SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comÖnce cevap, sonra kritik

        Önce kısa bir cevap ya­zı­sı ya­za­yım.
İçimde, ak­lım­da kal­ma­sın.
Dün ve ön­ce­sin­de ol­du­ğu gibi bugün de yaz­dık­la­rı­mın ar­ka­sın­da­yım. Biz, ga­ze­te­ci­yiz. Kı­rı­lı­rız ama küs­me­yiz. Konu gez­mek değil. Zaten ya­pı­yo­ruz. Şüp­he­niz ol­ma­sın. Ül­ke­nin en az ya­rı­sı­nı do­laş­tım.
Haf­ta­nın altı günü, çoğu zaman bilgi alma sa­va­şı ve­re­rek haber ya­pı­yo­ruz. Bunu siz­ler­de çok iyi bi­li­yor­su­nuz.
Si­zin­le il­gi­li hem size söy­le­di­ğim hem de köşe ya­zı­la­rım­da be­lirt­ti­ğim olum­lu dü­şün­ce­le­rim asla de­ğiş­me­yecek;
ANCAK BUN­DAN SONRA DEP­LAS­MAN­LA İLGİLİ HİÇ BİR TALEBİMİZ DE OL­MA­YA­CAK ...
SİZDEN DE DAVET GELİRSE KABUL ETMEM SÖZ KO­NU­SU BİLE OL­MA­YA­CAK.
RAHAT OLUN.
**************************
Şimdi ge­le­lim An­tal­yas­por’a.
1 puan alır­sak diye iyi, güzel olur di­yor­dum. Bek­len­tim mu­ci­ze de­ğil­di ama çok katı bir sa­vun­ma ile bunu ba­şa­ra­bi­li­riz diye dü­şü­nü­yor­dum.
Ol­ma­dı. Ol­ma­sı da im­kan­sız­dı.
Trab­zons­por ma­çı­na ha­ya­tın­da ilk kez 11'de forma giyen bir sto­per ile çık­mak ile zaten sı­kın­tı­lı baş­la­dık. İlk golde Amar sa­ğın­dan so­lu­na dö­ne­ne kadar rakip 4 sa­vun­ma oyun­cu­su ara­sın­dan topu ağ­la­ra gön­der­di.
Ama, çok da kötü de­ğil­di. Ge­lecek var. Dur­maz­sa, süre alır­sa, ken­di­si­ni ge­liş­ti­rir­se An­tal­yas­por’un yeni sto­pe­ri ola­cak. Ama bunun için tek şart, ça­lış­mak, ça­lış­mak, ça­lış­mak.
Bizim için Trab­zons­por maçı ikin­ci plan­da olan, bir puana se­vi­ne­ce­ği­miz bir maçtı. Cu­mar­te­si günü oy­na­ya­ca­ğı­mız Ga­zi­an­tep FK kar­şı­laş­ma­sı ise asıl he­de­fi­miz. Asıl ama­cı­mız.
Bizim ra­ki­bi­miz Ga­zi­an­tep FK. Mut­la­ka ka­za­nıl­ma­sı ge­re­ken bir maç. Ta­raf­tar tri­bü­ne gel­me­li. Tri­bün­de yer al­ma­lı. Ta­kı­mı­na des­tek ver­me­li.
Bu arada daha önce de dile ge­tir­di­ğim bir konu var. An­tal­yas­por’a mut­la­ka tec­rü­be­li, tak­tik, tek­nik bil­gi­si yük­sek olan, Nuri Şahin’e, Al­fons’a des­tek ola­cak, saha ke­na­rın­da anın­da Nuri Şahin’i bil­gi­len­di­recek bir yar­dım­cı­ya ih­ti­yaç var.
Al­fons ce­za­lıy­dı Nuri Şahin tek kaldı, Nuri Şahin ce­za­lıy­dı Al­fons tek kaldı.
Fut­bol­cu trans­fe­ri kadar ka­li­te­li, bil­gi­li bir yar­dım­cı­ya ih­ti­ya­cı var An­tal­yas­por’un.
Trabzonspor maçı için yorum yapmaya gerek yok. Zaten eksik ve yetersiz kadro ile alınabilecek performans bu kadar olur.


Ekleme Tarihi : 2023.02.02 12:37:58
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap