logo


Salih Özgünsür
salihozgunsur@yandex.comBaş­kan Çetin, keşke ye­rin­de gör­sey­di

El­ma­lı, An­tal­ya’nın 100 ki­lo­met­re kadar ba­tı­sın­da yer alan bir “yayla” il­çe­si. Tıpkı, geç­ti­ği­miz gün­ler­de An­tal­yas­por Baş­ka­nı sayın Aziz Çetin’in yerel med­ya­yı es geçip ulu­sal medya ga­ze­te­si­nin An­tal­ya tem­sil­ci­le­ri ara­cı­lı­ğı ile “An­tal­yas­por Oteli” müj­de­si ver­di­ği Kor­ku­te­li gibi.. Hatta El­ma­lı, Kor­ku­te­li’ye göre daha bile yayla sa­yı­la­bi­lecek ni­te­lik­te...
An­tal­yas­por baş­ka­nı sayın Aziz Çetin, An­tal­yas­por için bir şans. Kim­se­nin bı­ra­kın elini taşın al­tı­na sok­ma­sı­nı, “aman bana bu­laş­ma­sın­lar” de­di­ği dö­nem­de çıkıp baş­kan­lı­ğı üst­len­di. Bu­nun­la da kal­ma­dı. Cesur bir ka­rar­la ta­kı­mı genç bir ho­ca­ya ema­net etti, kötü gi­di­şat­ta ar­ka­sın­da durdu, ta­kı­mın ma­aş­la­rı­nı dü­zen­li ola­rak al­ma­sı­nı sağ­la­dı, devre ara­sın­da dar büt­çe­ye rağ­men tam isa­bet trans­fer­ler ile ta­kı­mı tek­rar ha­va­ya soktu. Aziz Çetin’in An­tal­yas­por için yap­tık­la­rı, yal­nız­ca saha içiy­le de kal­ma­dı. Yerel ba­sı­nı es geç­ti­ği rö­por­taj­dan öğ­re­ne­bil­di­ği­miz ka­da­rı ile sayın baş­kan, An­tal­yas­por’u sür­dü­rü­le­bi­lir bir mali yapı içe­ri­si­ne sok­mak için de bir hayli mesai har­cı­yor, çö­züm­ler dü­şü­nü­yor, pro­je­ler ge­liş­ti­ri­yor. Bun­lar­dan ikisi, Fes­li­kan Yay­la­sı’na ya­pı­la­cak olan tesis ve Kor­ku­te­li Seyir Te­ra­sı’nın ol­du­ğu böl­ge­ye ya­pı­la­cak An­tal­yas­por Oteli. An­tal­ya’da ha­ya­tı­nı sür­dü­ren biri ise­niz, doğru ko­num­lan­dı­rıl­mış bir te­sis­leş­me­nin ne de­re­ce fayda sağ­la­ya­ca­ğı­nı az çok tah­min eder­si­niz. Ancak sayın Çetin, An­tal­ya’da bu te­sis­le­rin ya­pı­la­bi­le­ce­ği her böl­ge­yi ta­ra­ma im­ka­nı oldu mu, bil­mi­yo­rum.
Man­şet­ten ya­yın­la­dı­ğı­mız ha­ber­de de be­lirt­ti­ği­miz gibi, El­ma­lı’da bu­lu­nan Çam­ku­yu­la­rı bu­lun­du­ğu konum, fi­zik­sel ola­nak­la­rı, ilçe mer­ke­zi­ne ya­kın­lı­ğı ile­do­ğa ha­ri­ka­sı bir yerdi. El­bet­te sayın Aziz Çetin, bir­kaç se­çe­nek içe­ri­sin­den Kor­ku­te­li’yi seç­miş­tir ken­di­si­nin El­ma­lı Çam­ku­yu­la­rı’ndan ha­be­ri ol­ma­ya­cak ya da ken­di­si bir şe­kil­de El­ma­lı­lı yet­ki­li­ler ta­ra­fın­dan Çam­ku­yu­la­rı’ndan ha­ber­dar edil­me­miş ola­cak ki, pro­je­yi Kor­ku­te­li’de yap­ma­ya karar ver­miş.
Bu proje eğer El­ma­lı’da ger­çek­leş­ti­ri­lecek olsa idi... Ve bu­nun­la bir­lik­te, yine ha­ber­de de de­ğin­di­ği­miz gibi, El­ma­lı mer­kez­de bu­lu­nan ve her dönem her ada­yın seçim va­at­le­ri ara­sın­da yer alan “Güreş Sa­ha­sı’nın ye­ni­len­me­si ve ka­pa­si­te ar­tı­rı­mı” pro­je­si eş za­man­lı ola­rak ger­çek­leş­se idi... Yerli ya­ban­cı bir çok takım El­ma­lı’ya yaz dö­ne­mi için ha­zır­lık kam­pı­na ge­lecek, bir çoğu ye­ni­len­miş ve ka­pa­si­te­si ar­tı­rıl­mış El­ma­lı Stadı’nda ha­zır­lık maçı ya­pa­cak, on­la­rın ta­raf­tar­la­rı ile bin­ler­ce fut­bol­se­ve­rin yolu El­ma­lı’dan ge­çecek, ne­re­dey­se ta­ma­mı ilçe mer­ke­zin­den alış­ve­riş ya­pa­cak, bir çoğu ko­nak­la­ya­cak ve El­ma­lı­lı va­tan­daş­lar büyük bir eko­no­mik gelir elde edecek, belki de makus ta­li­hi­ni yen­miş ola­cak­tı.
Keşke sayın Baş­kan Aziz Çetin, Çam­ku­yu­la­rı’nı gelip ye­rin­de gör­sey­di. Eğer gelip gör­sey­di, onun da gö­zün­de bu an­lat­tık­la­rı­mın can­la­na­ca­ğı­na emi­nim...
Kaçan balık, büyük olur­muş...

Sonuç ne olursa olsun... .

Trabzonspor analizi... .

Bu Fark Kapanmaz.

Camianın Evladı.

'Katliam'.

'Gazetecilik cesaret işidir!'.

Salih Özgünsür

Yorum Yap