SON DAKİKA

logo

Boş araziye dökülen silor ELMALILI ÜRETİCİDEN TEPKİ Mİ ?

Kış ayında mevsim gereği tavan yapan sebze ve meyva fiyatları, tarla ürünlerinin çıkmasıyla beraber ciddi anlamda geriledi ancak şimdiki fiyatlarda üreticyi memnun etmiyor. “Yaptığımız masrafı bile karşılayamıyoruz” diye adeta isyan eden Elmalılı üreticiler, “Onca emeğimizin karşılığı bu fiyatlar olmamalı. diyorlar

Sebze ve meyva fiyatlarının düşük olmasından yakınanların başında silor ya da salatalık üreticileri de geliyor. Halde kilosu 0,80 TL ile 0,90 TL ’den satılan salatalık ya da silorun bu fiyatı üreticinin emeğini ve masrafını karşılamaktan son derece uzak. Elmalı’da boş bir alan dökülen kasalar dolusu siloru görenler “fiyatlara tepki olmalı, keşke dökmeseler, fakirlere bedava da dağıtsalar ya da hayvanlara yem olarak verselerdi. Gerçekten çiftçimizin hali çok kötü. Devletin bir tarım politikası olmalı, üretici daha fazla desteklenmelidir” dediler. 


Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2019.07.25 06:42:20
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap


Büyükşehir İbradı’da lale soğanı üretimine başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından İbradı İlçesi Ormana Mahallesi’nde lale soğanı üretim sahası oluşturuldu. Toprakla buluşturulan 10 bin adet lale soğanı çoğaltılıp, üretimi teşvik için çiftçiye dağıtılacak, bölgede alternatif gelir kaynağı yaratacak.

    Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hamlesiyle başlattığı çiftçiye yönelik destekler devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından İbradı’da oluşturulan lale soğanı üretim sahası bölge halkına alternatif bir gelir kaynağı sağlayacak. Toprakla buluşturulan lale soğanlarının çiçek açtığında eko turizme de katkı sağlaması öngörülüyor.

10 BİN ADET LALE TOPRAKLA BULUŞTU

    İbradı da kurulan üretim sahası ile Büyükşehir Belediyesi, İbradı halkını çiçek soğanı yetiştiriciliğine teşvik etmeyi, farkındalık oluşturmayı, çiftçiye alternatif gelir kaynağı yaratmayı ayrıca eko turizme de katkı sağlamayı amaçlıyor. Lale soğanları, İbradı bölgesinin birçok çiçek türüne doğal yayılım alanı konumunda olması nedeniyle bölge halkı için gelecek vadeden bir tarım ürünü durumunda. 

ÜRETİLEN LALELER KENTİ SÜSLEYECEK

    Dikimi gerçekleştirilen farklı renklerde 10 bin adet lale soğanı Mayıs ayında çoğaltılıp, hasat edilecek. Ardından gerekli soğan işleme ve depolaması yapılacak. Lale soğanlarının bir kısmı bölgedeki üretime teşvik için çiftçilere dağıtılacak. Üretilen lalelerin önümüzdeki yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından kent peyzajında kullanılacak. Böylece, tasarruf da edilecek.Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2020.12.09 06:45:22
Son Düzenlenme Tarihi :

KARAYOLLARI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALACAK

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Karayolları 13 Bölge (Antalya) Müdürlüğü Dahilindeki Muhtelif Yeni ve Eski Güzergahlarında Kamulaştırma İşlemlerinin Yürütülmesi ve Tamamlanması Danışmanlık İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/575792
1-İdarenin
a) Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3124498182 - 3124497124
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Karayolları 13 Bölge (Antalya) Müdürlüğü Dahilindeki Muhtelif Yeni ve Eski Güzergahlarında Kamulaştırma İşlemlerinin Yürütülmesi ve Tamamlanması Danışmanlık İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 3200 Adet Parselin Kamulaştırma İşlemlerinin Yürütülmesi ve Tamamlanması Danışmanlık Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 13. Bölge (Antalya) Müdürlüğü Dahilindeki Muhtelif Yeni ve Eski Güzergahlar
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 450(DörtYüzElli) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.07.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 115 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/ANKARA)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

6235 sayılı TMMOB Kanunu ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince aday veya isteklilerin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Harita Mühendislik hizmetleriyle ilgili meslek odasından, ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesinin ihalede beyan edilmesi zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.2. 942 (D:4650) SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN GÜZERGÂH KAMULAŞTIRMALARI İÇİN Kamulaştırma İşlemlerinin Yürütülmesi ve Tamamlanması (Kamulaştırılan parsellere ait şerhlerin araştırılması, kamulaştırmalar için mahkeme dosyalarının hazırlanması, terkin ve tescile esas belgelerin hazırlanması ve ödenek talebi ile ödeme evraklarının hazırlanması işlemlerini birlikte yapmış olmak kaydı ile) MÜHENDİSLİK/DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞLERİ,Benzer İş Olarak Kabul Edilir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.


#ilangovtr
Basın No: ILN01843776
Kaynak : BİK.GOV.TR
Ekleme Tarihi : 2023.06.12 00:00:18
Son Düzenlenme Tarihi :