SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comDosya No 5 !

        Dosya 5.
1-2-3-4-5.
Toplu değil tek tek gel­di­ler. Ge­ri­si de ge­lecek.
El­bet­te An­tal­yas­por’un trans­fer tah­ta­sı­nı ka­pat­tı­ran fut­bol­cu­la­ra öden­me­yen borç­lar ne­de­niy­le trans­fer ya­sa­ğı ge­ti­ren dos­ya­lar­dan söz edi­yo­rum.
Ne­re­dey­se her geçen hafta arttı.
1 dos­ya­sı ka­pa­ta­maz­san ikin­ci dos­ya­nı ka­pat­ma şan­sın aza­lır. Bu tıpkı kredi kartı kul­la­nı­mı gibi. Kredi kar­tı­nın as­ga­ri­si­ni ya­tı­ra­rak eko­no­mi­ni dön­dür­me­ye ça­lı­şır­san, onun­da ba­şa­ra­ma­yıp, ic­ra­lık olur­san bat­tın de­mek­tir.,
Mah­ke­me mas­raf­la­rı, icra mas­raf­la­rı, varsa elin­de­ki ta­şın­maz­la­rın sa­tı­şı. Buna rağ­men yine de o ce­bi­niz­de­ki kredi kart­la­rı­nın­si­zi ba­tır­ma­sı­nı en­gel­le­ye­mez­si­niz.
Türk fut­bo­lun­da ve An­tal­yas­por’da da durum bu.
Dü­zen­li öde­ye­mez­sen, gü­nün­de öde­ye­mez­sen, saçma sapan trans­fer­le­rin al­tı­na im­za­lar atı­lır­sa, forma yüzü gö­re­me­yecek fut­bol­cu­la­ra bin­ler­ce euro’luk im­za­lar at­tı­rı­lır­sa, ic­ra­lık­ta olur­sun, FİFA’lıkta.
An­tal­yas­por bu du­ru­mu nasıl aşa­cak ha­ki­ka­ten merak ko­nu­su.
Çok merak edi­yo­rum bu du­ru­mu nasıl aşa­cak­lar!
Se­zon­luk 15-20 mil­yon euro­dan bah­se­di­yo­ruz ta­kı­mın büt­çe­si için.
Eh ha­va­lar­da uçan, Av­ru­pa’nın bile örnek al­dı­ğı eko­no­mi po­li­ti­ka­mız ne­de­niy­le döviz ku­run­da rakam uzaya yak­laş­tı.
Kurun uzaya çık­ma­sın­dan çok mem­nun olan­lar var ama ih­ra­ca­tın­dan fazla it­ha­lat yapan bir ülş­ke­de döviz ku­ru­nun bu kadar yük­sek ol­ma­sı Türk halkı için acı­na­cak bir durum.
Ama ko­nu­muz fut­bol.
Döviz kuru bugün iti­ba­riy­le yarı ya­rı­ya düşse An­tal­yas­por, aynı gün trans­fer tah­ta­sı­nı açar.
Yö­ne­tim gö­re­ve ge­li­yor. Gel­di­ğin­de 10 bin euro borcu varsa aynı borç devam edi­yor. Ama bu dö­viz­le borç­lan­ma­yı öde­mek için TL kul­la­nıl­dı­ğı için ne­re­dey­se her gün daha fazla TL bul­mak, mev­cut bor­cu­nu öde­mek için daha fazla TL öde­mek zo­run­da ka­lı­yor.
Yö­ne­tim yeni sezon için yola devam dedi. Tek­nik ada­mıy­la söz­leş­me­si­ni yaptı.
Fut­bol­cu trans­fe­ri de yap­ma­sı ge­re­ki­yor. Elin­de­ki fut­bol­cu­la­ra para öde­me­si ge­re­ki­yor. Tek­nik adama da söz ver­di­ği pa­ra­nın tak­sit­le­ri­ni öde­yecek.
Üs­tü­ne bir de trans­fer ya­pa­bil­mek için de tah­ta­nın açıl­ma­sı ge­re­ki­yor.
Si­hir­li do­ku­nu­şu bek­li­yo­ruz. O si­hir­li değ­nek ile önce trans­fer tah­ta­sı­nın açıl­ma­sı­nı ve ar­dın­dan da trans­fer ha­ber­le­ri­ni he­ye­can­la bek­li­yo­ruz.


Ekleme Tarihi : 2024.06.08 17:08:23
Son Düzenlenme Tarihi :

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap