SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comFazla Takılmayın

        An­tal­yas­por Baş­ka­nı Sinan Boz­te­pe’nin yap­tı­ğı basın top­lan­tı­sı­nın et­ki­le­ri de yan­kı­la­rı da devam edi­yor.
Boz­te­pe’nin açık­la­ma­la­rı­nı be­ğe­nen de var, eleş­ti­ren­de. Be­ğen­ler elini taşın al­tı­na koydu, zor za­man­da görev aldı, des­tek­len­me­li el­bet­te diyor.
Yani Baş­ka­nın ve yö­ne­ti­min “her şart al­tın­da bizi des­tek­le­yin. Kaos is­te­mi­yo­ruz” cüm­le­le­ri­ne des­tek ve­ri­yor.
Eleş­ti­ren­le­rin ise bir­kaç ko­nu­su var. Bi­rin­ci­si borç­lar. Bazı borç­lar­dan “ha­be­ri­miz yoktu” de­me­si. Aynı yö­ne­ti­min içe­ri­sin­den gel­di­ği halde “ha­be­rim yoktu” dedi.
As­lın­da bunu kıs­men de olsa doğal kar­şı­lı­yo­rum. Eski baş­kan ve daha ön­ce­ki dö­nem­de de mali ya­pı­dan so­rum­lu olan baş­ka­nın aylık bil­gi­len­dir­me­ler yap­tı­ğı­nı, bu bil­gi­len­dir­me­ler ve bel­ge­le­re göre de­ğer­len­dir­me yap­tık­la­rı­nı ifade etti.
Bana göre göre öden­me­yen, yıl­lar­dır var olan ama öden­me­miş pa­ra­lar. 1,5 mil­yon euro­dan fazla öde­me­yi ku­ca­ğın­da bul­muş Baş­kan Boz­te­pe.
Bun­lar Ad­ri­ano ve Gus­ta­vo. Emi­nim başka isim­ler­de var­dır. Ama şim­di­lik bu ikisi bile ev­de­ki he­sap­la­rı boz­ma­ya yetti.
Fazla borç­tan bah­set­me­ye­lim.
An­tal­yas­por yö­ne­ti­mi­nin stad­yum ile il­gi­li plan­la­rı var. Orada bir pro­je­le­ri var. İşyeri pro­je­si var. Net değil. Çok da or­ta­ya çık­ma­sı­nı is­te­mi­yor­lar. Bit­ti­ği zaman açık­la­ya­cak­lar.
Basın top­lan­tı­sın­da al­dı­ğım iz­le­nim “çok da rahat de­ği­liz” me­sa­jıy­dı.
Des­tek ara­yış­la­rı var. Bu ko­nu­da bazı ge­liş­me­ler de var. Ama el­bet­te mil­yon euro­la­rın ko­nu­şul­du­ğu gü­nü­müz­de bu kadar büyük bir maddi des­tek nasıl gelir o da soru işa­re­ti !
Baş­kan Boz­te­pe’ye bir öne­rim var. Eleş­ti­ri­le­re açık olsun. Alsın kabul etsin. Ha­ka­ret hariç. Kimin söy­le­di­ği­ne de ta­kıl­ma­sın. Ta­kıl­ma­sın da. Ama olum­lu ise alsın, kabul etsin.
Buna fazla ta­kı­lı­yor. Fazla alın­gan­lık ya­pı­yor. An­tal­yas­por yö­ne­ti­mi­nin hepsi bu dü­şün­ce­de ya­nıl­mı­yor­sam.
Siz işi­ni­ze odak­la­nın.
An­tal­yas­por’u ba­şa­rı­ya ta­şı­yın yeter.
Bu arada çok da büyük ta­raf­tar da bek­le­me­yin. Ben en az 30 yıl­dır An­tal­yas­por’u takip ede­rim. Ke­mik­leş­miş se­yir­ci sa­yı­sı 10 bin­dir.
Ge­ri­si haf­ta­lık, ba­şa­rı ora­nı­na ve 3-4 maça ba­ğım­lı­dır.
An­tal­yas­por’da baş­kan olan, yö­ne­ti­ci olan her­kes des­tek­len­me­li­dir. Tar­tış­ma­sız, is­ti­na­sız.Ekleme Tarihi : 2023.12.28 07:53:33
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap