SON DAKİKA

logo

Konyaaltı Belediyesi Yaşlı Kreşi’nin kıdemli sakinleri, Atatürk sevgisini resim ve mum gibi eserlere yansıttılar

Konyaaltı Belediyesi’nin Uluç Mahallesi’nde bulunan Aynur-İrfan Kamil Bileydi Yaşlı Kreşi, 60 yaş ve üzeri kıdemli kent sakinlerinin gözdesi oldu. Sosyal yaşama dâhil olamayan, özellikle de çalışan ailelerin gündüz saatlerinde bakmakta güçlük çektiği yaşlıların günlerini daha verimli geçirdiği yaşlı kreşinde kıdemli kent sakinleri 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgilerini yaptıkları resim ve mum gibi eserlerle gösterdiler. 
Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.11.08 09:11:53
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap


Bü­yük­şe­hir Doğal Yaşam Parkı’nda üç yavru leyleğin bakımı sürüyor

An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Doğal Yaşam Parkı, yaban ha­ya­tı­nın ko­run­ma­sı­na büyük kat­kı­lar sağ­lı­yor. Şube Mü­dü­rü Dr. Aygül Arsun, doğal yaşam par­kı­nın yaban ha­ya­tı­na olan önem­li kat­kı­la­rı­nı vur­gu­la­ya­rak, özel­lik­le ley­lek­le­re ya­pı­lan te­da­vi­ler ve re­ha­bi­li­tas­yon ça­lış­ma­la­rı­na dik­kat çekti.
Dr. Arsun, son za­man­lar­da ya­şa­nan üzücü bir olaya de­ğin­di. Üç ley­le­ğin anne ve ba­ba­la­rı­nı kay­bet­me­le­ri üze­ri­ne, ve­te­ri­ner hekim ar­ka­daş­la­rıy­la bir­lik­te bu ley­lek­le­re anne ve ba­ba­lık yap­tık­la­rı­nı be­lirt­ti. Bu sü­reç­te, aynı şe­kil­de ya­ra­lı ola­rak ge­ti­ri­len iki ley­lek an­ne­nin de mer­ke­ze gel­me­siy­le bir­lik­te, on­la­rın da üç yavru ley­le­ğe gö­nül­lü ola­rak ebe­veyn­lik yap­tı­ğı­nı ifade etti. Doğal Yaşam Parkı, bu örnek olay­la bir­lik­te ko­ru­ma ve re­ha­bi­li­tas­yon ça­lış­ma­la­rın­da ne kadar et­ki­li ol­du­ğu­nu bir kez daha gös­ter­miş oldu.
Yaşam mer­ke­zi, sa­de­ce hay­van­la­ra te­da­vi hiz­me­ti sağ­la­mak­la kal­mı­yor, aynı za­man­da do­ğa­dan gelen çe­şit­li ya­ra­lan­ma­la­ra maruz kalan yav­ru­la­rın bes­len­me­si ve ba­kı­mıy­la il­gi­li titiz ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­yor. Böy­le­ce, ko­ru­ma amaç­lı doğa sa­na­tı­nı da ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de uy­gu­lu­yor.
An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Doğal Yaşam Parkı, yaban ha­ya­tı­na sun­du­ğu des­tek ve re­ha­bi­li­tas­yon ça­lış­ma­la­rıy­la böl­ge­de­ki önem­li bir mer­kez ha­li­ne gel­miş­tir. Dr. Aygül Arsun ve ekibi, yaban ha­ya­tı­nın ko­run­ma­sı ve ge­lecek ne­sil­le­re ak­ta­rıl­ma­sı için öz­ve­riy­le ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­üyor.
*İSA KAVLAK

Kaynak : İsa KAVLAK
Ekleme Tarihi : 2023.07.16 14:11:49
Son Düzenlenme Tarihi :


Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2024.05.10 20:13:05
Son Düzenlenme Tarihi :