SON DAKİKA

logo

El­ma­lı Eği­tim Bir Sen Baş­ka­nı Eyüp De­mir­han'dan basın açıklaması

El­ma­lı Eği­tim Bir Sen Baş­ka­nı Eyüp De­mir­han, İstan­bul’da bir okul mü­dü­rü­nün öğ­ren­ci ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­me­si­nin ar­dın­dan Milli Eği­tim İlçe Mü­dür­lü­ğü önün­de bir basın açık­la­ma­sı yaptı.

De­mir­han, okul­lar­da yö­ne­ti­ci ve öğ­ret­men­le­re yö­ne­lik şid­det olay­la­rı­nın yıl­lar­dır ka­na­yan yara ol­du­ğu­na bir kez daha dik­kat çe­ker­ken, yıl­lar­dır önlem alın­ma­sı için geç ka­lın­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı.

El­ma­lı Eği­tim Bir Sen Baş­ka­nı Eyüp De­mir­han, açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di: “Eği­tim ça­lı­şan­la­rı­na yö­ne­lik gi­de­rek artan şid­det olay­la­rı­nı pro­tes­to etmek amacı ve şid­de­ti ön­le­yecek, fa­il­le­ri ce­za­lan­dı­ra­cak, mağ­dur­la­ra hu­ku­ki ko­ru­ma sağ­la­ya­cak bir yasal dü­zen­le­me­nin ya­pıl­ma­sı ta­le­biy­le bir araya gel­miş bu­lun­mak­ta­yız.

Son ola­rak İstan­bul/Eyüp­sul­tan'da eski bir öğ­ren­ci okul mü­dü­rü İbra­him Ok­tu­gan'a si­lah­la sal­dı­rı­da bu­lun­muş, ağır ya­ra­lı ola­rak has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan okul mü­dü­rü­müz ma­ale­sef kur­ta­rı­la­ma­ya­rak vefat et­miş­tir. Mes­lek­ta­şı­mı­za Allah'tan rah­met, aile­si­ne ve bütün eği­tim ca­mi­ası­na baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­ruz.

Ka­na­yan bir yara hâ­li­ne gelen şid­det olay­la­rı­na dik­kat çe­ki­yor, ted­bir alın­ma­sı için yet­ki­li­le­re çağ­rı­da bu­lu­nu­yo­ruz. Bu çağ­rı­mı­zı yıl­lar­dır ya­pı­yo­ruz. Se­si­mi­ze kulak ve­ril­sey­di, ge­re­ken ön­lem­ler za­ma­nın­da alın­mış ol­say­dı belki de bugün başka şey­ler ko­nu­şur­duk. Ancak ne yazık ki bir­çok ko­nu­da ol­du­ğu gibi bu ko­nu­da da geç ka­lın­mış­tır.

Genel Baş­ka­nı­mız Ali Yal­çın, Millî Eği­tim Ba­ka­nı Sayın Yusuf Tekin'in da­ve­ti üze­ri­ne ba­kan­lık­ta bir gö­rüş­me ger­çek­leş­tir­miş, gö­rüş­me­nin ar­dın­dan ortak basın açık­la­ma­sı ya­pıl­mış­tır. Sayın ba­ka­nın da­ve­ti­ni ve eği­tim­ci­le­re şid­de­ti ön­le­mek üzere ya­pı­la­ca­ğı ifade edi­len ça­lış­ma­la­rı önem­li ve kıy­met­li bu­lu­yo­ruz.

Ba­kan­lık­ta ya­pı­lan ortak basın açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan, genel baş­ka­nı­mı­zın ka­tı­lı­mıy­la TBMM önün­de ger­çek­leş­tir­di­ği­miz geniş ka­tı­lım­lı eylem, eği­tim­ci­le­re şid­de­ti ön­le­me­ye dönük ka­rar­lı­lı­ğı­mı­zın ve şid­det olay­la­rı­nın oluş­tur­du­ğu büyük üzün­tü­nün bir te­za­hü­rü­dür.

An­ka­ra'da TBMM önün­de yap­tı­ğı­mız çağ­rı­yı bu­ra­da biz­ler de ya­pı­yo­ruz: Ölüm­le so­nuç­lan­ma­ya baş­la­yan sal­dı­rı­la­rın son bul­ma­sı için ge­re­ken adım­lar ive­di­lik­le atıl­ma­lı; eği­tim­ci­le­re yö­ne­lik şid­de­ti ön­le­me ya­sa­sı artık çı­ka­rıl­ma­lı­dır.

Öğ­ret­men, memur, hiz­met­li, şef, şube mü­dü­rü de­me­den tüm eği­tim ça­lı­şan­la­rı­na, kamu gö­rev­li­le­ri­ne yö­ne­len şid­de­ti bir defa daha la­net­li­yo­ruz.

Bu­gü­ne kadar kamu gö­rev­li­le­ri­ne yö­ne­lik ger­çek­leş­ti­ri­len tüm şid­det olay­la­rın­da tep­ki­mi­zi en sert şe­kil­de or­ta­ya koy­duk. Sen­di­ka ola­rak, geçen yıl ha­ya­ta ge­çi­ri­len Öğ­ret­men­lik Mes­lek Ka­nu­nu tar­tış­ma­la­rın­da şid­de­te yö­ne­lik dü­zen­le­me­yi talep edip son ana kadar ser­gi­le­di­ği­miz ıs­ra­rın ge­re­ği ya­pıl­ma­dı. O gün ge­re­ği ya­pıl­say­dı belki bugün daha fark­lı ko­nuş­mak müm­kün ola­cak­tı.

Genel Baş­ka­nı­mız Ali Yal­çın ile gö­rüş­me­sin­de Sayın Ba­ka­nın mes­lek ka­nu­nu­na iliş­kin yeni dü­zen­le­me ko­nu­sun­da kul­lan­dı­ğı 'şid­de­te karşı yasal dü­zen­le­me' ifa­de­le­ri­ni son de­re­ce kıy­met­li bu­lu­yo­ruz. Bunun bir an evvel ha­ya­ta geç­me­si­nin ta­kip­çi­si ola­ca­ğız.

Eği­tim ça­lı­şan­la­rı­na yö­ne­lik artan şid­det olay­la­rı­nı ön­le­yecek, cay­dı­rı­cı ola­cak, fa­il­le­ri ce­za­lan­dı­ra­cak ve mağ­dur eği­tim ça­lı­şan­la­rı­na hu­ku­ki ko­ru­ma sağ­la­ya­cak bir yasal dü­zen­le­me­nin ya­pıl­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı için bugün (10 Mayıs) iş bı­rak­ma ey­le­mi ger­çek­leş­ti­ri­yor, ülke ge­ne­lin­de basın açık­la­ma­la­rı ya­pı­yo­ruz. İş bı­rak­ma ey­le­miy­le eş za­man­lı ola­rak, 1 hafta sü­recek (10-17 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da) di­lek­çe kam­pan­ya­mı­zı da baş­lat­mış bu­lu­nu­yo­ruz.

Son bir­kaç yılda ya­şa­nan ha­di­se­le­re ba­kıl­dı­ğın­da gö­rü­le­cek­tir ki, şid­det olay­la­rı mün­fe­rit ey­lem­ler ol­mak­tan çık­mış, ne yazık ki yay­gın bir top­lum­sal sorun hâ­li­ne gel­miş; eği­tim ve öğ­re­tim hiz­met­le­ri­nin yü­rü­tül­me­si­ni sek­te­ye uğ­ra­ta­cak bo­yu­ta ulaş­mış­tır. Bugün ya­şa­dı­ğı­mız acı­lar, dünün ihmal ve umur­sa­maz­lı­ğı­nın ne­ti­ce­si­dir. Yarın ya­şan­ma­sı­nı is­te­me­di­ği­miz acı­lar da bu­gün­kü il­gi­siz­li­ğin so­nu­cu ol­ma­ma­lı­dır.

Şid­de­tin, eği­ti­mi teh­dit eder bo­yu­ta ulaş­ma­sı, ge­le­ce­ği­mi­zi teh­li­ke­ye so­ka­cak bo­yu­ta var­ma­sı, acil ve köklü çözüm bul­ma­yı za­ru­ri hâle ge­tir­mek­te­dir.
Dev­let, ka­sıt­lı şe­kil­de ölüme, ya­ra­lan­ma­ya ve za­ra­ra se­be­bi­yet ve­ril­me­si­ni ön­le­mek­le mü­kel­lef­tir. Dev­le­tin bu yü­küm­lü­lük çer­çe­ve­sin­de, suç iş­le­mek­ten cay­dı­rı­cı yasal ze­mi­ni ve idari şart­la­rı tesis ede­rek yaşam hak­kı­nı ko­ru­ma ve ay­rı­ca buna iliş­kin ih­lal­le­ri ön­le­yi­ci, bas­tı­rı­cı ve ce­za­lan­dı­rı­cı bir infaz me­ka­niz­ma­sı ge­liş­tir­me öde­vi­nin hukuk dev­le­ti ol­ma­nın ge­re­ği ol­du­ğu­nu bugün bu­ra­da bir kere daha ha­tır­lat­mak is­ti­yo­ruz.

Bu doğ­rul­tu­da, eği­tim ça­lı­şan­la­rı­na karşı eği­tim ve öğ­re­tim hiz­me­ti­nin su­nu­mun­dan kay­nak­lı şid­det ey­lem­le­ri­ne yö­ne­lik cezai ve hu­ku­ki ted­bir­le­rin alın­ma­sı el­zem­dir.

Eği­tim ça­lı­şan­la­rı ola­rak, şid­de­te karşı cay­dı­rı­cı ni­te­lik­te mün­ha­sı­ran bir cezai mü­ey­yi­de ge­ti­ril­me­si­ni, şid­de­te uğ­ra­ya­na, ça­lı­şa­na da hu­ku­ki ko­ru­ma sağ­la­ya­cak tür­den yasal dü­zen­le­me­le­rin aci­len ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yor ve bek­li­yo­ruz.”* FERUDUN ÖZGÜNSÜR

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2024.05.13 09:37:39
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum YapKaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2020.08.05 06:57:40
Son Düzenlenme Tarihi :

QTerminals Antalya Limanı kruvaziyer sezonunu bugün açıyor

Kruvaziyer sezonunu açmaya hazırlanan QTerminals Antalya Limanı, 5000’e yakın yolcusuyla Alexandria limanından gelecek olan lüks yolcu gemisi Mein Schiff 6’yı ağırlayacak.

Akdeniz’in en önemli limanlarından biri olan QTerminals Antalya, kruvaziyer sezonunu açıyor. Sezonun ilk kruvaziyer gemisini ağırlamaya hazırlanan Türkiye’nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, Alexandria limanından gelecek olan Malta bayraklı lüks yolcu gemisi Mein Schiff 6'ya ev sahipliği yapacak. 295 metreyi aşkın uzunluğu ve yaklaşık 99 gross tonluk ağırlığıyla dev geminin 5 Nisan’da limana demirlenmesi bekleniyor.
İnen ve binen 4000 yolcusu ve 919 mürettebatı bulunan Mein Schiff 6 gemisi, en son 2022 yılında Antalya’ya gelmişti. Gemideki yolcular, Antalya’nın tarihi yerlerini gezerek, alışveriş yapacak. 
Kruvaziyer turizmi açısından yoğun bir yıl olacağını söyleyen QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, “Yıl sonuna kadar rezervasyonlar doğrultusunda 30 kruvaziyer gemisiyle yaklaşık 40bin yolcuya ulaşacağımızı öngörüyoruz” dedi ve ekledi: “QTerminals Antalya Limanı, liman tesislerinin kapasitesi ve hizmet kalitesiyle Akdeniz’de iç ve dış turizm açısından önemli bir role sahip. Antalya'yı mevcut potansiyeliyle Doğu Akdeniz'de yeni bir dönüş merkezi hâline getiriyoruz.”
Toplam 370 metre uzunluğunda iki kruvaziyer iskelesine sahip olan QTerminals Antalya Limanı'nda, 1830 metrekare yolcu terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet veren 1000 metrekare bagaj alanı bulunuyor. 
Türkiye'nin gelişme potansiyeli en yüksek limanlarından biri olan QTerminals Antalya Limanı, İzmir - Mersin arasındaki yaklaşık 700 deniz mili kıyı şeridindeki en büyük organize liman olarak hizmet veriyor. Yolcu gemilerine kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, barınma, güvenlik, temiz su temini ve atık toplama hizmetlerinin yanı sıra bagaj işlemleri de dâhil olmak üzere tam terminal hizmetleri sunan QTerminals Antalya Limanı, yılda yaklaşık 200 bin yolcuya ev sahipliği yapıyor.
* HABER MERKEZİ

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.04.05 11:09:44
Son Düzenlenme Tarihi :