SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comİlla ki Sportif Direktör !

        Tut­tur­muş­lar bir spor­tif di­rek­tör­lük ! İlla ki spor­tif di­rek­tör bu­la­ca­ğız, bi­ri­le­ri­nin ce­bi­ni dol­du­ra­ca­ğız. İhya ede­ce­ğiz.
Spor­tif di­rek­tör bizim için fark­lı, Av­ru­pa için fark­lı anlam ta­şı­yor.
Spor­tif di­rek­tö­rün ta­nı­mı : Spor­tif di­rek­tör tek­nik di­rek­tö­rü baskı al­tı­na alan bir po­zis­yon de­ğil­dir. Ak­si­ne tek­nik bi­ri­ki­miy­le tek­nik di­rek­tö­re des­tek olan, tek­nik kadro ve yö­ne­tim ara­sın­da­ki köprü ko­nu­mun­da bu­lu­nan ve fut­bol­cu­la­rın özel so­run­la­rı da dahil her ko­nu­da on­la­ra des­tek olan bir mev­ki­idir.
Tek­nik di­rek­tör, gün gün ta­kı­mın du­ru­muy­la il­gi­le­necek ki­şi­dir. Form du­rum­la­rı, tak­tik­sel ham­le­ler, oyun an­la­yı­şı­nın ge­liş­ti­ril­me­si, fut­bol­cu­la­rın ki­şi­sel ge­li­şi­mi gibi ko­nu­lar, tek­nik di­rek­tö­rün işi olsa da ta­kı­mın trans­fer ve kamp büt­çe­le­ri, oyun­cu takip sis­te­mi (sco­uting), genç­lik ge­liş­tir­me bi­ri­mi (alt­ya­pı) spor­tif di­rek­tö­rün so­rum­lu­luk ala­nı­dır.
Ta­nı­mı böyle. Ki­tap­lar­da böyle ya­zı­yor.
Ül­ke­miz­de­ki spor­tif di­rek­tö­rün an­la­mı otel re­zer­vas­yon­la­rı, kamp re­zer­vas­yon­la­rı, fut­bol­cu­la­rın so­run­la­rı ile il­gi­len­me.
Trans­fe­re ka­rı­şa­bi­lir mi ? Asla. Yö­ne­tim ve tek­nik he­yet­le­rin hepsi ko­nu­nun uz­ma­nı­dır. Alt­ya­pı, fut­bol­cu iz­le­me evet gö­rev­le­ri ara­sın­da. Ama yö­ne­tim­le­rin zaten alt­ya­pı ile il­gi­si yok. Fut­bol­cu trans­fer­le­rin­de ne­le­rin ya­şan­dı­ğı­nı, sis­te­min, çar­kın nasıl dön­dü­ğü­nü an­lat­ma­ya bile gerek yok.
Bu an­lam­da zaten illa ki spor­tif di­rek­tör diye tut­tur­ma­nın da bir an­la­mı yok.
Bu işi ya­pa­cak çok fazla An­tal­ya­lı isim var.
Bu arada spor­tif di­rek­tör işine çok ka­rı­şan oldu. Olu­yor. Ta­raf­tar grubu ile rest çekti. Reste değil ama iki isme de hayır de­me­le­ri doğru. Bir yö­ne­ti­ci­nin is­mi­ne ya­pı­lan eleş­ti­ri­yi çok da doğru bul­mu­yo­rum. Mer­ha­ba­mız bile yok ama trans­fer­de tek yet­ki­li ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum. Mi­lo­se­viç ko­nu­sun­da da Ersun Yanal is­te­di. Şu­ra­da, bu­ra­da oy­na­tı­rım alın bana onu dedi. Ken­di­si gitti, ta­kı­mı yaktı.
Ge­le­lim An­tal­yas­por yö­ne­ti­mi­ne. Sağ­lık önce gelir. İnşal­lah Baş­kan kar­de­şi eski sağ­lı­ğı­na ka­vu­şur. İnsa­nın kar­de­şi, işin­den önem­li­dir.
Baş­kan beyin ola­rak ken­di­si­ni ve­re­mi­yor An­tal­yas­por’a. Ka­fa­sı başka yerde. Ama bir açık­la­ma, ya­zı­lı bir açık­la­ma, su­la­rın du­rul­ma­sı­nı, ka­fa­lar­da­ki soru işa­ret­le­ri­nin son­lan­ma­sı­nı sağ­lar.
Kaos, ka­rı­şık­lık yine dil­len­di­ril­me­ye baş­la­dı.
Bun­la­rın tü­mü­ne devam veya son di­yecek tek kişi An­tal­yas­por baş­ka­nı­dır.


Ekleme Tarihi : 2023.06.13 14:33:09
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap