SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comOlmuyor Nuri Şahin !

Nuri Şahin’le ilk söz­leş­me im­za­lan­dı­ğı zaman, ilk açık­la­ma ya­pıl­dı­ğı zaman inan­dım.
Olur, ola­bi­lir, yeni bir baş­lan­gıç, fut­bol tec­rü­be­si büyük, ya­nı­na da iyi yar­dım­cı­lar­da bulur, tec­rü­be ka­za­na ka­za­na yo­lu­na devam eder dedim. Dü­şün­düm.
El­bet­te Nuri Şahin’e ilk andan iti­ba­ren karşı çı­kan­lar oldu. Ke­sin­lik­le bu işi gö­tü­re­mez, acemi, çay­lak, ye­ter­siz di­yen­ler oldu.
Buna rağ­men Nuri Şahin dedim.
Ama artık Nuri Şahin de­mi­yo­rum. Di­ye­mi­yo­rum.
Nuri Şahin da­ğıt­tı. Ta­kı­mı da ken­di­si­ni de to­par­la­ya­mı­yor. Da­ğıl­dı. Darma duman oldu. Ke­nar­da ye­ter­siz ka­lı­yor. Oto­ri­te­siz ka­lı­yor. Ke­nar­dan sa­ha­ya mü­da­ha­le ede­mi­yor. Erken karar ala­mı­yor.
Fut­bol­cu­la­rın per­for­man­sın­da büyük düşüş var. Kim­se­nin ayak­ta du­ra­cak hali yok. Şaş­kın ör­dek­ler gibi sa­ha­da do­la­şı­yor­lar.
İstek yok, hırs yok, is­tik­rar yok, biz bu maçı ka­za­nı­rız dü­şün­ce­si yok. Kimse risk al­mı­yor, top ben­den git­sin, so­rum­lu­lu­ğu ben al­ma­ya­yım, fa­tu­ra bana ke­sil­me­sin der­din­de.
Çünkü, ta­kı­mın ba­şın­da sö­zü­nü din­le­te­bi­lecek bir tek­nik so­rum­lu da kal­ma­dı.
Nuri Şahin nadir düzenlediği basın top­lan­tı­sın­da “Fut­bol­cu­la­rı­mı ta­nı­ya­ma­mı­şım” der­ken adeta ge­lecek haf­ta­la­rın sin­yal­le­ri­ni ver­miş­ti.
Nuri Şahin’in en büyük za­af­la­rın­dan bi­ri­si ise Lin­de­man git­tik­ten sonra ya­nı­na aynı ka­li­te­de, bil­gi­de, ken­di­si­ne des­tek ola­cak bir yar­dım­cı­yı ara­ma­ma­sı, ge­tir­me­me­si oldu. Al­fons ile bir yere kadar. Her tek­nik adam bil­gi­li­dir ama ya­nın­da mut­la­ka ken­di­si kadar bil­gi­ye sahip, maç önü ve maç içe­ri­sin­de bil­gi­si ile des­tek ve­recek, uya­ra­cak bir yar­dım­cı­sı yok. Al­ma­dı. Ken­di­si­ni ye­ter­li buldu. İlk yıl ki ba­şa­rı­sı ken­di­sin­de EGO’nun tavan yap­ma­sı­na neden oldu.
Bunu daha önce yaz­dım. Hatta sor­dum Nuri Şahin’e. “Ba­kı­yo­ruz, arı­yo­ruz. İste­di­ği­miz bi­ri­si olur­sa gelir. Sezon sonu da ola­bi­lir” de­miş­ti.
Al­fons dı­şın­da An­tal­yas­por’un tek­nik he­ye­ti ye­ter­siz. Ta­kı­mın du­ru­mu­na bak­tı­ğı­nız­da, te­pe­tak­lak dü­şü­şü gör­dü­ğü­nüz­de bunu an­la­mak için kahin ol­ma­ya gerek yok.
Keşke Nuri Şahin, Al­fons dı­şın­da kalan tüm yar­dım­cı­la­rı­nı de­ğiş­tir­se, kad­ro­su­nu ye­ni­le­se, ka­li­te­li bir yar­dım­cı daha bulsa...
En önem­li­si de OTORİTE. OTORİTE. OTORİTE.
Nuri Şahin’i din­le­yen yok. Her­kes kendi ka­fa­sı­na göre oy­na­dı­ğı ha­re­ket edi­yor.
En önemlisi de referans olduğu futbolcular NuriŞahin’in yakıyor, ihanet ediyor.
Trans­fe­ri sor­ma­yın. Söy­le­me­ye gerek bile yok.
Git de­ni­len, takım bul de­ni­len fut­bol­cu 11'de baş­lı­yor, bir di­ğe­ri de kur­ta­rı­cı ola­rak gi­ri­yor.
İyi de­di­ği­miz ka­le­ci ha­ri­ka­lar! ya­ra­tı­yor. Ka­le­ci de­me­ye bin şahit. Ama­tör­ce ha­ta­lar ya­pı­yor. Yen­me­yecek gol­le­ri yiyor. Komik ka­le­ci ha­ta­la­rı vi­de­osu­na oy­na­dı­ğı her maçta gi­ri­yor.
Ömer ve Vey­sel’i ise yaz­ma­ya da çiz­me­ye de gerek yok. Bu kadar is­tik­rar­sız, bu kadar maç içe­ri­sin­de ha­ta­lar yapan sto­per iki­li­si An­tal­yas­por ta­ri­hin­de ol­ma­dı. Ol­ma­ya­cak­ta.
Yeni trans­fer ise re­za­let. Bun­la­rın bir te­ki­ni­nin bile maç kur­ta­ra­ca­ğı­nı, ta­kı­mı­na katkı ko­ya­ca­ğı­na inan­mı­yo­rum.
Bazı isim­le­ri Ka­sım­pa­şa ma­çın­da iz­le­dim. 1. Lig top­çu­su ol­mak­ta bile zor­la­nır­lar.
An­tal­yas­por düşme po­ta­sın­da. Far­kın­da ol­ma­ya­bi­lir­si­niz. Kay­se­ri maçı var Pazar günü. Ar­dın­dan Adana De­mirs­por dep­las­ma­nı. Son­ra­sın­da bay ge­çi­lecek.
Dü­şü­nün 3 haf­ta­yı pu­an­sız geç­ti­ği­mi­zi. O zaman düşen iki ta­kım­dan bi­ri­si An­tal­yas­por ola­cak­tır.
Halen ma­te­ma­tik­sel ola­rak 3-4 pu­an­lık avan­ta­jı­mız var gibi gö­zük­se de bana göre An­tal­yas­por küme dü­şecek iki ta­kım­dan bi­ri­si ol­ma­ya en büyük aday.
Çünkü, hata yapma ya­rı­şı­nı son­lan­dır­mı­yor­lar.
Şahin ile yola devam ama !!!

Ekleme Tarihi : 2023.03.07 15:31:27
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap