SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comİstediğiniz kadar maaşları arttırın !

    Tür­ki­ye dün­ya­nın en pa­ha­lı ül­ke­le­rin­den bi­ri­si der­sem abart­mış olmam.
Zam­lan­ma­yan, zam gör­me­yen hiç bir ürün yok der­sem de yan­lış olmaz.
En önem­li­si de hal­kın bes­len­me­si için almak zo­run­da ol­du­ğu temel gıda ürün­le­ri­ne gelen zam­lar hal­kın alım gü­cü­nü çok dü­şür­dü. İnsan­lar şimdi el­le­ri­ni temel gıda mad­de­si­ne uzat­ma­ya kor­kar ol­du­lar.
İnsan­lar bir kaç yıl ön­ce­si­ne kadar al­dık­la­rı, sof­ra­la­rın­da bu­lun­dur­duk­la­rı ürün­le­re artık ula­şa­maz ol­du­lar. 50 li­ra­ya al­dık­la­rı bir kilo ete eğer 400 li­ra­ya yakın bugün para öde­mek zo­run­da ka­lı­yor­lar­sa bunu ül­ke­yi yö­ne­ten­le­rin dü­şün­me­si ge­re­kir di­ye­ce­ğim ama on­la­rı hal­kın du­ru­muy­la ya­şa­dık­la­rıy­la bir il­gi­le­ri yok.
Dalga ge­çi­yor­lar ül­ke­yi yö­ne­ten­ler soğan ve pa­ta­tes fi­yat­la­rıy­la. Bu ül­ke­nin çok büyük bir kısmı as­ga­ri üc­ret­le ge­çi­ni­yor ve ye­mek­le­ri­nin ana mal­ze­me­si pa­ta­tes - soğan. Hem bakan, hem mil­let­ve­ki­li, hem de emek­li maaşı alan­la­ra hayat güzel.
Pa­za­ra çık­mak, tor­ba­yı dol­dur­mak hayal oldu.
Hal­kın alım gücü sı­fır­lan­dı.
İnsan­lar al­dık­la­rı ma­aş­la bı­ra­kın ay so­nu­nu ayın or­ta­sı­nı bile ge­ti­re­mi­yor­lar.
Evet dev­let emek­li­ye, iş­çi­ye, me­mu­ra zam ya­pı­yor. Ama daha zamlı ma­aş­lar va­tan­da­şın eline ulaş­ma­dan hem dev­let, hem özel sek­tör ürün­le­ri­ne zam ya­pa­rak ve­ri­len zamlı ma­aş­la­rın sı­fır­lan­ma­sı­nı sağ­lı­yor­lar.
As­ga­ri üc­re­ti 20 bin lira yap­sa­nız da, emek­li ma­aşı­nı 15 bin lira yap­sa­nız da, kamu per­so­ne­li­nin ma­aşı­nı 25-30 bin lira yap­sa­nız da yine gelir dü­zey­le­ri art­ma­ya­cak. Yine zam yağ­mu­ru al­tın­da al­dık­la­rı ma­aş­la­rı pul ola­cak.
Bu ül­ke­de enf­las­yon ra­kam­la­rı aylık ola­rak açık­la­nı­yor. TUİK’in çarşı pazar ile iliş­ki­si yok. Ürün­le­rin fi­yat­la­rı ile il­gi­le­ri de yok. Onlar halen pan­de­mi ön­ce­sin­de kal­mış­lar ve halen o günkü fi­yat­lar üze­rin­den işlem gö­rü­yor­lar.
Ger­çek zam­la­rı gö­rüp­te bir enf­las­yon he­sap­la­ma­sı yap­sa­lar aylık enf­las­yo­nun bu ül­ke­de %20'lerin üze­rin­de ol­du­ğu­nu gö­rür­ler.
Ne kadar acı ki bu ül­ke­nin en büyük pa­ra­sı ile 1 kilo et alı­na­mı­yor. Ya­kın­da beyaz ette alın­ma­ya­cak. Beyaz et üre­ti­ci­le­ri de zam­dan ken­di­le­ri­ni ala­mı­yor­lar.
Eğer sen ta­rı­ma önem ver­mez­sen, sa­va­şan bir ül­ke­den buğ­day ithal eder­sen, kendi ül­ke­nin çift­çi­si­ni temel girdi ürün­le­ri­nin zam­la­rın­da ko­ru­ya­maz­san, ne enf­las­yo­nu ön­le­ye­bi­lir­sin ne de hal­kın ce­bin­de­ki yan­gı­nı sön­dü­re­bi­lir­sin.


Ekleme Tarihi : 2023.05.12 10:46:57
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap