SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comTarifeli Uçak mı ?

        Av­ru­pa Şam­pi­yo­nu olmuş bir ta­kı­mı­nız var.
Bunun için ya­par­sı­nız ? Nasıl bir kar­şı­la­ma tö­re­ni ha­zır­lar­sı­nız ! Şam­pi­yon­luk anın­dan iti­ba­ren maçın oy­na­na­dı­ğı o şe­hir­den çı­kı­şı­nı nasıl sağ­lar­sı­nız, hangi uçak­la ül­ke­ye ge­ti­rir­si­niz?
Basit. kafa yor­ma­ya gerek yok. Şam­pi­yon ta­kı­mı bin­di­rir­si­niz bir ta­ri­fe­li uçağa gön­de­rir­si­niz ül­ke­si­ne. Yada ge­ti­rir­si­niz ül­ke­mi­ze demek daha doğru.
Bu ülke bir şam­pi­yon için, bu ülke son iki ku­pa­nın şam­pi­yo­nu olan bir vo­ley­bol ta­kı­mı­nı eğer özel uçak­la ge­ti­re­mi­yor­sa, bir ülke eğer Av­ru­pa Şam­pi­yo­nu olan ta­kı­mı­nı THY’nın bir özel uça­ğı­nı gön­de­rip, kral­lar gibi ge­ti­re­mi­yor­sa ya­zık­lar olsun bize.
Zaten yo­rul­muş, zaten el­le­ri­ni kal­dı­ra­cak hal­le­ri bile ol­ma­yan, çok tem­po­lu bir kar­şı­laş­ma­dan çık­mış şam­pi­yon­la­rı apar topal ül­ke­ye ge­tir­mek, hem de ta­ri­fe­li se­fer­le ge­tir­mek nedir ?
Bil­me­yen­le­ri­niz var­dır. Vo­ley­bol ta­kı­mı­nın oyun­cu­la­rı­nın boy or­ta­la­ma­sı 2 metre ci­va­rın­da. O otur­duk­la­rı kol­tuk­la­ra nasıl sı­ğa­bi­le­cek­le­ri­ni bir dü­şü­nün.
En azın­dan özel bir uçak olur­du ve rahat rahat, din­le­ne din­le­ne 4 sa­at­lik yol­cu­lu­ğu ta­mam­lar­lar­dı.
Ya da bir gün gü­zel­ce din­le­nip er­te­si gün gel­me­le­ri sağ­la­na­bi­lir­di.
Fut­bol ta­kım­la­rı bile yurt dışı maç­la­ra özel uçak­la gidip ge­li­yor.
Şam­pi­yo­na bu şe­kil­de kar­şı­la­ma ya­kış­ma­dı.
Ayıp ettik.
**************************
An­tal­yas­por Baş­ka­nı ile bir rö­por­taj yap­tık.
Her so­ru­nun ce­va­bı­nı verdi. hem de takır takır. www.​to­ros­ga­ze­te­si.​com’da ya­yın­la­dık.
Bir kaç gün içe­ri­sin­de de ga­ze­te de ya­yın­la­ya­ca­ğız.
Rö­por­taj­da hiç bir ke­sin­ti, kırp­ma yap­ma­dık. Açık açık ko­nuş­tu Baş­kan Gülel. Bizde daha doğ­ru­su Salih ne­re­dey­se 8-9 saat zaman ayı­ra­rak rö­por­ta­jı çözdü. Epey zaman har­ca­dı.
Biz güzel ol­du­ğu­na, Baş­kan’ın da be­ğe­ndi­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz.
Bana göre en güzel ce­va­bı ya da cüm­le­si “An­tal­yas­por’da trans­fer bit­mez” oldu.
Ara­yış­ta. Doğ­ru­su­nu söy­le­ye­lim bir fut­bol­cu ile il­gi­li te­le­fon ko­nuş­ma­sı­na kulak mi­sa­fi­ri ol­ma­dım değil. Ku­su­ra bak­ma­sın. Ama hepsi bu kadar !
Çok he­ye­can­lı, is­tek­li, hırs­lı bir Baş­ka­nı var An­tal­yas­por’un.
Çok tem­po­lu ça­lı­şan, belki de kendi şir­ket­le­ri­ne bu kadar zaman ayır­ma­yan bir baş­ka­nı var An­tal­yas­por’un.
Sabır her şeyin ilacı. 

Ekleme Tarihi : 2023.09.06 14:17:57
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap