SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comKazanmak Şart

        An­tal­yas­por için se­zo­nun ilk iç saha maçı.
Trab­zons­por maçı ile se­zo­na baş­lan­gıç yapan ve sa­ha­dan pu­an­sız ay­rı­lan kır­mı­zı - be­yaz­lı­lar, bugün akşam oy­na­ya­ca­ğı kar­şı­laş­ma­dan mut­lak 3 pu­an­la ay­rıl­mak is­ti­yor.
İmkan­sız ol­ma­dı­ğı­nı, zor da ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.
Tek sorun aşırı sıcak, yük­sek nem ola­cak gibi du­ru­yor.
Daha iyi bir An­tal­yas­por iz­le­ye­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum. Tek is­te­di­ğim ise Ba­ha­dır’ın ye­ri­ne Vey­sel’in oy­na­ma­sı. Ba­ha­dır sa­ha­da ol­du­ğu üreç­te, topla bu­luş­tu­ğu her anda kal­bim daha hızlı çarp­ma­ya baş­lı­yor.
Hata ya­pa­cak, şşmdi hata ya­pa­cak, şimdi ra­ki­bi­ne topu he­di­ye edecek en­di­şe­si ya­şı­yo­rum. Sa­de­ce ben değil, tri­bün­ler­de fut­bo­lu azı­cık­ta olsa bi­len­ler­de aynı dü­şün­ce­de­ler.
An­tal­yas­por’un kadro ya­pı­sı de­ği­şecek. Bu hafta ol­ma­sa bile ge­lecek hafta 11'de 2 yeni isim dahil ola­cak.
Bu tak­vi­ye­ler­le nemin ve sı­cak­lı­ğın zirve yap­tı­ğı bu­gün­ler­de belki de biraz daha rahat nefes ala­ca­ğız.
Ama, bugün oy­na­na­cak olan maç önem­li.
Mut­lak su­ret­te sa­ha­dan 3 pu­an­la ay­rıl­ma­lı An­tal­yas­por. Kay­bet­tik ge­lecek haf­ta­la­ra ba­ka­rız, be­ra­be­re kal­dık, haf­ta­ya dü­şü­nü­rüz, haf­ta­ya te­la­fi ede­riz gibi söz­le­re gerek, te­sel­li­le­re, ba­ha­ne­le­re ta­ham­mül yok.
An­tal­yas­por için ön­ce­lik iç saha maçı. An­tal­yas­por için ön­ce­lik iç saha maç­la­rı­nı ka­zan­mak. Sa­de­ce iç saha maç­la­rı­nın ta­ma­mı­nı ka­zan­mak bile değil ligde kal­ma­mı­zı, orta sı­ra­la­rın üs­tün­de kır­mı­zı - be­yaz­lı­la­rın mü­ca­de­le et­me­si­ni sağ­la­ya­cak.
İç saha maçı bunun için önem­li.
Zor bir lig bek­li­yor An­tal­yas­por. Küme düşme mü­ca­de­le­si ver­me­den, küme düşme kor­ku­su­nun ya­şan­ma­dı­ğı bir sezon is­ti­yo­ruz.
Geç­ti­ği­miz sezon nasıl ligde kal­dı­ğı­mı­zı camia iyi bi­li­yor. Sev­mi­yo­ruz ama kü­me­de kal­ma­mı­zı Trab­zons­por’un dep­las­man ga­li­bi­ye­ti sağ­la­dı.
Yoksa son kar­şı­laş­ma olan Gi­re­suns­por kar­şı­laş­ma­sı, Gi­re­sun’un değil, An­tal­yas­por’un dü­şe­ce­ği bir kar­şı­laş­ma ola­cak­tı.

Ekleme Tarihi : 2023.08.18 10:09:57
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap