SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comAntalyaspor'da kaoscuk !

        3 Baş­kan. Ve bir­bir­le­ri­ni suç­la­yan 3 baş­kan.
Konu el­bet­te An­tal­yas­por. Konu An­tal­yas­por’un pa­ra­sı­nın biz di­ye­lim “çar­çur” edil­me­si, siz deyin “su­is­ti­mal”. Ya da çok daha fark­lı ke­li­me­ler kul­la­na­bi­lir­si­niz.
Ağız­lar­da sakız oldu malum konu.
Biz de biraz sakız çiğ­ne­ye­lim.
Sabri Gülel hemen hemen gö­re­ve gel­dik­ten sonra baş­la­dı “su­is­ti­mal­ler­den” bah­set­me­ye, is­ti­fa edip, ka­mu­oyu ile pay­la­şım dahil sü­rek­li aynı ko­nu­la­rı gün­de­me ge­tir­di.
De­net­le­me is­te­di. Ve de­net­le­me için 25 bin dolar gibi bir rakam öden­di­ği iddia edi­li­yor. Kor­kunç değil, ha­ki­ka­ten afaki bir rakam. Bunu ye­min­li bir mali mü­şa­vir­de ya­pa­bi­lir­di.
Sabri Gülel bir rapor var elim­de dedi ve salvo ate­şi­ne baş­la­dı. Rapor ba­sı­na sız­ma­dı. Aziz Çetin rapor dedi. Vakıf Baş­ka­nı Gül­te­kin Gen­cer bana ver­me­di, gör­düm ve açık­la­ma­la­rın 100 katı faz­la­sı var dedi. Ra­po­ru is­te­miş ama Sabri Gülel bu benim “si­gor­tam” diye ver­me­miş ve o da ra­po­ra bak­ma­mış bile. (Gen­cer’in basın top­lan­tı­sın­da söz­le­ri bu).
Aziz Çetin’in id­di­ası­na göre de firma sunum yap­ma­ya gel­miş ama elin­de hiç bir belge, kanıt ol­ma­dı­ğı için su­nu­mu apar topal terk etmiş.
Ve bu bir rapor de­ğil­miş. Sa­de­ce tes­pit de­ne­ti­mi ya da bil­gi­len­dir­me­si imiş. (Bu iddia edi­len ra­po­run üst kapak ya­zı­sı. Or­ta­da do­la­şan tek belge).
As­lın­da Vakıf Baş­ka­nı Gül­te­kin Gen­cer’de Aziz Baş­kan­la aynı gün bir top­lan­tı yaptı. O da Hasan Su­ba­şı Te­sis­le­ri bize ait, bu alan için öde­me­miz ge­re­ken bir bedel var ve ben bu­ra­nın ilan­la­rı­nı tah­sil etmek is­ti­yo­rum dedi. Sabri Gülel’e büyük oran­da, azı­cık ta Aziz Çetin’e yük­len­di. Ya da bu alan için mah­ke­me­nin is­te­di­ği ra­ka­mı A.Ş. ver­sin dedi.
As­lın­da o da se­çim­ler ön­ce­sin­de aba al­tın­dan sopa gös­ter­di ve bizim de yö­ne­ti­mi be­lir­le­yecek oy­la­rı­mız var dedi. Va­k­fı si­gor­ta ola­rak ni­te­len­dir­di.
Ve A.Ş. yö­ne­ti­mi­nin ve bun­dan sonra ge­lecek olan yö­ne­tim­le­rin pat­ron­la­rı­nın Vakıf ve Kulüp ola­ca­ğı­nı ima etti. Büyük pat­ron biziz dedi.
Aziz Çetin’de öğlen dar kap­sam­lı bir basın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Aziz Baş­kan bel­ge­ler­le ko­nuş­tu. Sabri Gülel’in id­di­ala­rı­na bel­ge­ler­le kar­şı­lık verdi ve ken­di­si de Gülel’in bazı an­laş­ma­la­rı­nı, söz­leş­me­le­ri­ni gös­ter­di. O da ahbabına iş verdi dedi.
İşin doğ­ru­su. Ol­ma­sı ge­re­ken. Sabri Gülel elin­de bir rapor varsa bunu ka­mu­oyu ile pay­la­şa­cak. Ya da sav­cı­lı­ğın yo­lu­nu tu­ta­cak.
İkinci bir ya da ise “ses­siz” ka­la­cak, “ses­siz ka­la­cak­lar” zaman her şeyi unut­tu­ra­cak ve An­tal­yas­por için yeni bir dönem baş­la­ya­cak.
Ter­cih iki baş­ka­nın.
Ya kı­lıç­lar kı­nın­dan tam çı­ka­cak, ya kı­lıç­lar top­ra­ğa gö­mü­lecek ve zaman ilaç ola­cak. Her­kes­te bir­bi­ri­ni suç­la­ma­sı ile ka­la­cak.
Bu arada bazı ar­ka­daş­lar sos­yal med­ya­dan “biz ne de­diy­sek o “ pay­la­şım­la­rı yaptı. Bir baş­kan açık­la­ma ya­par­sa, bir baş­kan size bir bilgi ve­rir­se o bil­gi­nin doğru olup ol­ma­dı­ğı­nı, ger­çek olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tır­maz­sı­nız. O bil­gi­yi pay­la­şır­sı­nız. O bilgi her­kes için doğru bil­gi­dir.
An­tal­yas­por’da sı­kın­tı var. Yok de­ni­li­yor ama boş­luk var. Yok de­ni­li­yor, her­kes gö­re­vi­ne devam edi­yor, ça­lı­şı­yor de­ni­li­yor ama “hu­zur­suz­luk, be­lir­siz­lik var”.
Eğer bir baş­kan adayı varsa mut­la­ka bir kaç gün içe­ri­sin­de aday­lı­ğı­nı açık­la­ma­lı. Güven or­ta­mı sağ­la­ma­lı. Evet bir baş­kan ve yö­ne­tim ge­lecek de­dirt­me­li.
25'inde bir lis­te­nin or­ta­ya çık­ma­sı, çı­ka­rıl­ma­sı An­tal­yas­por’un çok zor gün­ler ya­şa­ma­sı­na neden ola­bi­lir.
DOĞ­RUY­SA BÜYÜK HATA
Bu arada top­lan­tı­nın son da­ki­ka­la­rın­da Sabri Gülel’in gö­rev­len­dir­di­ği ve kulüp dı­şın­dan gelen bir ki­şi­nin tüm mu­ha­se­be ka­yıt­la­rı ve bil­gi­sa­yar­la­rın ve­ri­le­ri­ni kop­ya­la­dı­ğı id­di­ası gün­de­me geldi.
Ger­çek­se büyük ayıp. Büyük hata. Ta­ri­hi yan­lış. An­tal­yas­por’da kal­ma­sı ge­re­ken bil­gi­le­rin baş­ka­sı­nın eline geç­me­si ta­ri­hi bir hata olur.
Bu arada Sabri Gülel’de bir açık­la­ma ya­pa­cak olur­sa onu da kul­la­nı­rız. Bu bir te­ma­yül­dür.


Ekleme Tarihi : 2023.10.13 09:36:03
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap