SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comSona doğru !

        Ta­kım­lar trans­fe­re baş­la­dı. Ki­mi­si gö­rüş­me aşa­ma­sın­da, ki­mi­si trans­fer etmek is­te­di­ği fut­bol­cu­yu ça­ğır­dı. Ki­mi­si ise el sı­kış­tı bile.
An­tal­yas­por ne ya­pa­cak ? Bir ta­raf­ta bo­ğa­zı­na kadar borç. Yet­mez­miş gibi hızla yük­se­len ve yük­sel­me­ye devam eden döviz kuru.
Yer­li­si de ya­ban­cı­sı da trans­fer pa­ra­sı­nı döviz kuru üze­rin­den alı­yor. Ya­ban­cı pa­ra­sı­nı za­ma­nın­da, ku­ru­şu ku­ru­şu­na almak is­ti­yor. Ge­cik­me­ye ta­ham­mü­lü yok. Yer­li­si­de çok fark­lı değil. Es­ki­den sen bizim ço­cu­ğu­muz­sun, bugün git yarın gel, se­nin­le ye­ni­den gel ma­sa­ya otu­ra­lım, ma­aşın­da in­di­rim yap tek­lif­le­riy­le ma­sa­ya çek­me­ye ça­lı­şı­yor­lar­dı.
Şimdi o da yok.
Oy­na­sa da oy­na­ma­sa­da, her fut­bol­cu pa­ra­sı­nı alı­yor. Al­maz­sa da gidip şi­ka­yet edi­yor. Söke söke yine alı­yor.
Ül­ke­mi­zin ta­kım­la­rı­nın gelir dü­zey­le­ri çok de­necek kadar az. Ta­raf­tar ge­li­ri yok. Ta­raf­tar demek para gi­ri­şi demek. Ürün ge­li­ri yok. Hele hele Ana­do­lu ta­kım­la­rı­nın bu ko­nu­da­ki ge­lir­le­ri traji komik.
Spon­sor yok, nak­len yayın ge­li­ri pul oldu.
Eh, çok şükür döviz kuru da ku­lüp­le­ri ba­tı­rı­yor. Ak­şam­dan, sa­ba­ha, sa­bah­tan ak­şa­ma ku­lüp­le­rin borç yükü ar­tı­yor. Hem de kat­la­na­rak ar­tı­yor.
Küçük bir hesap ya­pa­lım.
22 Ha­zi­ran 2022 ta­ri­hin­de dolar 17,35 TL, euro ise 18,34 TL idi. Ser­best pi­ya­sa­da.
22 Ha­zi­ran 2023 dolar 24, 63 TL, euro 27.00 TL ve yük­se­liş­te idi.
Tam bir yıl­lık fark. Dolar’da 7, 28 TL. Euro’da 8,66 TL.
Çözüm belli. Alt­ya­pı­da ye­tiş­tir, A ta­kı­ma monte et. Bunun için de ül­ke­mi­zin fut­bol yö­ne­ti­ci­le­ri­nin yeni bir yüz­yı­la gir­me­si şart. Dü­şün­ce, kafa ya­pı­sı­nı de­ğiş­tir­me­le­ri, ken­di­le­ri­ni re­set­le­me­le­ri ve pro­fes­yo­nel yö­ne­ti­ci­li­ği ar­pa­lık ola­rak gör­me­me­le­ri şart.
Bul sat, ye­tiş­tir - oynat - sat ya­pa­mı­yor­san ta­rih­te­ki ye­ri­ni alman ya­kın­dır.


Ekleme Tarihi : 2023.06.24 11:16:32
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap