SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comHep Oldu, Hep Olacak !

        An­tal­yas­por’u bil­di­ğim bi­le­li her zaman maddi sı­kın­tı­sı var. Oldu. Ya­şa­dı.
Sa­de­ce kısa bir süre ol­ma­dı. Öz­türk aile­si sı­ra­sın­da. On­lar­da daha sonra da­ya­na­ma­dı­lar, git­ti­ler. On­lar­da saçma sapan trans­fer­le­rin al­tı­na imza at­tı­lar. Gi­der­ken­de yap­tık­la­rı borç­la­rı üst­len­di­ler. Tabii o öde­dik­le­ri pa­ra­yı nasıl tah­sil ede­cek­ler, geri ala­cak­lar mı al­ma­ya­cak­lar mı tam bir mu­am­ma.
Ama An­tal­yas­por ta­ri­hin­de hep maddi sı­kın­tı ya­şa­dı.
Ben bil­di­ğim bi­le­li böyle.
As­lın­da mali sı­kın­tı­yı aşmak kıs­men de olsa daha ko­lay­dı. Çünkü, fut­bol­cu ma­li­yet­le­ri bu kadar yük­sek de­ğil­di. Döviz kuru bu kadar yük­sek de­ğil­di. Para daha kolay bu­lu­na­bi­lir, daha kolay borç alı­na­bi­lir, daha kolay işa­dam­la­rı­na, yö­ne­ti­ci­le­ri­ne gi­di­le­bi­lir­di.
Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı da borç kriz­le­rin­de dev­re­ye girer, bulur, bu­luş­tu­rur, bul­du­rur, des­tek olur­du maddi kri­zin ge­çi­ci de olsa çö­züm­len­me­si­ni sağ­lar­lar­dı.
Ama hep vardı maddi kriz.
Bu­gün­de var. Ya­rın­da ola­cak. An­tal­yas­por’un ta­ri­hi bo­yun­ca ola­cak.
Bugün borcu yö­net­mek çok daha zor. Fut­bol­cu ma­li­yet­le­ri yük­sek. Döviz ku­run­dan söz et­me­ye, sa­de­ce fut­bo­la değil, Türk eko­no­mi­si­ne, va­tan­da­şa nasıl büyük za­rar­lar ver­di­ğin­den dem vur­ma­ya bile gerek yok.
An­tal­yas­por sabit ge­li­re sahip ol­ma­yan bir takım. Kla­sik Ana­do­lu ku­lü­bü.
Hoş, ne kadar sabit ge­li­re sahip olur­sa olsun, bu ge­li­rin top­la­mı bir fut­bol­cu­nun pa­ra­sı­na bile te­ka­bül et­ti­ği­ni dü­şün­mü­yo­rum.
Ana­do­lu ta­kım­la­rı­nın ka­de­ri bu.
Rek­lam pe­şin­de koşan cebi büyük yö­ne­ti­ci bu­la­maz.
İşini bilen, trans­fer “or­di­nar­yüs”leri de yok. Ucuza alıp, pa­ha­lı­ya sa­ta­cak. Bizde hep pa­ha­lı­ya alıp, git­me­si için üs­tü­ne para veren ta­raf­ta­yız.
Kı­sa­ca An­tal­yas­por’un işi bu­gün­de, ya­rın­da, 10 yıl sonra da çok zor ola­cak.

Ekleme Tarihi : 2023.08.02 10:16:25
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap