SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comGeçmişi silelim

        Geç­mi­şi si­le­lim. Geç­miş geç­miş­te kaldı. Kav­ga­yı bı­ra­ka­lım. Kavga geç­miş­te kaldı. Geç­miş­le kavga ede­rek An­tal­yas­por’a zarar ver­me­ye­lim.
Bu söz­ler An­tal­yas­por’un yeni baş­ka­nı Sinan Boz­te­pe’ye ait.
Söy­len­me­si ge­re­ken, mu­ha­tap­la­rı­na yö­ne­lik söz­ler­di.
Evet An­tal­yas­por’da artık geç­miş unu­tul­ma­lı. Unut­mak is­te­me­yen bunu yar­gı­ya ta­şı­sın.
An­tal­yas­por’un hu­zu­ra ih­ti­ya­cı var. Maddi so­run­la­rı aşa­cak, fut­bo­lun ol­maz­sa ol­maz­la­rı ara­sın­da olan maddi ko­nu­la­rı çö­züm­le­yecek yö­ne­ti­me ih­ti­ya­cı var An­tal­yas­por’un.
Maddi so­run­lar çö­züm­le­nir­se ba­şa­rı gelir. Huzur ge­lir­se ba­şa­rı gelir. Des­tek ge­lir­se ba­şa­rı da ge­le­cek­tir.
Yeter yak­la­şık 4-5 aydır kavga, sos­yal medya pay­la­şım­la­rı ya­pıl­dı­ğı.
Boz­te­pe ne kadar gö­rev­de kalır bil­mi­yo­rum.
Ama o kol­tuk­ta otu­ru­yor­lar­sa An­tal­yas­por için el­le­rin­den ge­le­ni ya­pa­cak­la­rı­na ina­nı­yo­rum. hatta bu ko­nu­da ar­tı­da ol­duk­la­rı­na da ina­nı­yo­rum. Bunu si­ya­set des­te­ği ola­rak dü­şü­ne­bi­lir­si­niz. Çünkü, ilk des­tek­ler si­ya­set­çi­ler­den geldi. Benim için An­tal­yas­por’un ba­şa­rı­sı önem­li.
*************************
Pazar ak­şa­mı Be­şik­taş maçı var.
Tek oda­lan­ma­mız ge­re­ken yer orası.
Kolay bir maç ol­ma­ya­cak. Zor ola­cak. Ama Be­şik­taş’ın da du­ru­mu or­ta­da. An­tal­yas­por 90 da­ki­ka içe­ri­sin­de dal­ga­lan­ma­lar ya­şa­sa da ra­ki­bi ra­hat­sız eden, ra­ki­bi rakip yarı sa­ha­da dur­dur­ma­ya ça­lı­şan ve önde bas­ma­yı, ra­ki­bin oyun kur­ma­sı­nı en­gel­le­me­ye ça­lı­şan oyun an­la­yı­şı­na sahip artık.
Pazar ak­şa­mı kanat oyun­cu­la­rı­nın ta­kı­ma daha fazla katkı ver­me­le­ri­ni bek­li­yo­rum. Sa­de­ce kendi böl­ge­le­rin­de değil, de­fan­sa da yar­dım et­me­li­ler.
Kötü oy­na­mı­yo­ruz. Hatta An­tal­yas­por duran top­lar­da ar­tı­ya geç­me­ye baş­la­dı. Şim­di­lik sa­de­ce kendi kul­lan­dık­la­rın­da.
Elbette Nuri Şahin Başakşehir maçının akşamı başlamıştır analiz yapmaya. Yardımcılarıyla beraber. Didik didik etmiştir ve edecektir rakibini.


Ekleme Tarihi : 2023.11.01 21:51:24
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap