SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comGolcüsüzlük büyük sorun

An­tal­yas­por stadı Cu­mar­te­si ak­şa­mı dolu ola­cak.
Ta­raf­ta­rın is­te­di­ği­ni yö­ne­tim yaptı, ta­raf­tar­da ken­di­si­nin üze­ri­ne dü­şe­ni ye­ri­ne ge­tir­di. Bi­let­le­rin sa­tı­şa açıl­ma­sı­nın ar­dın­dan ne­re­dey­se 3-5 da­ki­ka içe­ri­sin­de tri­bün­le­rin önem­li bir bö­lü­mü­nün bi­let­le­ri sa­tıl­dı. 
Önem­li bir maç.
Ek­si­ği­miz, önem­li ek­si­ği­miz for­vet. Gol­cü­müz yok. İki santr­fo­ru­muz var bi­ri­si sakat di­ğe­ri ce­za­lı. Haji’nin mu­ci­ze ger­çek­leş­mez­se oy­na­ya­ca­ğı­nı dü­şün­mü­yo­rum. Ad­ri­ano ise Fer­nan­do gibi ken­di­si­ni at­tır­dı. Üm­ra­ni­yes­por ve Trab­zons­por maç­la­rın­da oy­na­ma­ya­cak.
Ad­ri­ano gibi tec­rü­be­li bir isim ra­ki­bi ne ya­par­sa yap­sın, ken­di­si­ni ne kadar çe­ker­se çek­sin, ko­lun­dan, boy­nun­dan, for­ma­sın­dan çe­ker­se çek­sin o dir­se­ği at­ma­ma­sı ge­re­kir­di.
Ken­di­sin­den başka bu ta­kı­mın gol­cü­sü ol­ma­dı­ğı­nı çok iyi bi­li­yor­du. Af­fe­di­lir bir hata yap­ma­dı. Yö­ne­tin bu ha­re­ke­ti­nin ve özel­lik­le kri­tik haf­ta­lar­da ta­kı­mı­nı yal­nız bı­rak­ma­sı­nın fa­tu­ra­sı­nı Ad­ri­ano’ya kes­me­li­dir. Yoksa bu alış­kan­lık ha­li­ne gelir ve işin çi­vi­si çıkar. Başta Bre­zil­ya­lı­lar olmak üzere bazı ül­ke­le­rin fut­bol­cu­la­rı bu tür ha­re­ket­le­ri ve ar­dın­dan da oy­na­ma­yı çok se­ver­ler.
An­tal­yas­por bu sezon 5 kır­mı­zı kart gördü. 5 kır­mı­zı kart­ta direk gö­rül­dü. Na­ka­ji­ma, Soner, Fer­nan­do, Fredy ve Ad­ri­ano. Bu kır­mı­zı kart­la­rın bir teki bile hak edi­le­rek, golü ön­le­yi­ci ha­re­ket ne­de­niy­le gö­rü­len kart­lar de­ğil­di.
Kır­mı­zı - be­yaz­lı­lar Cu­mar­te­si akşaı gol­cü­sü ol­ma­dan sa­ha­da yer ala­cak. Ve kad­ro­da olan hiç bir oyun­cu da alıp oraya ko­ya­bi­le­ce­ği­niz bir oyun­cu değil.
Ba­ka­lım Nuri Şahin bu açığı nasıl ka­pa­ta­cak. Na­ka­ji­ma en uçta oy­nar­sa şa­şır­mam. Hı­zın­dan ve kısa me­sa­fe­de et­ki­li ol­ma­sın­dan ya­rar­la­na­bi­lir.
Meh­me­di ve Sinan bu bölge için ter­cih ama Nuri Şahin fark­lı dü­şü­ne­cek­tir.


Ekleme Tarihi : 2023.01.27 11:33:15
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap