logo

Kazılan asfalt aylardır yamanmayı bekliyor!

Kar­yağ­dı Ma­hal­le­si Kaş­lı­lar Tepe Sokak üze­rin­de ça­lış­ma ya­pıl­ma­sı ne­de­niy­le ka­zı­lan as­falt ay­lar­dır ya­ma­na­ca­ğı günü bek­li­yor.

 Bu yolu kul­la­nan araç sü­rü­cü­le­ri ona­rıl­ma­yan ve ye­ni­den as­falt­lan­ma­yan yol­da­ki çu­ku­run her geçen gün daha da de­rin­leş­ti­ği­ni kay­de­de­rek, özel­lik­le ka­ran­lık­ta zor fark edil­di­ği­ni ve ara­cın biraz hızlı gir­me­si ha­lin­de can ve mal açı­sın­dan teh­li­ke oluş­tur­du­ğu­nu be­lir­te­rek il­gi­li ku­rum­la­rın hemen bu çu­ku­ru ka­pa­tıp as­falt ya­ma­sı yap­ma­sı­nı is­te­di­ler. 
Hava şart­la­rın­dan ve yolu kul­la­nan araç­lar­dan do­la­yı çu­ku­run daha de­rin­leş­me­si­nin büyük ka­za­la­ra neden ola­bi­le­ce­ği de çevre sa­kin­le­ri ta­ra­fın­dan vur­gu­lan­dı. 
2020.02.01 11:06:02

Yorum Yap