SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comYasakçı Antalyaspor !

        Köşe ya­zı­sı­nı de­ğiş­tir­mek zo­run­da kal­dım. Konu fark­lıy­dı.
Nef­ret kö­tü­dür.
İnti­kam kö­tü­dür.
Tek ba­şı­na karar almak kö­tü­dür.
Tek ba­şı­na ya­sak­la­ma ka­ra­rı almak daha da kö­tü­dür.
El­bet­te An­tal­yas­por’dan bah­se­di­yo­rum.
Kendi ken­di­ne ku­run­tu ya­pan­lar­dan, mes­lek­le­ri­ni unu­tan­lar­dan söz edi­yo­rum.
Ga­ze­te­ci­li­ği gü­düm­lü­lük ola­rak gö­ren­ler­den söz edi­yo­rum.
An­tal­yas­por medya so­rum­lu­su yine bizi es geçti, yine An­tal­yas­por basın top­lan­tı­sı­na ça­ğır­ma­dı. Ken­din­ce in­ti­kam alı­yor. Ken­din­ce bizi ce­za­lan­dı­rı­yor. Bize ders ver­me­ye, bizi yok say­ma­ya, siz kim­si­niz, ben bu­ra­da­yım ve ben ne der­sem o olur dü­şün­ce­si ile yo­lu­na devam edi­yor.
Önem­li değil.
Çok kolay adam si­len­le­ri sev­mem. Çok kolay sır­tı­nı dö­nen­le­ri sev­mem.
Ben An­tal­yas­por’un basın top­lan­tı­la­rı­na çağ­rıl­ma­ma se­be­bi ola­rak tek bir ki­şi­yi bi­li­rim. So­rum­lu­su­nu da o bi­li­rim.
Yok ben değil başka derse de bana isim ver­me­li.
Yö­ne­ti­min mi bi­rey­sel mi onu net ola­rak bil­mek hak­kım­dır.
Nuri Şahin’in saha içe­ri­sin­de­ki basın top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan bu ikin­ci top­lan­tı­ya çağ­rıl­ma­ma­mız.
İşin ga­ri­bi de An­tal­yas­por yö­ne­ti­mi olayı sey­re­di­yor. Basın söz­cü­sü sey­re­di­yor.
Bu arada An­tal­yas­por Basın Söz­cü­sü kim onu da bil­mi­yo­rum. En son isim de­ği­şik­li­ği diye duy­muş­tum. Çünkü, o kadar fazla isim de­ği­şik­li­ği olu­yor ki takip etmek bile müm­kün ol­mu­yor.
Belki o ar­ka­daş arar ve bize neden, niye ya­sak­lı ol­du­ğu­mu­zu söy­ler.
Yok onun­da geri dönüş ya­pa­ca­ğı­nı dü­şün­mü­yo­rum.
Man­ta­li­te­nin “yasak” üzerine kurulduğunu dü­şü­nü­yo­rum.
Önem­li değil.
Biz yine An­tal­yas­por ya­za­rız. 30 yıl­dır yap­tı­ğı­mız işi yine ya­pa­rız.
Bun­dan sonra An­tal­yas­por mail lis­te­sin­den de çı­kart­sın il­gi­li ar­ka­daş. Ma­il­de gel­me­sin.
Zaten en­gel­le­ye­ce­ğim.


Ekleme Tarihi : 2023.08.08 14:51:37
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap