logo

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bu Sorulara Cevap Vermeli” Haberi Tekzip Metni

24.02.2020 tarihinde yayınlanan Toros Gazetesi “Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü bu sorulara cevap vermeli” haberine ve 26.02.2020 tarihinde www.torosgazetesi.com internet sitesinde yayınlanan “Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü bu sorulara cevap vermeli” haberi Tekzip metnidir.

SORU: Elmalı’da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü var değil mi? Buna rağmen 2886 sayılı yasanın arkasına sığınılıp, depreme karşı dayanıksız olduğu için boşaltılan Güreş Eğitim Merkezi’nin yıkım ve molozların taşım ihalesi Elmalı’da günlük yayınlanan bir gazete olmasına karşın Elmalı’ya ulaşmayan bir gazetede yayınlatılmasının amacı ne?

2003 Yılında yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu tümüyle ilga etmemiş olup İdarenin hurda karşılığı yıkım ve hurda satış işlemleri 2886 Sayılı kanun hükümlerine göre yapılmaktadır. Hurda karşılığı yıkım işlerinin 4734 Sayılı Kanun ile yapılamayacağı; ancak 2886 sayılı kanun ile yapılabileceği Kamu İhale Kurumunun (KİK Kararları) 2011/UY.I-3552 No’lu Kararı ile hükmolunmuştur.

Ayrıca; 4734 Sayılı Kanunun 1’inci ve 2’inci maddelerinde bu kanunun amacı şu şekilde tarif edilmiştir: mal ve hizmet alımı ile yapım işi ihalelerine ait hükümler bu kanunla düzenlenir.  2886 sayılı Kanununda ise 1’nci maddede; genel bütçeye dâhil dairelerle katma bütçeli dairelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin bu Kanunda yazılı hükümlere göre yapılacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, yürürlükte olan yasanın emrettiği şekilde, Elmalı Güreş Eğitim Merkezinin hurda karşılığı yıkılarak, molozların yasal döküm alanına taşınması işinin ihalesi İdaremiz tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılmıştır.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun “İhalenin İlanı” başlıklı 17. maddesi ihale ilanının esas ve usulünü şu şekilde tarif eder:

Madde 17 – İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:

1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:

a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur. Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz

Söz konusu ihale İdaremiz tarafından kanun maddesinde yazılı usul ve esasa uygun şekilde; ihalenin yapıldığı Antalya İl Merkezindeki bir yerel gazetede 24.01.2020 tarihinde bir kez ve 29.01.2020 tarihinde bir kez olmak üzere iki kez yayımlanmıştır. Ayrıca internet ortamındaki Resmi İlan Portalından:

https://www.ilan.gov.tr/detay-ihale-duyurulari-satis-ve-trampa-ihaleleri-hurda-karsiligi-yikim-ve-moloz-nakli-isi-ihalesi-yapilacaktir-755221.html

İnternet adresinde 24.01.2020 tarihinden itibaren çevrimiçi olarak yayımlanmıştır.

SORU: Tamam kılıf hazır 2886 sayılı yasa... Ama yine de söz konusu ilan aynı gazetede iki kez yayınlatılıncaya kadar, yayınlardan biri Antalya merkezde, biri de Elmalı’da yayınlanan bir gazetede de yayınlanabilirdi. Neden böyle bir yol izlenmedi?

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 1. ve 2. maddeleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 1. Maddesi ve 2011/UY.I-3552 No’lu KİK Kararı gereğince ihale bina yıkımının yanında hurda satışı işlemini de içerdiğinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinde göre yapılmıştır. Bu kanunun 17. maddesi ihale ilanının ihalenin yapıldığı yerde çıkan bir gazete iki farklı tarihte yayımlanması hükmünü içermektedir. İdaremizin söz konusu kanun hükmünü uygulamayarak ilanlardan birini Elmalı ilçesinde çıkan bir gazetede yayımlatması hukuka aykırılık teşkil edecektir.

1-      Elmalı’da bu işi yapabilecekler ihaleden haberdar edildi mi, edildiyse nasıl haberdar edildi?

İhale, mevzuatın gerektirdiği tüm esas ve usullere göre istekli adaylarına ilan edilmiştir. Özellikle Hurda Karşılığı Yıkım İşleri, istekli adayları tarafından Resmi İlan Portalı üzerinden ve İl Merkezlerindeki yerel gazetelerden takip edilebilmektedir. İlan metni 24.01.2020 tarihinden itibaren aşağıdaki internet adresinde Basın İlan Kurumu aracılığı ile yayımlanmıştır:

https://www.ilan.gov.tr/detay-ihale-duyurulari-satis-ve-trampa-ihaleleri-hurda-karsiligi-yikim-ve-moloz-nakli-isi-ihalesi-yapilacaktir-755221.html

 Dolayısıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesinde belirtilen Açık Teklif Usulüne göre yapılan ihaleye Elmalı ilçemiz dâhil olmak üzere Türkiye’nin bütün İl ve İlçelerinden katılmak isteyen istekli adayları, ihalenin yapıldığı yerdeki yerel gazete aracılığı ile ya da Resmi İlan Portalı üzerinden haberdar olma ve ihale dokümanını satın almak ve ilanda belirtilen belgeleri sağlamak kaydı ile katılma hakkına sahip olmuşlardır.

2-      İhalenin sadece Antalya merkezde dağıtılan bir gazetede hem de iki defa yayımlanması etik midir?

 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun “İhalenin İlanı” başlıklı 17. maddesi İdaremize; ihale ilanını, ihalenin yapıldığı Antalya İl Merkezinde çıkan bir gazetede iki defa yayımlama görevi vermiştir. İlan metninin, ihalenin yapıldığı Antalya İl Merkezi dışında yayımlanması, söz konusu kanun hükmünün uygulanmaması anlamına gelir ki; bu durum hukuka aykırılık teşkil edecektir.

3-      İhaleyi alanla işi yüklenen firma aynı firma mıdır?

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılan ihale, 17 firma katılmış olup ekonomik açıdan en avantajlı (Yüksek)  teklifi veren Sefalılar Hurdacılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasının uhdesinde kalmıştır. İşyeri, 13.02.2020 tarihinde yüklenici firmaya teslim edilmiş olup iş, yüklenici tarafından yapılmaktadır.

4-      Alt yüklenici yaptıysa, bundan aynı işin daha ucuza yapılabileceği sonucunu çıkarmak mümkün mü?

İş, yüklenici tarafından yapılmaktadır.

5-      Elmalı’da yasal moloz döküm alanı var mı, nerede?

Yasal moloz döküm alanları ve bu alanlarda yetkili kamu idareleri Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Kontrolü Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. İhaleye katılan tüm isteklilere resmi usullerle teslim edilen Elmalı Güreş Eğitim Merkezi Yıkım İşi Özel Teknik Şartnamesinin 7. maddesi enkaz malzemenin kaldırılması ile dökümüne ilişkin şartları düzenler. İlgili maddede hafriyat toprağı ile yıkıntı atıklarının Belediye’nin belirlediği sisteme uygun olarak Belediye tarafından belirlenmiş döküm sahalarına nakledileceği belirtilmiştir. Ayrıca, ihale hazırlık aşamasında İdaremiz teknik personelleri tarafından Elmalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile iletişim kurulmuş ve enkazdan çıkacak molozun nakliyesi için yıkım alanına yaklaşık 2 km uzaklıkta bir döküm sahasının var olduğu bilgisi verilmiştir.

6-      Elmalı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde bu ihaleyi gerçekleştirebilecek kişiler yok mu?

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 3. maddesi gereği ihale yetkilisi idarenin ita amiridir.

Madde 3 – Bu Kanunda yazılı işleri yaptırmaya ve ihaleye, idarelerin ita amirleri yetkilidir.

 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun yürürlükten kalkması ve yerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun gelmesiyle; “ita amiri” kavramı “harcama yetkilisi” olarak değiştirilmiştir. 5018 sayılı söz konusu kanun ve Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğe göre harcama ve ihale yetkisi İl Müdürlüklerindedir.  Dolayısıyla Elmalı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ihaleyi gerçekleştirme yetkisi bulunmamaktadır.

Usulsüz bir şekilde ihale yapıldığı iddiası ile algı oluşturulmaya çalışılan haber ile ilgili hukuki sürecin başlatılacağını beyan eder, bu açıklama metninin aynı sayfa ve puntolarla gazetenizde ve internet sitenizde yayınlanması hususunu ihtaren bildiririz.      Prof. Dr. Burhanettin HACICAFEROĞLU İl Müdürü

 

  

2020.02.27 09:33:42

Yorum Yap