SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comTatilimiz akraba ziyareti

Ya­kın­la­rı zi­ya­ret amacı ile ya­pı­lan se­ya­hat­ler %65,6 ile ilk sı­ra­da yer aldı.
Se­ya­ha­te çıkış amaç­la­rın­da ikin­ci sı­ra­da %22,1 ile "gezi, eğ­len­ce, tatil", üçün­cü sı­ra­da ise %5,3 ile "sağ­lık" yer aldı.
Se­ya­ha­te çıkış amaç­la­rı yıl­lık ola­rak de­ğer­len­di­ril­di­ğin­de ise, %59,4 ile "ya­kın­la­rı zi­ya­ret' bi­rin­ci sı­ra­da yer alır­ken, ikin­ci sı­ra­da %31,1 ile "gezi, eğ­len­ce, tatil", üçün­cü sı­ra­da ise %3,8 ile "sağ­lık" ama­cıy­la ya­pı­lan se­ya­hat­ler yer aldı.
Bu TUİK so­nu­cu.
Yani bu ül­ke­de tatil çı­kan­la­rın büyük bir ço­ğun­lu­ğu ak­ra­ba­la­rı­na gi­di­yor. Ak­ra­ba­la­rın­da ka­lı­yor. Ta­til­le­ri­ni ak­ra­ba­la­rın­da ge­çi­ri­yor.
Otel­ler­de ko­nak­la­ma is­ta­ti­stik­le­ri­ni gö­re­me­dim. Ama ak­ra­ba­lar­da kalma oranı %65'in üze­rin­de.
Bu Türk va­tan­da­şı­nın ta­ti­le nasıl çık­tı­ğı­nın ya da çı­ka­ma­dı­ğı­nın en güzel gös­ter­ge­si.
Ama zaten hal­kı­nın çok büyük bir kıs­mı­nın as­ga­ri üc­ret­le ya­şa­dı­ğı, as­ga­ri üc­ret­le ya­şa­mı­nı idame et­tir­di­ği ül­ke­miz­de Türk va­tan­da­şı nasıl ta­ti­le git­sin.
Bı­ra­kın yurt dışı ta­ti­li­ne git­me­yi, yerli tu­rist ola­rak ne­re­ye gi­de­bi­lir ? Ne­re­de ko­nak­la­ya­bi­lir, ne kadar para har­ca­ya­bi­lir en büyük sorun bu.
En düşük otel üc­re­ti çift kişi 1000 TL. Oda sa­de­ce sabah kah­val­tı­sı ve­ri­yor. Bu da or­ta­la­ma, vasat bir ote­lin üc­re­ti.
Son­ra­sın­da yerli tu­ris­tin gez­me­si, öğle ye­me­ği, akşam ye­me­ği. Hadi öğle ye­me­ği­ni geç­tim, akşam yemek ye­me­si, bir ka­fe­ye otu­rup din­len­me, bir şey­ler içme lüksü de­me­ye­lim ama ih­ti­ya­cı var.
Ama bun­la­rı yap­ma­sı için Türk va­tan­da­şı­nın çok büyük bir ço­ğun­lu­ğu­nun 2-3 aylık as­ga­ri üc­re­ti­ni har­ca­ma­sı lazım.
Ço­cuk­lu aile­ler­den bah­set­mi­yo­rum bile. Ula­şım mas­ra­fı bile yok bu he­sap­la­ma­da.
TUİK’in de­di­ği gibi Türk va­tan­da­şı­nın en iyi ta­ti­li ak­ra­ba zi­ya­re­ti, ak­ra­ba evin­de kal­ma­sı, ev ye­mek­le­ri tü­ket­me­si.
Ya ta­ti­le gi­de­ce­ği­niz yerde ak­ra­ba­nız yoksa, ya ak­ra­ba­nız sizi is­te­mi­yor­sa !!!

Ekleme Tarihi : 2023.04.20 09:24:14
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap