SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comKapalı Kutu Elmalı

    El­ma­lı garip bir yer.
Kendi yağı ile kav­ru­lan, kendi içe­ri­sin­de hiz­met veren, ver­di­ği hiz­me­ti ka­mu­oyu ile pay­laş­ma­yan, ba­sı­nı yok sayan, El­ma­lı’yı il­gi­len­di­ren önem­li ko­nu­la­rın ko­nu­şul­du­ğu top­lan­tı­la­rın ne­re­dey­se ka­pa­lı devre ya­pıl­dı­ğı bir yer El­ma­lı.
Bilgi pay­la­şı­mı­nı sev­me­yen, bazı ku­rum­la­rı­nın sa­de­ce sos­yal med­ya­dan pay­la­şım­lar ya­pa­rak bil­gi­len­dir­me­ler ya­pı­lan bir yer El­ma­lı.
Ör­ne­ğin geç­ti­ği­miz gün­ler­de ana ko­nu­su­nu Avlan Gölü’nün oluş­tur­du­ğu bir ça­lış­tay ya­pıl­dı. Daha doğ­ru­su ça­lış­tay ya­pıl­mış.
Kim dü­zen­le­di bil­mi­yo­rum. Neler ko­nu­şul­du­ğu­nu da bil­mi­yo­rum. Ama bil­di­ğim bir şey varsa Avlan Gölü El­ma­lı için çok önem­li. Avlan Gölü’nün ku­ru­ma­sı, ta­rih­te ya­pı­lan ha­ta­la­rın halen te­la­fi edi­le­me­me­si, bugün kos­ko­ca göl ala­nı­nın çok az kıs­mı­nın sulak alan ha­li­ne gel­me­si­nin ne yazık ki halen far­kı­na va­ra­ma­dı­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­rum.
Son ya­pı­lan ça­lış­tay­da ne­le­rin ko­nu­şul­du­ğu­nu, Avlan Gölü’nün ye­ni­den nasıl suya ka­vuş­tu­ru­la­ca­ğı her­hal­de ko­nu­şul­muş­tur, ma­sa­ya ya­tı­rıl­mış­tır.
Bil­di­ğim ka­da­rıy­la ça­lış­tay­la­rın ar­dın­dan bir sonuç bil­dir­ge­si ya­yın­la­nır. Her­hal­de bu ça­lış­tay için de bir sonuç bil­dir­ge­si ya­yın­la­nır ve bende ne­le­rin ko­nu­şul­du­ğu­nu, gölün ye­ni­den ka­za­nım için neler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni öğ­re­ni­rim.
Je­olo­ji Mü­hen­dis­le­ri Odası’nın de­fa­lar­ca dile ge­tir­di­ği suyun ye­ral­tı­na git­me­si­ne izin ve­ril­me­si ha­ta­sın­dan dö­nül­dü mü ?
Bu yıl çok yağ­mur­lu bir yıl oldu. Mayıs ve Ha­zi­ran ay­la­rı bölge çok yağış aldı. Bu ya­ğış­la­rın boşa akıp git­me­si­ne daha ne kadar göz yu­mu­la­cak, bu su­la­rın bir sis­tem­le Avlan Gölü’ne ak­ta­rıl­ma­sı sağ­la­na­bi­lecek mi ?
Ne yazık ki öğ­ren­me şan­sım ol­ma­dı.
Avlan’ın ye­ni­den göl ol­du­ğu, içe­ri­sin­de bin­ler­ce kuşun bu­lun­du­ğu bir alan ol­ma­sı­nı ye­ni­den sağ­la­ya­bi­le­cek­mi­yiz !


Ekleme Tarihi : 2023.06.20 09:54:10
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap