SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comKaybolmak istemiyorlarsa !

        An­tal­yas­por, hafta içe­ri­sin­de 52 Or­dus­por kar­şı­sın­da çok rahat tur at­la­dı.
Ama tura ba­ka­rak sakın ola ki fut­bol­cu­la­rın per­for­man­sı­nın çok iyi ol­du­ğu­nu, hatta iyi ol­du­ğu­nu falan dü­şün­me­yin.
Vasat bile ol­ma­yan, ka­fa­sı­nın hiç bir kö­şe­sin­de ku­pa­da iler­le­me­yi dü­şün­me­yen bir ta­kı­ma karşı, he­de­fi­ne ku­pa­yı koyan bir ta­kı­mın kar­şı­laş­ma­sı idi.
An­tal­yas­por va­sat­tı. Fut­bol­cu­lar va­sat­tı. Nuri Şahin ta­kı­mı can­lan­dır­mak, oyun­da tem­po­yu yük­selt­mek için de oyuna mü­da­ha­le etmek zo­run­da kaldı. Zo­run­da kaldı dedim. Çünkü, 11'de oy­na­yan oyun­cu­la­rın per­for­ma­sın­dan mem­nun de­ğil­di.
Ör­ne­ğin Mi­lo­se­vic oyun­da kal­dı­ğı sü­re­ce kaç kez topla bu­luş­tu merak edi­yo­rum. Ya da 2 gol at­ma­sı­na rağ­men yere “tü­kür­mek­ten başka bir iş yap­ma­yan” As­som­ba­lon­ga.
Gelelim genç­le­re.
Bana ka­lır­sa alt lig­ler­den ta­kım­la­ra ara trans­fer dö­ne­min­de git­me­li­ler. Tec­rü­be ka­zan­ma­lı­lar. Güç­len­me­li­ler. Ken­di­le­ri­ni is­pat­la­ma­lı­lar.
Bunu An­tal­yas­por’da ya­pa­maz­lar. Çok büyük ye­te­nek­le­ri yoksa ya­pa­maz­lar.
Şimdi Emre Uzun’u gün­dem­de tu­tu­yor­lar. Mus­ta­fa Er­dil­man’ı tut­tuk­la­rı gibi. Bi­ri­si 18 di­ğe­ri 19 ya­şın­da. Yani 11'de forma giy­me­le­ri ge­re­ken iki fut­bol­cu. Ama ikisi de zayıf. Süper Lig’de şu an için oy­na­ya­cak ka­pa­si­te­le­ri yok. Fi­zi­ki güç­le­ri de yok. Başka ar­tı­la­rı da yok.
Dik­kat edin Nuri Şahin’de fi­zik­li, fizik gücü ile yıl­lar­ca oy­na­yan bir fut­bol­cu değil. Ama üst düzey tek­ni­ği ve çok çok iyi bir sol ayağı vardı. Ek­sik­le­ri­ni tek­ni­ği ile ka­pat­tı. Ve Al­man­ya’da yıl­lar­ca, hem de sert bir ligde yıl­lar­ca kal­ma­yı ba­şar­dı.
Ege, Mus­ta­fa, Emre. O zaman ekst­ra ça­lış­sın­lar. Güç­len­sin­ler. Kilo al­sın­lar de­mi­yo­rum. Ama, fizik ola­rak güç­len­sin­ler, tek­nik ola­rak güç­len­sin­ler. Ken­di­le­ri­ne artı özel­lik­ler ka­zan­dır­sın­lar. Ant­ren­man bit­ti­ği zaman duşa git­me­sin­ler. Daha fazla ça­lış­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­sin­ler. Nuri Şahin ve eki­bi­ni bu ko­nu­da taciz et­sin­ler.
Yoksa, 18-19 yaş­la­rı­na gelen fut­bol­cu­la­rın bu yaş­tan sonra ça­lış­ma­dık­la­rı sü­re­ce “du­rak­la­ma” dö­ne­mi­ne gi­re­cek­le­ri­ni, 1-2 yıl sonra da mec­bu­ren alt lig­le­re git­mek­le kal­ma­yıp, kay­bo­lup gi­de­cek­le­ri­ni de unut­ma­ma­la­rı ge­re­ki­yor.


Ekleme Tarihi : 2023.11.04 07:36:20
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap