SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comBaşkan'dan ilk imza GES için

        An­tal­yas­por için çok önem­li bir pro­je­nin al­tı­na im­za­lar atıl­dı. Yap­tık ya­pı­yo­ruz, an­laş­tık, ben boz­dum, yük­sek ma­li­yet­liy­di, ben daha düşük ra­ka­ma aynı GES’i kur­du­ra­ca­ğım tar­tış­ma­la­rın­dan sonra ilk kez GES pro­je­si res­mi­yet ka­zan­dı ve An­tal­yas­por Baş­ka­nı Sinan Boz­te­pe ile yine yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi olan ancak pro­je­nin ya­pı­mı­nı üst­le­necek olan Fatih Gürcü ara­sın­da söz­leş­me im­za­lan­dı.
Yani iş cid­di­ye­te bindi. İmza­lar atıl­dı. Ne zaman baş­la­ya­ca­ğı, ku­ru­lu­mun ne kadar süre ala­ca­ğı ve hangi ayda GES’in şal­ter­le­ri­nin kal­dı­rı­la­rak An­tal­yas­por’un ciddi elekt­rik fa­tu­ra­sı öde­mek­ten kur­tu­luş sü­re­si belli oldu.
Kim ya­par­sa yap­sın, kim ve­si­le ol­duy­sa olsun An­tal­yas­por için çok çok önem­li bir gi­de­rin üze­ri­ne çizik atı­la­cak.
Ma­li­yet so­ru­su­nu ben sor­dum. Ama, sa­de­ce ma­li­ye­ti öğ­ren­mek için­di.
An­tal­yas­por Baş­ka­nı Sinan Boz­te­pe, eski Baş­kan Aziz Çetin’e proje için te­şek­kür etti.
As­lın­da Gülel dö­ne­min­de de aynı proje için ça­lış­mış Baş­kan Boz­te­pe. Hatta aynı firma ile de ma­sa­ya otu­rul­muş. An­la­dı­ğım ka­da­rıy­la ra­kam­sal ola­rak afa­ki­lik yok.
Belki An­tal­yas­por ce­bin­den para öde­yecek. Belki öde­di­ği pa­ra­nın geri dö­nü­şü­nü 2 - 2,5 yılda geri ala­cak. Olsun.
GES demek bana göre para ka­zan­mak demek. An­tal­ya OSB ve ATSO Baş­ka­nı Ali Bahar bir­kaç yıl ön­ce­si­ne kadar bas bas ça­tı­la­ra öz­gür­lük diye ba­ğı­rı­yor­du. Bir çok en­ge­li de aştı. Şimdi, An­tal­ya OSB’deki fab­ri­ka­la­rın çoğu kendi elekt­ri­ği­ni üre­ti­yor. Elekt­ri­ğe para öde­mi­yor.
Keşke başka pro­je­de kul­la­nıl­mak üzere ay­rı­lan alan­da GES ça­lış­ma­sı ya­pıl­sa ve An­tal­yas­por sü­rek­li bir ge­li­re sahip olsa.
İlk im­za­yı, bana göre gelir ge­ti­recek bir trans­fer kadar önem­li bir pro­je­ye im­za­sı­nı atan Sinan Baş­kan’ı teb­rik edi­yo­rum. Pro­je­yi kim ha­zır­la­dıy­sa, kim pi­şi­rip sof­ra­ya ge­tir­diy­se An­tal­yas­por için daha iyi­si­ni ya­pa­maz­dı.
Baş­ka­na soru so­ra­ma­dım. Ye­ni­yim dedi. Ama, söz­le­rin­den an­la­dı­ğım ka­da­rıy­la gö­re­ve 6 aylık gel­me­miş.


Ekleme Tarihi : 2023.11.01 07:24:41
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap