SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comCumartesi çok önemli

Kay­se­ris­por maçı çok önem­li.
Bana göre An­tal­yas­por’un bu sezon oy­na­ya­ca­ğı en önem­li, en kri­tik kar­şı­laş­ma­sı.
Kü­me­de kalıp kal­ma­ya­ca­ğı­nı direk il­gi­len­di­ren bir maç. Evet kağıt üze­rin­de An­tal­yas­por’un halen ma­te­ma­tik­sel ola­rak pu­an­sal avan­taj­la­rı var.
Bu ger­çe­ği gö­zar­dı ede­me­yiz. Alt sı­ra­lar­da bu­lu­nan bazı ta­kım­lar­dan 1 ile 4 puan ara­sın­da avan­taj­lı. 3 pu­an­lı sis­tem­de ve Ha­tays­por ile Ga­zi­an­tep FK ile kar­şı­la­şa­cak ta­kım­la­rın hük­men galip sa­yı­la­cak ol­ma­sı özel­lik­le alt sı­ra­lar­da­ki bazı ta­kım­la­rın 6'şar puanı oy­na­ma­dan ha­ne­le­ri­ne yaz­dır­ma­sı an­la­mı­na ge­li­yor.
Ha­tays­por : İstan­buls­por, Üm­ra­ni­yes­por, An­tal­yas­por, Gi­re­suns­por Si­vass­por, An­ka­ra­gü­cü, Alan­yas­por ile,
Ga­zi­an­tep FK : Üm­ra­ni­yes­por, Gi­re­suns­por, İstan­buls­por, Ka­sım­pa­şa, Alan­yas­por ile kar­şı­la­şa­cak.
İstan­buls­por, Üm­ra­ni­yes­por, Gi­re­suns­por ve Alan­yas­por oy­na­ma­dan 6'şar puan ala­cak­lar.
An­tal­yas­por, Si­vass­por, An­ka­ra­gü­cü, Ka­sım­pa­şa ise oy­na­ma­dan 3'er puan ka­za­na­cak­lar.
Ligin en alt sı­ra­sın­da olan ve küme düşme mü­ca­de­le­si veren ta­kım­la­rın tüm plan­la­rı­nın, he­sap­la­rı­nın ye­ni­den ya­pıl­dı­ğı bir tablo var.
Özel­lik­le 2'şer hük­men ga­li­bi­yet ala­cak olan ta­kım­la­rın ligde kalma umut­la­rı zirve yaptı. Pu­an­sal ola­rak An­tal­yas­por’u ya­ka­la­yan ta­kım­lar var.
Bunun için Kay­se­ris­por maçı çok önem­li.
Bu maç ka­za­nıl­ma­lı.
An­tal­yas­por, An­tal­yas­por’lu fut­bol­cu­lar artık el­le­rin­den ge­le­nin faz­la­sı­nı sa­ha­da koy­ma­lı­lar. Ka­li­te­le­ri­ni değil ben sa­ha­ya onur­la­rı­nı ta­şı­ma­la­rı­nı is­ti­yo­rum.
Çünkü, çok fazla puan kay­bet­ti­ler. Rahat gö­tü­re­cek­le­ri ligde ca­mi­ayı st­re­se sok­tu­lar. An­tal­yas­por ta­raf­ta­rı­nı stres to­pu­na dön­dür­dü­ler.
Kay­se­ris­por maçı An­tal­yas­por için te­la­fi­si ol­ma­yan bir maç.
Ön­ce­de yaz­dım, yine de ya­zı­yo­rum. Kay­se­ris­por iyi takım. Hem de trans­fer ya­sa­ğı ol­ma­sı­na rağ­men, kad­ro­sun­dan oyun­cu kay­bet­me­si­ne rağ­men iyi takım.
Artık fut­bol­cu­lar bir zah­met zoru ba­şar­sın­lar. Zoru kolay ey­le­sin­ler. Saçma sapan de­fan­sif ha­ta­lar yap­ma­sın­lar. Traji komik de­fan­sif, yılın ko­me­di ka­le­ci ha­ta­la­rı­nı yap­ma­yın artık. İnsan­la­rı gül­dür­me­yin. Halı sa­ha­da bile ya­pıl­ma­yan ha­ta­la­rı yapan sözde pro­fes­yo­nel­ler ol­ma­yın.
Cu­mar­te­si ka­za­nın. En azın­dan ge­lecek haf­ta­lar için küçük de olsa avan­taj sağ­la­yın.


Ekleme Tarihi : 2023.03.10 07:10:42
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap