SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comBuz gibi kaleci

Adam maç kur­tar­dı. Adam pe­nal­tı kur­tar­dı. Adam ceza sa­ha­sı içe­ri­si­ne ya­pı­lan her or­ta­ya çıktı, yum­ruk­la­dı, to­kat­la­dı, kont­rol etti. Adam, ben ka­le­de­yim dedim. Ka­le­ci­yim dedi.
Adam buz gi­biy­di. Sanki yıl­lar­dır Süper Lig ta­kı­mı­nın ka­le­ci­siy­di. Yıl­la­rın tec­rü­be­li file bek­çi­si gi­biy­di.
Uzun za­man­dır değil, yıl­lar­dır ilk kez bir An­tal­yas­por ka­le­ci­si­nin yan top­la­ra çık­tı­ğı­nı gör­düm. Ceza sa­ha­sı içe­ri­sin­de dol­du­ru­lan top­la­ra çıkıp al­dı­ğı­nı gör­düm.
Yıl­lar­dır biz ne iz­le­mi­şiz ! Kimi ve neyi iz­le­miş­siz ! Bof­fin dahil. Hel­ton dahil.
Bof­fin yan top özür­lüy­dü. Hel­ton’da ilk maçta çok iyi idi ama diğer maç­lar­da yan top za­afi­ye­ti olan bir ka­le­ci gibi gö­zük­tü.
Güzel değil muh­te­şem bir ka­le­ci iz­le­dim An­tal­yas­por’un ka­le­sin­de. Ek­sik­siz, nok­san­sız, risk al­ma­yan, ceza sa­ha­sı­nın içe­ri­si­ne hakim, ar­ka­daş­la­rı­nı uya­ran, hatta tepki ve­re­bi­lecek kadar da uya­ran bir ka­le­ci iz­le­dim.
Peki bun­dan sonra ne olur ?
Ata­berk bir maçla ye­ti­necek mi ? Ata­berk için bir maç ye­ter­li mi de­ni­lecek ?
Ka­le­ci­ler zaman zaman ha­ri­ka maç­lar çı­kar­tır­lar. Son­ra­sı­nı gö­re­mez­sin. Aynı şey­ler fut­bol­cu­lar için de ge­çer­li ? Bir maç par­lar­lar, yıl­dız­la­şır­lar, sonra da bı­ra­kın yedek ku­lü­be­si­ni maç kad­ro­su­nu bile unu­tur­lar, yü­zü­nü gö­re­mez­ler. Buna de­fa­lar­ca şahit olduk.
Ama bize 10 hafta Al­pe­ren Uysal saç­ma­lı­ğı­nı iz­le­ten­le­re de ay­rı­ca te­şek­kür etmek gerek. Ha­ki­ka­ten te­şek­kür edi­yo­rum.
Al­pe­ren’i bulup ge­le­ne, trans­fer edene de te­şek­kür.
Ama, an­la­ya­ma­dı­ğım bir nokta ise ay­lar­ca ke­nar­da bek­le­ti­len, hiç bir resmi maçta forma şansı ve­ril­me­yen bir ka­le­ci­ye niye kale tes­lim edil­di ? Ne bul­du­lar, ne gör­dü­ler, müt­hiş ge­li­şi­mi­ni mi iz­le­di­ler, şahit mi ol­du­lar ?
Ha­ki­ka­ten an­la­mak­ta zor­la­nı­yo­rum.
Bu arada ken­di­mi­zi de kan­dır­ma­ya­lım biz Ata­berk’i hiç iz­le­me­dik. Gör­me­dik. Nasıl bir ka­le­ci ol­du­ğu­nu bile bil­mi­yor­duk.
En büyük en­di­şem Ata­berk’in ku­lü­be­ye geri çe­kil­me­si. Yada ku­lü­be­ye çe­kil­me­me­si, Ka­sım­pa­şa forma giy­me­si ha­lin­de per­for­man­sı­nın sa­de­ce Be­şik­taş maçı ile sı­nır­lı kal­ma­sı.
For­ma­yı verin. Verin git­sin. 10 hafta saç­ma­la­yan bir ka­le­ci­ye kar­şı­lık bir maç kur­ta­ran ka­le­ci­ye for­ma­yı verin. Önün­de ya­ban­cı ka­le­ci olsa bile verin. Ya­ban­cı ay­rı­ca­lı­ğı olsa verin. Gö­re­lim, iz­le­ye­lim ve iyiy­se yo­lu­na devam etsin.
An­tal­yas­por’da ca­mi­ası da bizim ceza sa­ha­sı­na hakim bir ka­le­ci­miz var desin.
ŞENOL GÜNEŞ - AB­DUL­LAH AVCI
Nuri Şahin’in şans­sız­lı­ğı olsa gerek. Puan al­dı­ğı bazı ta­kım­la­rın tek­nik adam­la­rı maç son­ra­sın­da skora bağlı ola­rak Nuri Şahin’in yan­la­rı­na gel­me­si­ni is­te­mi­yor­lar. Ya ar­ka­la­rı­nı dö­nü­yor­lar, ya gelme işa­re­ti ya­pı­yor­lar.
Ab­dul­lah Avcı’dan sonra fi­lo­zof ho­ca­da ay­nı­sı­nı yaptı. Gel­me­de dedi ve Nuri Şahin’in zor­la­ma­sı ile de lüt­fen, is­te­me­ye­rek maç sonu to­ka­laş­tı.
Bu ar­ka­daş­lar ka­za­na­ma­yın­ca de­mo­ro­li­ze olu­yor­lar. Şoka gir­dik­le­ri için de psi­ko­lo­jik so­run­lar ya­şı­yor­lar.
El­bet­te Nuri Şahin tüm maç son­la­rın­da yap­tı­ğı gibi rakip ta­kım­la­rın tek­nik adam­la­rı ile to­ka­laş­ma­ya devam edecek. Ka­zan­sa da kay­bet­se de.

Ekleme Tarihi : 2023.02.27 09:31:02
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap