SON DAKİKA

logo

header-ad

Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comTolga Cömertoğlu ve Seçkin Erol

        Adam fa­na­tik An­tal­yas­por’lu. Ba­zı­la­rı­nın ta­bi­ri ile An­tal­yas­por sev­da­lı­sı bir öğ­ret­men. Bana göre de An­tal­yas­por sav­da­lı­sı bir öğ­ret­men. Ne­re­de ol­du­ğu fark et­mi­yor.
Elmalı’dan öğ­ren­ci­le­ri ta­şı­dı An­tal­yas­por maç­la­rı­na. Ya­nıl­mı­yor­sam 2 kez El­ma­lı’nın Yuva Ma­hal­le­sin­de­ki oku­lun­dan hiç maça git­me­miş, hiç An­tal­yas­por maç­la­rı­nı iz­le­me­miş öğ­ren­ci­le­ri maça ge­tir­di. Okul mü­dü­rü ile sa­at­ler­ce maça ge­lecek öğ­ren­ci­le­rin pas­so­lig kart­la­rı­nı çı­kart­tı.
O dönem yö­ne­tim­de olan Adnan Baş­kan maç bilet üc­ret­le­ri­ni üst­len­di. Bunun bir te­le­fon ye­ter­li oldu. Sa­de­ce An­tal­ya’da değil, Tür­ki­ye’de gün­dem oldu öğ­ren­ci­le­rin maça gel­me­si, iz­le­me­si, stad­yum­da o he­ye­ca­nı ya­şa­ma­sı.
İsmini yaz­ma­yı el­bet­te unut­ma­dım. Seç­kin Erol.
Şimdi Te­kir­dağ’da görev ya­pı­yor. Te­kir­dağ Ka­pak­lı İbni Sina İlko­ku­lu’nda görev ya­pı­yor. Seç­kin Erol o okul­da da hemen ha­re­ke­te geçti. Öğ­ren­ci­le­ri­ni An­tal­yas­por’lu yapma ara­yı­şı­na, ça­lış­ma­sı­na girdi.
Bunun için yap­ma­sı ge­re­ken­ler vardı ama yeni yö­ne­tim­den kim­se­yi ta­nı­mı­yor­du.
Ama, ta­nı­dı­ğı, bil­di­ği, daha önce de des­tek al­dı­ğı Tolga Cö­mer­toğ­lu’na mesaj at­ma­sı yetti. Tolga Cö­mer­toğ­lu, hemen 07 Genç­lik va­sı­ta­sıy­la ço­cuk­la­ra An­tal­yas­por at­kı­la­rı­nın ulaş­tı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­dı. 30 öğ­ren­ci­nin An­tal­yas­por at­kı­la­rı­ile poz ver­me­si­nin gu­ru­ru Tolga Cö­mer­toğ­lu ve Seç­kin Erol’a ait.
Tolga Cö­mer­toğ­lu bu. Nasıl Seç­kin An­tal­yas­por sev­da­lı­sı ise Tolga Cö­mer­toğ­lu’da ondan 50 kat fazla kır­mı­zı - beyaz sev­da­lı­sı. Bi­li­yo­rum ki kış geldi. Bu öğ­ren­ci­le­rin An­tal­yas­por sev­da­sı­nı pe­kiş­tir­me­si ge­re­ki­yor. Kır­mı­zı - be­yaz­lı po­lar­la­ra da hayır di­ye­cek­le­ri­ni dü­şün­mü­yo­rum.
Savda da dam­la­ya dam­la­ya göl olur.
Peki An­tal­yas­por yö­ne­tim­le­ri bu öğ­ret­me­nin hak­kı­nı ve­re­bil­di mi ? Hayır. Bu öğ­ret­me­ni onore ede­bil­di mi ! Hayır. El­ma­lı’daki oku­lu­na kadar gidip Seç­kin Öğ­ret­me­nin emek­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı verdi mi ? El­bet­te hayır.
Çünkü, o bir dev­let oku­lun­da öğ­ret­men­di. Eğer, özel okul­da ol­say­dı Tek­nik he­ye­ti de, yö­ne­ti­ci­le­ri de, baş­ka­nı da koşa koşa gi­der­di.
Ni­te­kim de git­ti­ler o özel okul­la­ra.
Şimdi fark­lı bir yö­ne­tim var.
Belki Te­kir­dağ­da’ki öğ­ret­me­nin An­tal­yas­por sev­da­sı­nı görür, öğ­ren­ci­le­ri­ni An­tal­yas­por’lu yapma, ta­nıt­ma gay­re­ti­ni görür de on­lar­da des­tek ve­rir­ler.
Mi ! ​Umu­dum var mı ! El­bet­te yok. Ama Başkanın spora bakış açısını biliyorum.


Ekleme Tarihi : 2023.11.22 08:32:27
Son Düzenlenme Tarihi :

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap