SON DAKİKA

logo

header-ad

Tarım üretiminde maliyet arttı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı Tarım Girdi Fiyat Endeksi’ni (Tarım-GFE) değerlendirdi. Tarım-GFE’nin aylık yüzde 2.06 ilan edildiğini kaydeden Çandır, “Bu rakam, endeksin ölçülmeye başladığı 2015 yılından itibaren Ekim ayları ortalamasının (1.54) 1.3 katı olarak ilan edilmiştir” dedi.

 Tarım-GFE’nin Ekim ayında yıllık yüzde 40.11 ilan edildiğini kaydeden Çandır, “Bu yıllık rakam, geçen yılki yüzde 134.76 düzeyinin üçte biri civarındadır. İlan edilen yıllık rakamın yüzde 32.24 olan ortalamadan bir miktar yüksek olması, gelecekteki düşüş beklentilerini artırmaktadır. TÜİK tarafından Ekim ayı için açıklanan tarımsal girdi maliyetleri enflasyonu, aylık olarak ortalamalarda seyrederken yıllık olarak ise 2022 yılından sonraki en yüksek düzeyde kalmaya devam etti” değerlendirmesinde bulundu.  

VETERİNER HİZMETLERİNDE ARTIŞ DEVAM ETTİ

TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı Tarım-GFE’nin alt kalemlerine bakıldığında tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarında aylıkta yüzde 1.95 ve yıllıkta ise yüzde 35.28’lik artış ilan olduğunu belirten Çandır, “Ekim ayları itibariyle 2022 yılından sonraki en yüksek değerler olmuşlardır” dedi. Çandır, aylıkta tohumda yüzde 2.89, enerjide yüzde 3.03, gübrede yüzde 0.74, ilaçta yüzde 1.70, veteriner hizmetlerinde yüzde 9.69, yemde yüzde 0.92 ve diğer kalemlerde ise yüzde 4.38’lik değişime dikkat çekti. Çandır, Ekim ayındaki yıllık değişimlere bakıldığında tohumda yüzde 45.02, enerjide yüzde 38.30, gübrede yüzde 10.24, ilaçta yüzde 25.41, veteriner hizmetlerinde yüzde 123.88, yemde yüzde 25.46 ve diğer kalemlerde ise yüzde 95.88’lik artış olduğun belirtti. Çandır, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerin fiyatlarında aylık yüzde 2.74, yıllık yüzde 77.01 artış ilan edildiğini kaydetti.

Ekim ayında Tarım-GFE alt kalemlerinde sıra dışı rakamlar gözlendiğini söyleyen Çandır, şunları kaydetti:

“Bunların en dikkat çekici olanları veterinerlik ve diğer kalemlerindeki artışlar olmuştur. Veterinerlik hizmetleri son 3 aydır ciddi bir artış göstermekteydi. Ekim ayında da artış eğilimi devam etmiştir. Öyle ki yüzde 9.69’luk aylık artış, Temmuz 2023 tarihindeki rekor artıştan sonraki en yüksek artış olmuştur. Yıllık yüzde 123.88’lik artış ise tüm zamanların rekoru düzeyinde olmuştur. Diğer bir dikkat çekici olan diğer mal ve hizmetler kalemindeki aylık yüzde 4.38’lik artış, 2023 yılının en yüksek üçüncü artışı olmuştur. Yıllıktaki yüzde 95.88’lik artış ise 2023 yılının en yüksek dördüncü artışı olmuştur.”  

TÜİK tarafından Ekim ayı tarımsal üretici fiyat endeksi Tarım-ÜFE’nin aylık yüzde -1.13 ve yıllık ise yüzde 62.56 ilan edildiğini kaydeden Çandır, “Tarımsal faaliyetlerde bulunanlar açısından son bir yıllık eğilim, genel olarak üretici aleyhine seyretmişken Mayıs ve Haziran aylarında aylık ve yıllık düzeyde Tarım-GFE, Tarım-ÜFE’nin altında kalarak üretici lehine dönmüştü. Ekim ayında bu durum aylıkta üretici aleyhine yıllıkta ise üretici lehine olarak ilan edilmiştir. Önümüzdeki aylarda yıllık eğilimin devam etmesi, üretici kesimin birikmiş zararlarının azalmasına katkı sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Yurtiçi ve yurtdışı üretici enflasyonlarının tarımı dolaylı olarak etkilediğini belirten Çandır, yurtdışı üretici enflasyonu YD-ÜFE’nin Ekim’de aylık yüzde 1.35 ve yıllıkta yüzde 57.25 arttığını, yurtiçi üretici enflasyonu Yİ-ÜFE’nin aylık yüzde 1.94, yıllık yüzde 39.39 arttığını belirtti. Çandır, “Üretici düzeyindeki gıda kalemi ise aylık yüzde 4.20 ve yıllık ise yüzde 64.72 artmıştı. Bu durum Ekim ayında da tarıma dayalı imalat sanayiindeki enflasyonun tarımdan daha yüksek seyrettiğini göstermektedir” dedi.    

TÜKETİCİ ENFLASYONU YÜKSEK

Ekim ayında üretici kesimdeki bu enflasyonlara karşılık tüketici enflasyonu TÜFE’nin aylık yüzde 3.43, yıllık yüzde 61.36 arttığına dikkat çeken Başkan Ali Çandır, “Tüketici taraftaki gıda enflasyonu ise Ekim ayında aylık yüzde 3.20 ve yıllık yüzde 71.99 olarak ilan edilmişti. İşlenmemiş gıda enflasyonu ise Ekim’de aylık yüzde 4.06 ve yıllık yüzde 90.40 düzeyinde ilan edilmişti. Yaş meyve sebze enflasyonu ise aylık yüzde 0.38 ve yıllık 77.75 artış olarak ilan edilmişti. Tüketici taraftaki bu rakamlar, üreticilerin maruz kaldığı enflasyonun üzerinde bir tüketici enflasyonu olduğunu göstermektedir” dedi.Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.12.22 08:48:01
Son Düzenlenme Tarihi : 2023.12.22 08:51:57

Yorum Yap


Kent Kon­se­yin­de Göç Kon­fe­ran­sı

An­tal­ya Kent Kon­se­yi ve An­tal­ya Bilim Üni­ver­si­te­si’ne bağlı Sos­yal Eko­no­mik ve Po­li­ti­ka­lar Araş­tır­ma Mer­ke­zi SEPAM’ın iş­bir­li­ğin­de dü­zen­le­nen kon­fe­rans­la­rın bu ayki ko­nu­su Cum­hu­ri­yet ve Göç oldu.

Cum­hu­ri­ye­tin 100. Yıl Kon­fe­rans­la­rı se­ri­si­nin üçün­cü­sü olan kon­fe­rans, 26 Mayıs 2023 ta­ri­hin­de Kent Kon­se­yin­de ger­çek­leş­ti.
An­tal­ya Bilim Üni­ver­si­te­si Si­ya­set Bilmi ve Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü öğ­re­tim üyesi Doç. Dr. Ner­min Ay­de­mir, cum­hu­ri­ye­tin ta­ri­hin­de­ki fark­lı göç­le­ri ele aldı.

Ner­min Ay­de­mir yaptığı açıklama şöyle;

"Tür­ki­ye Bir Göç­ler Ül­ke­si
Ay­de­mir, cum­hu­ri­ye­tin göç­ler­le ku­rul­du­ğu­nu ve göç­ler­le şe­kil­len­di­ği­ne dik­kat çekti. Tür­ki­ye bütün ek­sik­le­ri­ne rağ­men büyük göç ha­re­ket­le­ri­ni ba­şa­rı ile yö­net­me ve çok kül­tür­lü­ğü bir­lik için­de har­man­la­ma tec­rü­be­si­ne sahip.
Göç Ha­re­ket­le­ri Fark­lı Ka­rek­ter­le­re Sahip
Doç. Dr. Ay­de­mir’e göre geç­miş­te­ki göç ha­re­ket­le­ri­ni im­pa­ra­tor­luk­tan ulus dev­le­te geçiş sü­reç­le­ri ve sa­na­yi­leş­me be­lir­le­miş du­rum­da. Bu­gü­nün göç­le­ri­nin temel ka­rak­te­ris­ti­ği ise ça­tış­ma­lar ve eko­no­mik eşit­siz­lik­ler. Kla­sik des­ti­nas­yon­la­rı­nın her geçen gün daha fazla içe ka­pan­ma­sıy­la Tür­ki­ye gibi tran­sit ül­ke­le­re yoğun bir göç ya­şan­mak­ta.
Etkin göç yö­ne­ti­mi ve uyum po­li­ti­ka­la­rı ırk­çı­lık ve ya­ban­cı düş­man­lı­ğı­na dö­nüş­me­me­li.
Yeni dö­nem­de­ki göç pa­tern­le­ri çok fark­lı ve bu göç­le­rin yö­ne­til­me­sin­de ya­ra­tı­cı çö­züm­le­re ih­ti­yaç du­yul­mak­ta.​Ancak bu çö­züm­ler üre­ti­lir­ken çok dik­kat­li olmak gerek. Etkin göç yö­ne­ti­mi ve uyum po­li­ti­ka­la­rı ırk­çı­lık ve ya­ban­cı düş­man­lı­ğı­na dö­nüş­me­me­li dedi.
Bir Son­ra­ki Kon­fe­rans
Cum­hu­ri­ye­tin 100. Yıl Kon­fe­rans­la­rı 16 Ha­zi­ran 2023 ta­ri­hin­de Cum­hu­ri­yet ve Hukuk Kon­fe­ran­sı ile devam edecek. Bu kez An­tal­ya Bilim Üni­ver­si­te­si’nden Prof. Dr. Sez­gin S. Çe­le­bi An­tal­ya­lı­lar­la bir araya ge­lecek." -HABER MERKEZİ


Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.05.29 12:24:36
Son Düzenlenme Tarihi :

Antalya’da 24 bin TL maaşla şoför bulunamadı, yeni teklif günlük 800 TL peşin ödeme

Antalya’da özel toplu ulaşım esnafının şoför arayışına üst geçitlere asılan dev afişler de çözüm olmadı. Daha önce aylık 24 bin TL maaş verileceği açıklanan şoförlere bu kez daha cazip olsun diyerek günlük 800 TL peşin yöntemine geçildi. Bazı kişilerin ise bunu suistimal ederek 1 haftalık peşin üc..

Antalya’da özel toplu ulaşım esnafının şoför arayışına üst geçitlere asılan dev afişler de çözüm olmadı. Daha önce aylık 24 bin TL maaş verileceği açıklanan şoförlere bu kez daha cazip olsun diyerek günlük 800 TL peşin yöntemine geçildi. Bazı kişilerin ise bunu suistimal ederek 1 haftalık peşin ücret aldığı ve işe gitmediği ortaya çıktı. Duruma isyan eden oda başkanı "Otobüsü evinin önüne bırakarak anahtar üzerinde diyor. Bu bir karakter meselesidir. Karakterli düzgün insan bunu yapmaz" dedi.
Son yıllarda aldığı göçle birlikte nüfusu 3 milyona yaklaşan turizm kenti Antalya’da pandeminin ardından vatandaşlar toplu taşıma araçları yerine bireysel otomobillerini kullanmaya başladı. Vatandaşlardan gelen talebin azalması toplu taşıma araçlarını etkiledi. Kentte yaşanan turizm hareketliliği toplu taşıma araçlarında şoför sorunu da beraberinde getirdi. Toplu taşıma araçlarının turizme yönelmesi ile çok sayıda otobüs şoförsüz kaldı. Daha önce özel ulaşım esnafının 24 bin TL maaş vereceği açıklanan şoförlere bu kez cazip olsun diye yevmiye usulü ile 800 TL verileceği belirtildi.

"Buna rağmen 200 tane şoför ihtiyacımız var"
Antalya’da günlük 205 bin yolcu taşıdıklarını belirten Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, “Esnafımıza ait 280 otobüsle hizmet veriyoruz. 210 tane aracımız hizmet veremiyor. En büyük pay şoför eksikliğimizin olmasıdır. Turizm sezonunda çalışmaya başlayan şoförlerimizin bir kısmı dönmeye başladı. Buna rağmen 200 tane şoför ihtiyacımız var. 150 tane de büyükşehir belediyemizin şoför ilanı var. Şoför bulduğumuz zaman bu araçlarımız da çalışmaya başlayacak. Şuan daha cazip olması için ödemelerimizi günlük ve haftalık olarak yapıyoruz. Günlük 800 TL veriyoruz” dedi.

"Bu bir karakter meselesidir"
Emekli olan şoförlerin de sisteme dahil edilmesi yönünde böyle bir karar aldıklarını belirten Arslan, “Onların da haftada hiç olmazsa 1-2 gün çalışmasını istiyoruz. Bunun daha cazip olacağını düşünüyoruz. Bu ücreti peşin veriyoruz, bunun zaman zaman birkaç defa suistimal edildiğini de gördük. Bazı arkadaşlarımız haftalık ücretini peşin alıp evine giderek hiç çalışmadığını tespit ettik. Otobüsü de evinin önüne bırakarak anahtar üzerinde diyor. Bu bir karakter meselesidir. Karakterli düzgün insan bunu yapmaz” sözlerin yer verdi.

"Şoförlerimize klimaları açması yönünde uyarıda bulunuyoruz"
Turizmde yaşanan artışın kendilerine de olumlu yansıdığını belirten Arslan, “Kundu bölgesinde ciddi bir turist yaşıyoruz. Yazın öğrencilerin boşluğunu turizmle kapatıyoruz. Biz araçlarımızda klimaların açılmasını isteriz. Dışarıda hava sıcaklığı 40 derece oldu mu araçlarımız kendini koruma altına alıyor. Klima açık aslında ama açık olmadığı söyleniyor. Bu noktada biz her zaman şoförlerimize klimaları açmaları yönünde uyarıda bulunuyoruz. Klimaları açmamış şoförlerimiz hakkında da ceza komisyonumuz gerekli cezaları uyguluyor” açıklamasına yer verdi.
Kaynak : İHA
Ekleme Tarihi : 2023.08.29 13:36:38
Son Düzenlenme Tarihi : 2023.08.29 13:41:32