SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comYarın çok geç olabilir !

       Sa­de­ce ken­di­mi­zi kan­dı­rı­yo­ruz. Kendi ken­di­mi­zi kan­dı­rı­yo­ruz.
Yok bu sezon iyi ola­cak, yok bu sezon daha akılı ola­ca­ğız, yok bu sezon Nuri Şahin tec­rü­be ka­zan­dı, yok bu sezon tak­tik­sel ola­rak daha hazır ola­ca­ğız, sa­ha­da A, B, C plan­la­rı­mız ola­cak.
Sa­de­ce hayal gö­rü­yo­ruz, ha­yal­ler ku­ru­yo­ruz, kendi ken­di­mi­ze ol­ma­sı­nı is­te­di­ği­miz, ya­şa­mak is­te­dik­le­ri­mi­zi hayal edip du­ru­yo­ruz.
Ku­su­ra bakma Baş­kan Gülel kan­dı­rı­lı­yor­sun. Yan­lış trans­fer po­li­ti­ka­mız devam edi­yor. Is­rar­la devam edi­yor, ıs­rar­la devam edi­li­yor.
Ya da Nuri Şahin bu işi ya­pa­mı­yor.
İki şık var. Ya trans­fer po­li­ti­ka­sı yan­lış, ya da Nuri Şahin’in ka­pa­si­te­si bu kadar. Daha fazla bir şey ve­recek ka­pa­si­te­si yok.,
İlk maçta hazır de­ği­liz dedik. Kon­yas­por ma­çın­da nem dedik, sıcak dedik, ek­sik­ler dedik. Si­vass­por ma­çın­da ne­yi­miz ek­sik­ti ! Evet çok önem­li bir ek­si­ği­miz vardı. Sant­ra­for.
Başka !
Sa­ha­da ne oy­na­dı­ğı­mı­zı ben bil­mi­yo­rum, emi­nim Nuri Şahin’de bil­mi­yor­dur. Bilse hamle ya­par­dı. Adam­la­rın ka­le­ci­den gelen pasla golle bu­luş­tu­ğu bir dö­nem­de biz ne ya­şı­yo­ruz ?
Bil­di­ği ve bil­di­ği­miz, iz­le­di­ği­miz tek şey oyunu ge­ri­den pasla baş­lat­mak. 5 pas, 7 pas, 10 pas. Rakip zaten yer­le­şi­yor. Gar­dı­nı alı­yor.
Koşar gibi gö­rü­nü­yo­ruz boşa ko­şu­yo­ruz. Oynar gibi gö­rü­nüp oy­na­mı­yo­ruz.
Trans­fer fi­yas­ko­muz daha sezon ba­şın­da or­ta­ya çık­ma­ya baş­la­dı. 3 haf­ta­da ka­li­te­li fut­bol­cu ken­di­si­ni belli eder. Messi, Ro­nal­do, Salah bek­le­mi­yo­ruz. On­la­rın per­for­man­sı­nı gös­ter­me­le­ri­ni de is­te­mi­yo­ruz. Ama, oy­na­ma­la­rı­nı, sa­de­ce ta­kı­ma katkı koy­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz. Hepsi bu.
Trans­fer­de yine kazık yedik. Kimse hayır de­me­sin. Asso ile büyük bir kazık yedik. Er­do­ğan ile de kazık yedik. Bana göre Holt­man ile de kazık yedik.
Er­do­ğan kötü der­ken, ye­ri­ne giren Holt­man ondan daha kötü oy­na­dı.
Asso’yu da es geç­me­ye­lim. Bu­gü­ne kadar böy­le­si bir sant­ra­for iz­le­me­dim. Muh­te­şem ötesi. Trans­fe­ri­ne onay ve­ren­le­re te­şek­kür. Böy­le­si bir gol­cü­yü iz­let­tik­le­ri için te­şek­kür.
Bir sant­ra­fo­run yap­ma­ma­sı ge­re­ken her şeyi yaptı !
Bir rakip sant­ra­fo­ru iz­le­dim bir de bizim ASSO’yu.
Ama Saric’i be­ğen­dim. Mü­ca­de­le­ci, tek­nik ve fut­bol oy­na­ma­ya is­tek­li.
Adam Buk­sa­dan sonra Ka­lu­zins­ki’nin de sa­kat­lan­ma­sı şans­sız­lık oldu. An­tal­yas­por için ciddi kayıp. Geri dö­nü­şü ve form tut­ma­sı uzun sü­recek gibi.
Bey­ler testi kı­rıl­ma­dan ön­le­mi­ni­zi alın. Ön­le­min ne ol­du­ğu­nu da biz­den öğ­ren­me­yin. Fut­bol­cu­da mı, tek­nik he­yet­te mi sorun var, trans­fer ko­mi­te­sin­de mi sorun var ! Çözün.
Yoksa yarın çok geç ola­bi­lir.

Ekleme Tarihi : 2023.08.28 13:04:52
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap