logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comÜmraniyespor maçı çok çok önemli

Evet, Cu­mar­te­si ak­şa­mı oy­na­na­cak Üm­ra­ni­yes­por maçı çok önem­li. Hem de çok çok önem­li. Yol ha­ri­ta­sı­nın be­lir­le­ne­ce­ği bir maç falan da değil. Çok daha faz­la­sı.
Ka­mu­oyun­da “Üm­ra­ni­yes­por maçı önem­li değil, ikin­ci ya­rı­nın ba­şın­da­yız me­saj­la­rı” ve­ri­li­yor. Ka­tıl­mı­yo­rum. Ke­sin­lik­le yan­lış bir dü­şün­ce.
An­tal­yas­por’un fiks­tü­rü­ne ba­kar­sı­nız Üm­ra­ni­yes­por ma­çı­nın ne kadar kri­tik bir öneme sahip ol­du­ğu­nu gö­rür­sü­nüz.
İster­se­niz 19 Şubat’a kadar maç proğ­ra­mı­nı bir kez daha göz­den ge­çi­re­lim.
28 Ocak Üm­ra­ni­yes­por, 1 Şubat Trab­zons­por (dep­las­man), 4 Şubat Ga­zi­an­tep, 10 Şubat Ka­sım­pa­şa (dep­las­man), 14 Şubat Be­şik­taş (dep­las­man er­te­le­me maçı), 19 Şubat Kay­se­ri.
6 maç 4 dep­las­man, 3 iç saha maçı.
Mut­lak ka­zan­ma­mız ge­re­ken 3 iç saha maçı. Cebe puan ola­rak gir­me­si ge­re­ken 9 puan. Dep­las­man­lar­dan alı­na­cak her puan bonus ola­cak. Ga­li­bi­yet veya ga­li­bi­yet­ler ise bonus + bonus.
Bir de kü­me­de kalma mü­ca­de­le­si veren ta­kım­la­ra ba­ka­lım. Üm­ra­ni­yes­por, İstan­buls­por, Ha­tays­por, Si­vass­por, Ka­sım­pa­şa, An­ka­ra­gü­cü, Ga­zi­an­tep ve 3 puan öte­miz­de bu­lu­nan Gi­re­suns­por. Bir kaç takım daha pu­an­sal ola­rak sı­ra­da.
Oy­na­ya­ca­ğı­mız 3 maç küme düşme hat­tı­nı direk il­gi­len­di­ri­yor. Üm­ra­ni­yes­por, Ga­zi­an­tep ve Ka­sım­pa­şa. Oy­na­ya­ca­ğı­mız ta­kım­la­rın du­rum­la­rı biz­den çok fark­lı değil.
Üm­ra­ni­yes­por ma­çı­nı ka­zan­mak zo­run­da­yız. 1 puan bile kay­bet­mek­le eş­de­ğer.
Onun için Cu­mar­te­si ak­şa­mı önem­li. Önem­siz gibi gös­te­ril­me­yecek bir maç. 2023 yı­lı­nın ilk ga­li­bi­ye­ti­nin alı­na­ca­ğı, küme düşme hat­tın­da bu­lu­nan bazı ta­kım­lar­la puan far­kı­nın açı­la­ca­ğı, ta­kı­mın nefes ala­ca­ğı, ye­ni­den çıkış için ba­sa­mak ola­ca­ğı bir maç.
Tri­bün­le­re gel­me­nin, An­tal­yas­por ta­raf­tar­la­rı­nın mut­lak tri­bün­ler­de bu­lun­ma­la­rı­nı ge­rek­ti­en bir maç.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Akdeniz Güncel Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap