SON DAKİKA

logo

header-ad

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: “Kasamıza çok küçük paralar dışında giriş yok”

An­tal­yas­por Baş­ka­nı Sinan Boz­te­pe, aylık top­lan­tı­la­rı­na devam edi­yor. Bugün ba­sın­la bi­ra­ra­ya gelen Baş­kan Boz­te­pe, 2 aylık sü­reç­te ya­şa­dık­la­rı­nı, yap­tık­la­rı öde­me­le­ri ve bun­dan son­ra­ki sü­reç­te yap­mak is­te­dik­le­ri­ni pay­laş­tı.
An­tal­yas­por Baş­ka­nı Sinan Boz­te­pe, ge­li­ri yok de­necek kadar az olan bir ku­lü­bü yö­net­tik­le­ri­ni ifade eder­ken, ta­kı­ma daha fazla sahip çı­kıl­ma­sı­nı is­te­di.
Boz­te­pe, ko­nuş­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di : “25 Ekim’den bu yana çok şükür tam 2 ay oldu. 2 aydır da bu gö­re­vi icra et­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Sağ­lo­sun şeh­rin bütün idari or­gan­la­rı, STK’ları des­tek ve­ri­yor. Halen de yo­ğun­luk ya­şı­yo­ruz.
An­tal­yas­por’un yü­rü­tü­le­bi­lir bir halde ol­ma­sı için iş­le­ri­mi­zin devam et­me­si ge­re­ki­yor. Zi­ya­ret­le­ri haf­ta­da 3 güne ve yarım güne in­dir­ge­dik.
2 aylık sü­reç­te yoğun bir tempo geçti. 9 tane kar­şı­laş­ma­ya çıktı. Kupa maçı dahil. Adana De­mirs­por maçı hariç mağ­lu­bi­ye­ti­miz yok Biz bunu da nazar ola­rak gö­rü­yo­ruz. Sa­ha­da 5-6 oyun­cu­muz yoktu sa­ha­da 11'den. Yine de güzel bir oyun ser­gi­le­dik. Ta­lih­siz ka­çır­dı­ğı­mız pe­nal­tıy­la bizim dö­ne­mi­miz­de ilk mağ­lu­bi­ye­ti­mi­zi aldık. Fut­bol şansı de­di­ği­miz bir olay var. ta­lih­siz bir ka­zay­dı ama bu da nazar bon­cu­ğu ola­rak kalır in­şal­lah..

GES’İN ÖDEME PLANI HA­ZIR­LAN­DI
GES’in tak­sit­len­dir­me­si ve ödeme planı ha­zır­lan­dı. Daha sonra yine An­tal­yas­por ku­lü­bü 150 bin dolar gibi zam ar­tı­şıy­la kar­şı­laş­ma­ma­sı için biz onu ken­dim bi­re­bir öde­dim. Niye ! 150 bin dolar daha artı zamma gir­me­sin is­te­dik. Nor­mal ile­ri­ye doğru va­de­len­di­re­bi­lir­dim.
Biz önce va­de­li çek ver­dik. Sa­de­ce çek­le­rin va­de­si Ocak, Şubat, Mart. Ocak ayın­da hüc­re­le­re ve kul­la­nı­lan mal­ze­mey­de %30'luk bir zam ar­tı­şı bek­le­ni­yor­du. Fatih bey de bunu nasıl ya­pa­ca­ğız dedi. 500 bin do­lar­da da bunu 150 bin Do­la­ra te­ka­bül edi­yor­du. 25 va­de­li çe­ki­nin­de kar­şı­lı­ğı­nı aldı.

KAOS İSTEMİYORUZ, AN­TAL­YAS­POR’A YA­RA­RI OLMAZ
“Biz daha önce çok ciddi ka­os­lar ya­şa­dık. 7-8 ay. Bizim ol­du­ğu­muz yö­ne­tim­le­rin içe­ri­sin­de. Her­han­gi bir kaos, ger­gin­lik, ki­şiy­le sorun ya­şan­sın is­te­mi­yo­ruz. So­run­la­rın içe­ri­sin­de de bi­re­bir mu­ha­tap kal­mak­ta is­te­mi­yo­ruz. O bir şey söy­le­di, sizin ara­cı­lı­ğı­nız­la bize düştü, biz bir şey söy­le­dik ona gitti gibi An­tal­yas­por’u sı­kın­tı­ya so­ka­cak, ba­şa­rı­la­rı, fi­nan­sal ge­liş­me­le­ri, önü­müz­de­ki sü­reç­te­ki plan­la­ma­la­rı yap­mak ye­ri­ne bu tarz po­le­mik­ler­le ya­şa­na­cak du­rum­lar ol­ma­ma­sı için biz ko­nuş­mu­yo­ruz. İçi­ni­zi fe­rah­la­ta­cak­sak biraz bir şey­ler söy­le­ye­lim. Ama ben halen buna ta­raf­tar de­ği­lim. Ben bunun ol­ma­sı­nı is­te­mi­yo­rum. Bunun hiç bi­ri­mi­ze, hiç bi­ri­ni­ze fay­da­sı ol­ma­ya­cak An­tal­yas­por’a za­ra­rın­dan başka.

ÖZ­TÜRK AİLESİ DI­ŞIN­DA KİMSE PA­RA­SI­NI BI­RAK­MA­DI
Şim­di­ye kadar Öz­türk aile­si­nin dı­şın­da hiç bir baş­ka­nı­mı­zın ala­ca­ğı kal­ma­dı. Hiç bir baş­ka­nı­mız içer­de An­tal­yas­por’a bağış adı al­tın­da bir para bı­rak­ma­mış­tır. Belki de bı­ra­ka­ma­mış­tır. Ama hiz­met et­miş­tir. Bu tüm baş­kan­lar için ge­çer­li.
Der­di­miz An­tal­yas­por, der­di­miz kulüp. Biz An­tal­yas­por için bi­rar­ya gelip kendi pa­ra­la­rı­mı­zı bu ku­lü­be har­cı­yor­sak her­han­gi bir kar­şı­lık bek­le­di­ği­miz için, bu­ra­dan bir men­fa­at ala­ca­ğı­mız için değil. Biz böyle bir hiz­me­tin içine de gi­ri­yor­sak o zaman bütün her­ke­zin­de bi­zim­le bir­lik be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Ba­şa­rı mı is­ti­yor­su­nuz, kaos mu is­ti­yor­su­nuz ! 
Ba­şa­rı is­ti­yor­sa­nız bizi des­tek­le­yin, Allah nasip etsin Av­ru­pa’da oy­na­ya­lım. Av­ru­pa’da oy­na­ya­bil­me­miz için bize çok ciddi tak­vi­ye­ler lazım.

KLAV­YE KAH­RA­MAN­LA­RI
Ara dö­nem­de biz bun­la­rı plan­lı­yo­ruz. Biz bun­la­rı ko­nu­şur­ken, in­san­lar klav­ye­nin ba­şı­na otur­muş­lar kendi ken­di­le­ri­me ka­ba­da­yı­lık ya­pı­yor­lar. An­tal­yas­por ku­lü­bü­nün içe­ri­sin­de 1 TL’si yok­tur. 1 TL bağış yapan adam yok­tur. Ama 30 tane ta­kip­çi­si ile bana ka­ba­da­yı­lık ya­pı­yor. Dik­ka­te al­mı­yo­rum.
Ama sonra biz bunu sor­gu­lu­yo­ruz. Biz­den başka An­tal­yas­por seven yok mu ? Biz mi sa­de­ce An­tal­yas­por’u se­vi­yo­ruz. Emek har­cı­yo­ruz, işi­miz­den gü­cü­müz­den olu­yo­ruz, ço­cuk­la­rı­mız­dan olu­yo­ruz, pa­ra­mız­dan olu­yo­ruz, ala­ca­ğı­mız al­ma­ya­ca­ğı­mız belli değil. Bek­len­ti için zaten bunu yap­mı­yo­ruz.
Ol­ma­yan şey­ler­le uğ­ra­şı­yo­ruz.. Ney­miş Hel­ton’la Saric ihtar çek­miş. Yok öyle bir şey. As­lı­da as­ta­rı da yok. Gelin bizi sor­gu­la­yın. Her­bi­ri­ni­ze biz sor­duk­la­rı­nı­zın ce­vap­la­rı­nı ver­mek­sek biz adam de­ği­liz.

KA­SA­MI­ZA ÇOK KÜÇÜK PA­RA­LAR HARİCİNDE GİRİŞ YOK
Tüm fut­bol­cu­la­rın Şubat ayına kadar ala­cak­la­rı öden­di. Türk fut­bol­cu­la­rın Şubat’a kadar olan ma­aş­la­rı­nı öde­dik. Ka­fa­la­rı rahat olsun. Ya­ban­cı­lar çek diye bir şey bil­mi­yor­lar. Geç­miş­ten gelen maaş bor­cu­muz­da yok. On­la­rın­da ma­aş­la­rı bi­tir­dik­le­ri ayın bir son­ra­ki ayda ya­tı­rı­yo­ruz. Biz bu­ra­ya sıfır bütçe ile gel­dik. Bütün ge­lir­le­ri­mi­zin hepsi tem­lik al­tın­da. Ka­sa­mı­za çok küçük pa­ra­lar hariç para gir­mi­yor.
Tem­lik al­tın­da bir kulüp. Bak­tı­ğı­nız zaman önüne bon­ser­vis be­del­le­ri var, ki­ra­la­ma be­del­le­ri var. Bu ar­ka­daş­la­rın gel­dik­le­ri ku­lüp­le­re an­laş­ma­lar ge­re­ği öden­me­si ge­re­ken pa­ra­lar var. 125 bin euro ci­va­rın­da bir rakam. Bun­la­rı üs­tüs­te koy­du­ğu­nuz zaman 5 mil­yon euro ya­pı­yor. Az bir para değil. 

UEFA’DA SO­NUÇ­LAN­MIŞ DA­VA­LAR VAR
Ge­ri­den gelen, 2-3 yıl ön­ce­sin­den gelen, UEFA’da so­nuç­lan­mış da­va­lar var. On­la­rın pa­ra­sı­nı da ödü­yo­ruz. Bu pa­ra­lar­da 200-300 bin­ler değil. 500-700 bin, 800 euro­lar­da. Bun­la­rı öde­mek için­de uğ­ra­şı­yo­ruz.
Biz şöyle de bir şey ya­pa­bi­li­riz. Ara trans­fer­de 10 fut­bo­lcu trans­fer ede­riz, 1'er mil­yon euro veya 2'şer mil­yon euro. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs diye de öde­me­le­ri­ni plan­la­rız, söz­leş­me­le­ri­ne ya­za­rız, Ocak ayı so­nun­da da şöyle bir şey söy­le­ye­bi­li­riz. Eli­ni­ze ko­lu­nu­za sağ­lık An­tal­ya şehri. Siz bize sahip çık­mı­yor­mu­su­nuz alın o zaman ku­lü­bü­nü­zü ken­di­niz yö­ne­tin. Yeni ge­lecek yö­ne­ti­ci ar­ka­daş­lar­da o andan iti­ba­ren 10 mil­yon euro­yu ve geç­miş­ten gelen so­nuç­lan­mış da­va­la­rın ha­ri­cin­den bah­se­di­yo­rum ve ma­aş­lar ha­ri­cin­de öde­mek zo­run­da ka­lır­lar.
Bizim ya­şa­dı­ğı­mız olay bi­re­bir ta­ma­men budur. Hiç bir borç­suz diye plan­la­dı­ğı­mız yerde gel­di­ği­miz gün 2 mil­yon euro öden­me­si ge­re­ki­yor­du. Bun­la­rı da ödeye ödeye bu­ra­ya kadar ge­tir­dik.
Ağus­tos, Eylül ayın­dan ya­ban­cı­la­rın yarım ma­aş­la­rı kal­mış. Biz hiç bir maaş borcu yok diye bi­li­yor­duk.​Bu da 500-600 bin euro para ya­pı­yor. Mi­lo­se­vic, Sinan gibi geç­miş­ten gelen fut­bol­cu­la­ra hiç para öden­me­miş. Bun­lar trans­fer ya­sa­ğı ya­şat­ma­sın ödeme ya­pı­lı­yor.” 
* FE­RU­DUN ÖZ­GÜN­SÜR

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.12.26 17:34:37
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap


Anadolu arı ürünlerini dünyaya tanıttılar

ANTALYA (İHA) - Anadolu arı ürünleri, Amerika’nın Philadelphia şehrinde 20-23 Eylül tarihleri arasında doğal, sağlıklı ve organik ürünlerin yer aldığı fuarda tanıtıldı.
Natural Products Expo East; Doğal, sağlıklı ve organik ürünlerin tanıtıldığı fuar bu sene Amerika’nın Philadelphia şehrinde 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Fuara Dünya’nın farklı yerlerinden binden fazla marka stant ile katılırken, Amerika’dan 3 binden fazla mağaza zincirinin temsilcileri katılım gösterdi. Yeni ürünlerinin lansmanını yapan BEE&YOU doğal, kaliteli ürün içerikleri ve sözleşmeli arıcılık iş modeli ile fuarda ilgi odağı oldu.
Firmanın Amerika pazarı direktörü Funda Samancı, “Firma olarak doğal, inovatif, katma değerli ve organik ürünlerimiz ile Natural Products Expo East de yer almaktan mutluyuz. Dünyada sağlıklı beslenmeye yönelik ürünlere artan ilginin farkındayız. Bu alanda çok güçlüyüz. Toplam 60’ın üzerinde ürün patentine sahibiz. Amerika pazarında değerli Anadolu propolisini markalı olarak tanıtıp, pazarda büyük bir marka oluşturma yolunda hızla devam ediyoruz. Fuarda yeni ürünlerimizi tanıtma fırsatı yakaladık ve müşterilerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Hem gıda takviyesi alanında hem de cilt bakımı kategorisinde yeni ürün lansmanlarımızı yaptık ve ürünlerimiz ilgi ile karşılandı” dedi.
Funda Samancı, firmalarına ait propolisi dünya markası yapmak için ekip olarak özverili bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, “Türkiye arıcılık konusunda dünyada 3. sırada. Sözleşmeli arıcılık modelimiz ile dünyaya örnek oluyoruz. Hem arıcılığın gelişmesini destekliyor hem de kovandan sofraya güvenilir arı ürünleri üretimi yapabiliyoruz. Dünya için arılar çok önemli sözleşmeli arıcılık iş modelimiz sürdürülebilir arıcılık yapılmasını destekliyor” diye konuştu.
Samancı, Amerika pazarında en çok bilinen ve sevilen arı ürünleri markası olmayı hedeflerini de sözlerine ekledi.
Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.09.29 10:25:09
Son Düzenlenme Tarihi :

Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak, Kurulan Örgüte Üye Olmak Suçundan 6 Şahıs Tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün uyuşturucu ticareti yaptığı, bu faaliyeti kapsamında da “Silahla Yaralama, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Gasp, Araç Kurşunlama” gibi 7 ayrı suç eyleminde bulunan ve 9 kişinin mağdur olduğu olaylarla ilgili 14 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda;

 Örgüt Lideri, 2 Örgüt Lider Yardımcısı ile 5 örgüt üyesi yakalandı. 

Operasyon kapsamında yapılan aramalar neticesinde;
- 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler,
- Suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, 
- Bir miktar Metamfetamin ve A4 olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. 

 “Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak, Kurulan Örgüte Üye Olmak” suçlarından çıkarıldığı mahkemece 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 6 şüpheli şahıs ise tutuklandı. 


Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.10.20 08:41:52
Son Düzenlenme Tarihi :