SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comSKOR 2-2

Ses­siz, sakin, tüm ka­rar­la­rı kabul eder, ça­lı­nan aleyh­te­ki dü­dük­le­re, ve­ri­len aleyh­te ka­rar­la­rı say­gıy­la kar­şı­la­yan, ha­kem­le­re ses çı­kar­ta­ma­yan bir An­tal­yas­por yö­ne­ti­mi var.
Kimse ku­su­ra bak­ma­sın.
Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Koç hafta içe­ri­sin­de yap­tı­ğı basın top­lan­tı­sın­da zaten ha­ke­mi et­ki­le­miş­ti. MHK’yı ve TFF’yi de et­ki­le­miş, baskı al­tı­na almış, maçın ka­de­ri­ni be­lir­le­miş­ti.
Hafta içe­ri­sin­de bunu sü­rek­li dil­len­dir­miş, gün­de­me ge­tir­miş ve TFF, MHK ve ha­kem­le­rin “diyet” öde­ye­ce­ği­ni, hiç bir ha­ke­min Fe­ner­bah­çe aley­hi­ne karar ver­me­ye­ce­ği­ni, ve­re­me­ye­ce­ği­ni, yanlı ka­rar­lar ve­re­ce­ği­ni dile ge­tir­miş­tim.
Gö­rü­nen köy kı­la­vuz is­te­me­di.
Bi­li­yor­dum. Böyle ola­ca­ğı­nı, ha­ke­min kri­tik ka­rar­la­rın al­tı­na imza ata­ca­ğı­nı, baskı al­tın­da ka­la­ca­ğı­nı çok iyi bi­li­yor­dum.
An­tal­yas­por yö­ne­ti­mi bunu sey­ret­ti. İzledi. Se­yir­ci kaldı.
Maç An­tal­yas­por’un hak­kıy­dı. Kadro ya­pı­sıy­la, mali ya­pı­sıy­la, saha içe­ri­sin­de­ki oyu­nuy­la An­tal­yas­por’un hak­kıy­dı.
Abart­mı­yo­rum.
Fe­ner­bah­çe kabul edi­yo­rum ka­li­te­li isim­le­re sahip. Baş­la­rın­da iyi bir de tek­nik adam var. Ko­ru­nup kol­la­nı­yor­lar.
Ama An­tal­yas­por oy­na­dı. Bizim bek­le­me­di­ği­miz tak­tik­sel bir an­la­yış­la oy­na­dı. Ba­şa­rı­lı da oldu. Olmak üze­rey­di. Ama ola­ma­dı. En azın­dan bir puanı ça­lın­dı.
Şimdi ge­le­lim ilk ola­rak pe­nal­tı­ya.
Pe­nal­tı po­siz­yo­nun­da net­lik yok. Yakın po­siz­yon­da olan hakem gör­mü­yor, VAR ka­rar­sız ka­lı­yor, o da po­siz­yo­nun ne pe­nal­tı ol­du­ğu­na karar ve­re­mi­yor. Topu Kadir Sağ­lam efen­di­ye atı­yor, gel izle, pe­nal­tı­yı ver diyor.
VAR’ın da­ki­ka­lar­ca iz­le­yip bir türlü karar ve­re­me­di­ği po­siz­yon­da Kadir Sağ­lam efen­di hemen ka­ra­rı­nı ve­ri­yor. Ne de olsa korku var. Ya ha­kem­li­ği­mi kay­be­der­sem, ya bana 3-5 maç ceza ve­rir­ler­se, ya Fe­ner­bah­çe beni afo­roz eder­se.
Maç bi­ti­yor. Bit­mek üzere. An­tal­yas­por’da Fer­nan­do muh­te­şem bir gol atı­yor.
Sonuç mu gol ka­ra­rı iptal. Yan hakem önce or­ta­ya çı­kı­yor, po­siz­yon­da faul var diyor, Haji’nin ra­ki­bi­ni çek­ti­ği­ni işa­ret edi­yor, kal­dı­rı­yor bay­ra­ğı. Sonra VAR dev­re­ye gi­ri­yor, saçma sapan bir of­sayt çiz­gi­si çe­ki­yor. Golü iptal edi­yor.
Ben ne pe­nal­tı­nın ne de An­tal­yas­por’un go­lü­nün iptal edil­me­si­ni doğru bul­mu­yo­rum. Ha­ta­lı ka­rar­lar.
Ev­le­ri­ne mutlu mesut, ge­lecek haf­ta­lar­da maç alma ga­ran­ti­si ile gi­di­yor­lar.
Gö­rev­le­ri­ni yapma huzur içe­ri­sin­de gi­di­yor­lar. Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Ali Koç’ta ha­ke­mi, TFF’yi, MHK’yı baskı al­tı­na al­ma­nın hu­zu­ru içe­ri­sin­de ga­li­bi­ye­ti kut­lu­yor.
Merak et­me­sin­ler An­tal­yas­por’a şimdi PFDK’dan ceza ge­lecek. Yö­ne­ti­ci­ye ge­lecek. Tek­nik di­rek­tö­rü­ne ge­lecek. Bazı tri­bün­le­re ge­lecek.
İnsan­la­rın emeği ile oy­na­mak, in­san­la­rın eme­ği­ni çal­mak böyle bir şey olsa gerek.
An­tal­yas­por yö­ne­ti­mi sizin eme­ği­ni­zi ça­lı­yor­lar. Sizin pu­anı­nı­zı, belki de pu­an­la­rı­nı­zı gasp edi­yor­lar. 
Çok olsa ceza alır­sı­nız. Maçı iz­le­mez­si­niz. Yada gidip tri­bün­le­re ta­raf­ta­rın ara­sı­na ka­rı­şıp maçı iz­ler­si­niz. Çare var.
Ama An­tal­yas­por’un hak­kı­nın yen­me­si­ne artık dur den­me­li. Bu bu sezon ha­kem­le­rin ka­çın­cı An­tal­yas­por’u ya­kı­şı !

Ekleme Tarihi : 2023.01.05 08:19:22
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap