü ya­ban­cı olmak üzere 1487'ye ulaş­tı, 627 ürün de coğ­ra­fi işa­ret tes­ci­li için bek­li­yor. Av­ru­pa Bir­li­ği'nde de atak yap­mış du­rum­da­yız. 14 ürü­nü­müz tes­cil­len­di. 7 ürü­nü­müz tes­cil için gün sa­yı­yor ve 39 ürü­nü­müz­de in­ce­le­me aşa­ma­sın­da­dır. Bu ba­şa­rı yö­re­sel ürün­le­ri­mi­ze sahip çıkan her­ke­sin­dir. TOBB Brük­sel Ofi­si­miz bu ko­nu­da yoğun emek sarf edi­yor.
Me­se­le, ürün­le­ri­mi­zi coğ­ra­fi işa­ret­le tes­cil et­tir­mek değil; asıl önem­li olan, bu po­tan­si­ye­li eko­no­mi­ye ka­zan­dır­mak­tır. Av­ru­pa Bir­li­ği'nde coğ­ra­fi işa­ret­li ürün­le­rin ti­ca­ri de­ğe­ri bugün 100 mil­yar Avro'ya yak­laş­mış du­rum­da. Do­la­yı­sıy­la, bizde coğ­ra­fi işa­ret­li ürün­ler pas­ta­sın­dan hak et­ti­ği­miz payı al­ma­lı­yız.
Yö­re­sel ürün­ler pro­je­mi­zin ilk anın­dan iti­ba­ren biz­le­ri des­tek­le­yen ve mo­ti­ve edip ce­sa­ret­len­di­ren TOBB Baş­ka­nı­mız Sayın Ri­fat­Hi­sar­cık­lı­oğ­lu ve O'nun li­der­li­ğin­de 365 oda-bor­sa­mı­za, kal­kın­ma ajans­la­rı­na, kurum ve ku­ru­luş­la­ra, yerel yö­ne­tim­le­re, fir­ma­la­ra ve üre­ti­ci­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum.
Ben her YÖREX'te yeni ürün­ler keş­fet­me­nin haz­zı­nı ya­şı­yo­rum, siz­ler de stant­la­rı gez­dik­çe yeni lez­zet­ler, yeni de­ğer­ler keş­fe­de­cek­si­niz. Ana­do­lu in­sa­nı­nın ge­le­ne­ği­ne, kül­tü­rü­ne, folk­lo­ru­na ve mi­sa­fir­per­ver­li­ği­ne şahit ola­cak­sı­nız. Bin­ler­ce yıl­dan sü­zü­lüp gelen ürün­le­rin hi­ka­ye­si­ne ta­nık­lık ede­cek­si­niz. YÖREX'in ta­dı­nı çı­kar­ma­nı­zı öne­ri­yo­rum.
YÖREX'e ver­dik­le­ri önem ve des­tek­le­ri için; An­tal­ya Va­li­miz Sayın Hu­lu­si Şahin ve bugün ara­mız­da bu­lu­nan sayın va­li­le­ri­mi­ze, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Mu­hit­tin Böcek başta olmak üzere be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mı­za, YÖREX'in dü­zen­len­me­sin­de emek veren tüm kurum ve ku­ru­luş­la­ra, Bugün bu­ra­da biz­ler­le bir­lik­te olan siz de­ğer­li mi­sa­fir­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum.
Söz­le­ri­mi et­kin­lik­le­ri­mi­zi pay­la­şa­rak ta­mam­la­ya­ca­ğım;
Ka­tı­lım­cı­la­rı­mız 4 gün bo­yun­ca, giriş bö­lü­mün­de yer alan TOBB stan­dın­da, zin­cir mar­ket ve e-ti­ca­ret si­te­le­ri ile yüz yüze iş gö­rüş­me­le­ri im­kâ­nı bu­la­cak.
Coğ­ra­fi işa­ret­ler ko­nu­sun­da far­kın­da­lı­ğı ar­tır­mak ama­cıy­la, fuar ala­nı­nın için­de, yine 4 gün bo­yun­ca saat 14.00'te ödül­lü bilgi ya­rış­ma­sı dü­zen­le­ye­ce­ğiz.
Bugün saat 14.30'da ise bir­bi­rin­den kıy­met­li ko­nuş­ma­cı­la­rın ka­tı­lı­mıy­la Yerel Kal­kın­ma­nın Anah­ta­rı: Coğ­ra­fi işa­ret­ler pa­ne­li­miz ola­cak.”
* İSA KAV­LAK

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.11.02 15:20:28
Son Düzenlenme Tarihi : 2023.11.02 15:24:21

Yorum Yap


Heyelan bariyeri yaptırılacaktır

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Altınbeşik Mağarası Milli Parkına Heyelan Bariyer Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

 Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre İhale 23.05.2022 - 11:00'da Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğünün Sedir Mah. Vatan Bulvarı Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi içi No:2 070040 Muratpaşa/ANTALYA adresindeki hizmet binası adresinde yapılacaktır. * DETAYLAR İÇİN TIKLAYINKaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2022.05.12 21:53:40
Son Düzenlenme Tarihi :

CW Enerji’ye Intersolar Europe Fuarı’nda yoğun ilgi

CW Enerji, Münih’te düzenlenen Intersolar Europe Fuarı’na katıldı. Firma, yeni teknoloji ile geliştirdiği son ürünlerini fuar standında sergiledi.
CW Enerji, 14-15-16 Haziran 2023 tarihlerinde Messe Müchen Fuar Merkezinde üç gün boyunca süren ve dünyanın dört bir yanından gelen yenilenebilir e..

CW Enerji, Münih’te düzenlenen Intersolar Europe Fuarı’na katıldı. Firma, yeni teknoloji ile geliştirdiği son ürünlerini fuar standında sergiledi.
CW Enerji, 14-15-16 Haziran 2023 tarihlerinde Messe Müchen Fuar Merkezinde üç gün boyunca süren ve dünyanın dört bir yanından gelen yenilenebilir enerji sektöründen markaların yer aldığı Intersolar Europe Fuarı’na katılım sağladı. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yaptığı açıklamada “Her yıl katıldığımız Intersolar Europe Fuarını çok önemsiyoruz. Bu fuarda da her yıl olduğu gibi faydalı görüşmelere adım attık. Alanında uzman ekibimizle birlikte dünyanın pek çok ülkesinden gelen ziyaretçilerle yeni iş bağlantıları kurma şansı yakaladık” dedi.

Yeni ürünler sergilendi
14-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Intersolar fuarında yeni ürünümüz TopCon 16 Busbar güneş panelimizi sergiledik. Yüksek verimliliğe sahip yeni ürünümüz yoğun ilgi gördü. Yenilenebilir enerji sektörü gelişmeye çok açık bir alan. CW Enerji olarak yeni ürünler ve yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Verimli bir fuar
Fuar değerlendirmesinde bulunan Sarvan, “Bu yıl geçtiğimiz yıla kıyasla daha yoğun bir katılım gördük. Bu fuarda yerli ve milli olan güneş panellerimizi geniş ürün yelpazemiz ile tanıttık. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin Türkiye’de bu teknolojide güneş panellerinin üretilmesinden dolayı şaşkınlıklarını gizleyememeleri ülke olarak bizi teknoloji üretme ve geliştirme alanlarında doğru yolda olduğumuzu gösterdi. CW Enerji olarak Türkiye’de yüksek teknoloji ürünlerinin üretilerek dünya pazarında yer alabileceğini gösteriyoruz. Bu bizim için gurur kaynağıdır” dedi.

“2024’ü sabırsızlıkla bekliyoruz”
Fuara gelecek sene de katılacaklarını belirten Sarvan, “CW Enerji olarak gelecek yıl da bu yılın üzerine koyarak devam edeceğiz. 2024 yılı fuarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdiden 19-21 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Intersolar Europe Fuarına tüm sektör paydaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.
Kaynak : İHA
Ekleme Tarihi : 2023.06.20 13:14:16
Son Düzenlenme Tarihi :