SON DAKİKA

logo

Başkan adayı Kıvrımdan ziyaret

Ak parti Döşemealtı İlçe Başkanı iken Belediye Başkan adayı olmak için istifa eden Bekir Kıvrım, iş insanlarından Recep Gedik’in Ankara’daki işletmesi Sena Fırın’ı ziyaret edip hayırlı işler diledi. * Abdültalip GÜNGÖR
Kaynak : Abdültalip GÜNGÖR
Ekleme Tarihi : 2023.10.06 22:43:36
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap


Büyükşehir’den genç tasarımcılara destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Amsterdam merkezli moda şirketi AFWEU işbirliğiyle “Yeni Jenerasyon Moda Haftası-Fashion Week NewGen” etkinliğine ev sahipliği yaptı. Moda haftası etkinliğinde genç tasarımcılar düzenlenen defilede tasarımlarını sergileme imkanı buldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, AFWEU kuruluşu işbirliğinde “Yeni Jenerasyon Moda Haftası-Fashion Week NewGen” etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Işıklar’da bulunan Açık Basketbol Sahası’nda gerçekleşen etkinlikte genç tasarımcılar yaptıkları tasarımları sergileme imkanı buldu. Akdeniz Üniversitesi’nde Moda Tasarımı Bölümü’nde öğrenim gören 11 öğrenci düzenlenen defile sayesinde ilham kaynaklarını sergileme fırsatı elde etti.
KÜLTÜRÜ ÖNE ÇIKARTIYORUZ
AFWEU kurucusu ve sahibi Aydın Acık, düzenledikleri moda haftalarında genel olarak kültürü öne çıkarttıklarını söyleyerek “Kültürümüzü öne çıkartırken de birçok ülkeden getirdiğimiz tasarımcılara platform sunuyoruz. Buradaki birinci amacımız gençlere bir destek sağlamak, onların geleceğine bir adım olabilmek. Üniversiteli gençler bölümü bitirmenin ardından bir boşluğa düşüyorlar. Yapmış olduğumuz etkinlik moral açısından da çok önemli. Multi kültürel bir şehir olmasının avantajıyla birlikte defilenin bu alanda yapılmasını destek sağlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e de teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bir sonraki etkinliğimizi daha büyük, daha farklı ve daha fazla öğrencimize ulaşmış olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
GENÇ TASARIMCILARI DESTEKLİYORUZ
Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay Genç de genç tasarımcıları ve genç girişimcileri desteklediğini ifade ederek “Akdeniz Üniversitesi’nden Moda Tasarım Bölümü son sınıf öğrencilerinin koleksiyonlarını bu defile sayesinde izledik, çok güzel bir defileydi. Onlara tasarımlarını sergileme fırsatını da sunmuş olduk” dedi.
EMEKLERİMİZİ SERGİLEME İMKANI BULDUK
Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisi Meryem Mecidoğlu emeklerini sergileme imkanlarını bulduğunu söyledi. Mecidoğlu, “Öncelikle programda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Sektöre çıkacağız ve bu alanda belli başlı çalışmalara ufakta olsa imza atmamız gerektiğini düşünüyoruz. Her şeyden önce emeklerimizi sergileme imkanı bulduk. Bu çok değerli bir şey, çok güzel bir gündü. Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum bize her zaman destek oldukları için. Umarım daha fazla ve daha güzel etkinlikler düzenlenir” ifadelerini kullandı. 

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.05.26 12:51:55
Son Düzenlenme Tarihi :

Vali Yazıcı: Tarım olmadan GERİSİ YALAN

An­tal­ya Va­li­si Ersin Ya­zı­cı, gazetecilerle Polis Sos­yal Te­sis­le­ri’nde bir araya geldi. Tu­rizm­le bağ­lan­tı­lı olan tüm sek­tör­le­rin mutlu ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Vali Ya­zı­cı, “Tu­rizm her şe­yi­miz. Ülke tu­riz­mi­nin yak­la­şık üçte bir­lik ge­li­ri­ni sağ­la­yan bir il ol­ma­nın so­rum­lu­lu­ğu­nu omuz­la­rı­mız­da ta­şı­yo­ruz” derken, “Pan­de­mi­de bir ger­çe­ği gör­dük tarım ol­ma­dan ge­ri­si yalan. Tarım tu­rizm ve ti­ca­ret şehri olan An­tal­ya, tarım ala­nın­da çift­çi­le­rin mutlu ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­rum” dedi. “Kitap okuma ıs­ra­rı nok­ta­sın­da ina­dı­mız­dan, ıs­ra­rı­mız­dan vaz­geç­mi­yo­ruz. Öğ­ren­ci ba­şı­na 1.77 kitap oku­nur­ken, mayıs ayı so­nun­da 3.57’ye çık­mı­şız” diyen Vali Yazıcı, Okul­lar­da 834 bin 743 kitap sayının şu anda 3 mil­yon 289 bine ulaştığını kaydetti. “Sco­oter­la il­gi­li mev­zu­at de­ği­şik­li­ği dü­şü­nü­lü­yor. Yay­gın­la­şan bir va­sı­ta, yol yok­ken bunun ve­ril­me­me­si ge­re­ki­yor. Bir metre bi­sik­let yolu yok­ken park alanı ve­ri­yor­su­nuz. Ne­re­de sü­rü­lecek?” diyen ve konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştüğünü kaydeden Vali Yazıcı, Rusya 50 bin 340, Ka­za­kis­tan 22 bin 673, Uk­ray­na 18 bin 495, Kır­gı­zis­tan 11 bin 500, İran 11 bin 300 olmak üzere toplam 177 bin 796 yabancının geçici ikametgahının Antalya olduğunu kaydederken, top­lam 19 bin 522 yabgancı öğrenci dağılımının ise 7 bin 116’sı Su­ri­ye­li, 3 bin 215’i Rus­ya­lı, 2 bin 381’i Ka­za­kis­tan­lı, bin 193 İranlı, 800’ü Irak­lı olduğunu belirtti.

    An­tal­ya Va­li­si Ersin Ya­zı­cı, gazetecilerle Dö­şe­me­al­tı Polis Sos­yal Te­sis­le­ri'nde bir araya geldi. 
    An­tal­ya'nın tu­rizm kenti ol­du­ğu­nun belirten Vali Ya­zı­cı, geçen iki yıl için­de ko­nu­şu­lan olum­suz­luk­la­rın artık olum­lu­ya dön­dü­ğü­nü kay­det­ti. Tu­rizm­le bağ­lan­tı­lı olan tüm sek­tör­le­rin mutlu ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Vali Ya­zı­cı, "Tu­rizm her şe­yi­miz. Ülke tu­riz­mi­nin yak­la­şık üçte bir­lik ge­li­ri­ni sağ­la­yan bir il ol­ma­nın so­rum­lu­lu­ğu­nu omuz­la­rı­mız­da ta­şı­yo­ruz. Tu­rizm­de­ki bu gü­zel­lik­ler yılın ta­ma­mı­na ya­yı­la­rak devam etsin. Bugün iti­ba­ri ile 10 mil­yon 788 bin 467 tu­rist ha­va­ala­nın­dan giren ya­ban­cı sa­yı­sı. Ra­kam­la­rı­mız iyi gi­di­yor. Mut­lu­yuz, mem­nu­nuz. Tu­rizm ha­re­ke­ti­nin ol­ma­dı­ğı 2020 yı­lın­da, va­tan­daş da o şeh­rin ola­ğan ha­re­ket­li­li­ği ol­ma­dı­ğın­da mut­suz­du. Tu­riz­min ge­tir­di­ği ha­re­ket ve be­re­ket­le güzel bir sezon ge­çi­ri­yo­ruz. İnşal­lah bu şe­kil­de devam edecek" diye ko­nuş­tu.
TARIM OLMADAN GERİSİ YALAN
    An­tal­ya'nın diğer ta­raf­tan tarım şehri ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Vali Ya­zı­cı, "Pan­de­mi­de bir ger­çe­ği gör­dük tarım ol­ma­dan ge­ri­si yalan. Tarım tu­rizm ve ti­ca­ret şehri olan An­tal­ya, tarım ala­nın­da çift­çi­le­rin mutlu ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­rum. Sezon yeni baş­lı­yor örtü altı di­kim­ler baş­la­dı. Bu dö­nem­de de örtü altı üre­ti­mi dün­ya­nın de­ği­şik ül­ke­le­ri­ne ih­ra­cat yap­ma­ya devam ede­ce­ğiz" dedi.
AHENK’İN ETKİSİ 4-5 YIL SONRA GÖRÜLECEK
    An­tal­ya'da He­def­le­nen Eği­ti­me Ni­te­lik Ka­zan­dır­ma (AHENK) Pro­je­si ile genç­li­ğe do­kun­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni kay­de­den Ya­zı­cı, "Bu pro­je­nin 4-5 yıl sonra so­nuç­la­rı çık­tı­ğın­da görev alan her­ke­se te­şek­kür ede­ce­ğiz. Bu güzel şeh­rin in­san­la­rı­nın da iyi örnek ol­ma­sı ge­re­kir. Kitap okuma ıs­ra­rı nok­ta­sın­da ina­dı­mız­dan, ıs­ra­rı­mız­dan vaz­geç­mi­yo­ruz. Yap­tık­la­rı­mı­zı ölç­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Öğ­ren­ci ba­şı­na 1.77 kitap oku­nur­ken, mayıs ayı so­nun­da 3.57'ye çık­mı­şız. Yıl or­ta­la­ma­sı 2.80 ci­va­rın­da oku­nan kitap sa­yı­sı. Bunu art­tı­ra­rak devam ede­ce­ğiz. Okul­la­rı­mız­da­ki kitap sa­yı­sı­nı büyük oran­da art­tır­dık. Okul­lar­da 834 bin 743 kitap var­ken, şu anda 3 mil­yon 289 bin kitap var. AHENK pro­je­si ile mes­lek li­se­le­ri ve ge­ri­de kalan okul­lar­la il­gi­li özel ola­rak il­gi­le­ni­yo­rum. İnsan mer­kez­li ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ğiz" dedi.
ADRASAN’A İSKELEYE YARGI ENGELİ
    Ad­ra­san Koyu'nda tekne is­ke­le­si ve kir­li­lik­le ile il­gi­li bir so­ru­ya Vali Ya­zı­cı, "Ad­ra­san Koyu'na 90 tek­ne­lik bir rıh­tım ya­pı­la­cak­tı. Yargı ka­ra­rıy­la bo­zul­du. Orada sü­rek­li Sahil Gü­ven­lik bu­lu­nu­yor. Olay sa­yı­sı azal­dı. Deniz kir­li­li­ğiy­le il­gi­li asla acı­mı­yo­rum. Deniz çö­pü­nü atar­sa en ağır ce­za­yı ala­cak­tır. Kim­se­nin buna hakkı yok. Zaman zaman ba­zı­la­rı ya­pı­yor bu den­siz­li­ği. Ge­çi­ci bir is­ke­le ola­cak­tı, tam sabit de­ğil­di. İki sene önce tek­ne­ler sa­yıl­dı böl­ge­de iş yapan yak­la­şık 80 tekne var. 90 tekne bağ­la­na­cak bir is­ke­le ya­pı­la­cak ka­ra­rı alın­dı. Bir anda tekne pat­la­ma­sı oldu. Tekne sa­yı­sı bir anda 140'a fır­la­dı. İlginç şey­ler ol­ma­ya baş­la­dı. Bütün sa­hi­li tek­ne­ye ve­re­mez­dik. Her­kes tekne sa­hi­bi olmak is­te­di, mev­cut tek­ne­ler bü­yü­mek is­te­di. Yargı iptal etti, şimdi eski düzen ama tekne sa­yı­sın­da artış ol­du­ğu için bir dü­zen­siz­lik var. Asa­yiş nok­ta­sın­da ra­ha­tız. İske­ley­le il­gi­li bir dü­şün­ce olun­ca sı­nır­la­ma­dan yapma şan­sı­mız yok. 80 tek­ne­den belki say­sak şimdi 160 ol­muş­tur aktif de­ğil­di ama aca­yip bir şey oluş­muş­tu Ad­ra­san Koyu'na şu an bir is­ke­le yapma müm­kün değil" ifadelerini kullandı.
MOTOR KAZALARINDA İLK SIRALARDAYIZ
    Kent­te hızla sa­yı­la­rı artan sco­oter­ler­le il­gi­li Vali Ya­zı­cı, "Sco­oter mev­zu­atın­da, bu araç kendi yo­lun­da ve bi­sik­let yo­lun­da kul­la­nı­lır, özel yol yok ise her yerde kul­la­nı­lır. En büyük so­ru­nu­muz bu. Sorun nasıl olu­şur ve neden bü­yü­yor. Be­le­di­ye­ler alan ki­ra­lı­yor­lar. Yol da be­le­di­ye­nin işi. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ile ko­nuş­tuk en azın­dan mev­cut­ta dur­ma­mız ge­re­ki­yor. Özel yol yok ise nor­mal yolu kul­la­nı­yor en büyük prob­lem bu. Ağır kötü so­nuç­lar olu­yor. Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı ile gö­rüş­tüm, İçiş­le­ri Ba­ka­nı­na ko­nu­yu ilet­tim. Biz kö­tü­yüz, ölüm­lü tra­fik ka­za­sın­da An­tal­ya iyi değil. Yüzde 40 da mo­to­sik­let­li­ler. Çok ciddi ted­bir­ler al­ma­ya ça­lış­tık. Kaskı ol­ma­yan hiç kim­se­yi af­fet­mi­yo­ruz. Tür­ki­ye'de en fazla mo­to­sik­let de­ne­ti­mi yapan şe­hi­riz. Bunu azalt­ma gay­re­ti için­de­yiz. Sco­oter­la il­gi­li mev­zu­at de­ği­şik­li­ği dü­şü­nü­lü­yor. Yay­gın­la­şan bir va­sı­ta, yol yok­ken bunun ve­ril­me­me­si ge­re­ki­yor. Bir metre bi­sik­let yolu yok­ken park alanı ve­ri­yor­su­nuz. Ne­re­de sü­rü­lecek. Bü­yük­şe­hir Mec­li­sin­de gö­rü­şü­lecek en azın­dan yeni yer­ler ve­ril­me­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Bunu en­gel­le­me­ye ça­lı­şa­ca­ğız. Zaman zaman de­ne­tim yap­tık. En büyük sı­kın­tı sco­ot­te­rın yolu kul­lan­ma­sı­dır" diye konuştu.
İKAMETİ ANTALYA OLAN YABANCILAR
    Ya­ban­cı­la­ra ge­çi­ci ika­met ve­ril­me sa­yı­sı­nın geçen yılın 3-5 ka­tı­na çık­tı­ğı­nı kay­de­den Vali Ya­zı­cı, "İlk beş ül­ke­de Rusya, Uk­ray­na, Kır­gı­zis­tan, Ka­za­kis­tan ve İran­lı­lar var. Be­lir­li ma­hal­le­le­re ika­me­ti alma ko­şul­la­rı­nı tutsa bile ka­pa­lı ma­hal­le­ri­mi­ze kayıt yap­mı­yo­ruz bu Su­ri­ye­li­ler­le il­gi­li. 2020'de ge­çi­ci ika­met izni sa­yı­mız 87 bin 889, şu an 177 bin 796. Su­ri­ye­li­le­re ge­çi­ci ika­met ver­mi­yo­ruz. Rusya 50 bin 340, Ka­za­kis­tan 22 bin 673, Uk­ray­na 18 bin 495, Kır­gı­zis­tan 11 bin 500, İran 11 bin 300 ge­çi­ci ika­met izin sa­yı­sına sahip.” dedi.
    Öte yandan ya­ban­cı uy­ruk­lu öğ­ren­ci sa­yı­sı hak­kın­da da rakam veren Vali Ya­zı­cı, "Top­lam sayı 19 bin 522'dir. Bunun 7 bin 116'sı Su­ri­ye­li, 3 bin 215'i Rus­ya­lı, 2 bin 381'i Ka­za­kis­tan­lı, bin 193 İranlı, 800'ü Irak­lı olmak üzere liste böyle gi­di­yor" dedi.
*İSA KAVLAK

Kaynak : İsa KAVLAK
Ekleme Tarihi : 2022.09.27 21:25:28
Son Düzenlenme Tarihi :