SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comAziz Çetin

Se­ver­si­niz sev­mez­si­niz An­tal­yas­por Baş­ka­nı Aziz Çetin’i her zaman tak­dir ettim.
Eleş­tir­dim, tepki gös­ter­dim, kız­dım, ha­ta­la­rı­nı yaz­dım, söy­le­dim. Ag­re­sif­li­ği­ni eleş­tir­dim. Ba­sı­nı sev­me­me­si­ni eleş­tir­dim. Bunu de­fa­lar­ca ken­di­si­ne de söy­le­dim.
Ken­din­ce, ge­rek­le­ri­ni, ne­den­le­ri­ni söy­le­di.
Buna saygı duy­dum. Ki­şi­sel gö­rü­şü­dür. Bana göre yan­lış olan ona göre doğ­ru­dur.
Aziz Çetin ile çok fazla di­ya­lo­ğu­muz ol­ma­dı. Ama bir tepki ya­zım­dan sonra şah­sen ta­nış­mak­tan öteye geç­tik. Her te­le­fo­nu­ma çıktı. Her te­le­fo­nu­mu kar­şı­lık­sız bı­rak­ma­dı. Sor­duk­la­rı­mın ya­nı­tı­nı aldım.
An­tal­yas­por Baş­kan­lı­ğı kolay bir iş de­ğil­dir. Özel­lik­le de An­tal­ya’da An­tal­yas­por Baş­kan­lı­ğı kol­tu­ğu­na otur­mak, An­tal­yas­por’u sa­hip­len­mek her zaman zor oldu.
An­tal­yas­por’u sa­hip­le­necek cebi para dolu zen­gin işa­dam­la­rı­mız yok. Bir kez oldu o da borç­lan­dı­rıp gitti. Halen ödeme ya­pı­yor ama nasıl he­lal­le­şe­cek­le­ri belli değil.
Mus­ta­fa Yıl­maz kapı kapı do­la­şa­rak An­tal­yas­por’a baş­kan ve yö­ne­ti­ci ara­ma­dı mı ? Bu kulüp sa­hip­siz kal­ma­sın diye ken­di­si baş­kan ol­ma­dı mı ?
Sağ­lık ne­den­le­riy­le gö­re­vi bı­rak­ma­sı­nın ar­dın­dan Aziz Çetin “ben bu so­rum­lu­lu­ğu üst­le­ni­yo­rum” diye or­ta­ya çık­ma­say­dı yine kaos baş­la­ya­cak­tı. Kimse baş­kan çı­kar­dı diye dü­şün­me­sin. Öyle aday falan da yoktu. Bu­la­maz­dık­ta.
Aziz Çetin ta­kı­mı bu­ra­ya kadar ge­tir­di. El­bet­te yö­ne­tim ku­ru­lu da vardı. Yük bazı yö­ne­ti­ci­le­rin sır­tın­day­dı.
Fut­bol ma­li­yet­li bir spor dalı. Özel­lik­le de fut­bol­cu­la­rın döviz bazlı pa­ra­lar al­ma­sı, dö­viz­ku­ru­nun yük­sek­li­ği An­tal­yas­por’u zor­la­yan en önem­li ne­den­ler­den bi­ri­si oldu.
Sabit gelir, gider fazla. Açık ma­ka­sı­nı ka­pat­mak zor­dur. Konu An­tal­yas­por ise çok daha zor­dur.
An­tal­yas­por Baş­kan­lı­ğı ateş­ten göm­lek­tir. Aziz Çetin bunu giydi. Bun­dan sonra yeni baş­kan gi­yecek.
En önem­li­si de ma­sa­nın ar­ka­sı ile ma­sa­nın önü ara­sın­da­ki farkı çok daha iyi an­la­ya­cak.
Aziz Çetin bun­dan sonra ça­yı­nı içe­bi­le­ce­ğim, yine fut­bol soh­bet­le­ri ede­ce­ğim bi­ri­si. Dostluğumuz devam edecek.

Ekleme Tarihi : 2023.03.14 14:41:14
Son Düzenlenme Tarihi :

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap