SON DAKİKA

logo

Mezitli Belediyesinde idarecilerin yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kadın dostu yönetim modelinin başarılı bir örneğini daha ortaya koydu. Mezitli Belediyesi tarafından hazırlanan son verilere göre belediyedeki idarecilerin yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor.
Başkan Tarhan’ın cinsiyet eşitliği konusundaki taahhüdünü ve bu yönde atılan adımları, kadınların iş yaşamında daha fazla yer almasını teşvik eden bir örnek olarak öne çıkıyor. Mezitli Belediye başkan yardımcısı görevini üstlenen 5 kişilik ekibin 2 üyesi kadın, diğer 3 üyesi ise erkeklerden oluşuyor. Ayrıca, belediyenin müdür kadrosu da aynı şekilde dengeyi koruyor. 12 kadın ve 12 erkek müdür, belediyenin yönetiminde eşitliği temsil ediliyor. Mezitli Belediyesi, bu cinsiyet eşitliği başarısının yanı sıra uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çekiyor. Başkan Tarhan, tarafından 9 yıl önce hayata geçirilen Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarları projesi, Çin, Rusya ve Fransa gibi ülkelerde uluslararası birincilik ödüllerini kazanarak, Mezitlili kadınların adı dünyaya duyuruldu.
Kadınların toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, "Belediye olarak her zaman kadınların yanında olduk. Göreve geldiğim günden bu yana kadınlara yönelik yaptığımız çalışmalarımız herkes tarafından bilinmektedir. Kadınların her alanda daha fazla temsil edilmesini ve katkı sağlanmasını destekledik. Kadın Meclis üyesi sayımız Türkiye ortalamasının çok fazla üstünde. Öte yandan kadın muhtarlarımıza ayrıcalık tanıyarak, göreve gelmelerinde destek sağladık. Kadınlarımızı dernek ve kooperatif kurmaları konusunda teşvik ettik. Mezitli’de STK’larındaki yöneticilerimizin çoğu kadınlardan oluşuyor. Toplumun yarısını kadınların oluşturduğunu biliyoruz. Bu sebeple Belediyemizin idari kadrosunun yüzde 50’sinin kadınların olmasına hassasiyet gösterdik. Kadınlarımıza işte böyle değer verilir” dedi.
Kaynak : İHA
Ekleme Tarihi : 2023.10.07 20:01:13
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap


ATSO meclis üyesi ve jeoloji mühendisi Hakan Evren "“Binaların altlarında 30-40 metrelik zerzemin boşlukları var, bunlara beton enjekte edilmeli”"

TSO mec­lis üyesi ve je­olo­ji mü­hen­di­si Hakan Evren, ATSO’nun son ya­pı­lan mec­lis top­lan­tı­sın­da çok önem­li bir ko­nu­ya dik­kat çekti.

ATSO mec­lis üyesi ve je­olo­ji mü­hen­di­si Hakan Evren, ATSO’nun son ya­pı­lan mec­lis top­lan­tı­sın­da çok önem­li bir ko­nu­ya dik­kat çekti.
Fos­sep­tik çu­kur­la­rı ve zer­ze­min­ler.
An­tal­ya’da ka­na­li­zas­yon ça­lış­ma­la­rı­nın 1993 An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ve bu Be­le­di­ye­ye bağlı An­tal­ya Su ve Atık­su Genel Mü­dür­lü­ğü’nün (ASAT) ku­rul­ma­sın­dan baş­la­dı­ğı­na dik­kat çeken Hakan Evren, fos­sep­tik­le­rin ve zer­ze­min­le­rin An­tal­ya için büyük teh­li­ke oluş­tur­du­ğu­na dik­kat çekti.
1993 yı­lın­dan önce An­tal­ya’da ya­şa­yan­la­rın ka­na­li­zas­yon sis­te­mi ol­ma­dı­ğı için atık­la­rı­nı hal­kın zer­ze­min ola­rak tabir et­ti­ği ye­ral­tı­na ver­di­ği­ni, ya da fos­sep­tik çu­kur­la­rı aça­rak bu­ra­ya bı­rak­tık­la­rı­nı ifade eder­ken, bin­ler­ce bi­na­nın al­tın­da büyük boş­luk­lar ol­du­ğu­nu ve bu boş­luk­la­ra mut­la­ka beton en­jek­te edi­le­rek ze­min­le­rin sağ­lam­laş­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çekti.
TRA­VER­TEN ERİYEN BİR MAL­ZE­ME, AİTLİ SUYLA NELER OL­DU­ĞU­NU DÜ­ŞÜ­NÜN
Hakan Evren, ATSO mec­li­sin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da şun­la­rı söy­le­di : “ An­tal­ya’nın en büyük prob­lem­le­rin­den bi­ri­si An­tal­ya Be­le­di­ye­si dö­ne­min­de biz bi­na­la­rın al­tı­na fos­sep­tik ka­zı­yor­duk. Zer­ze­mi­ni bu­la­na kadar ka­zı­yor­duk. Şu anda bu bi­na­la­rın al­tın­da 50-60 metre boş­luk var. Tra­ver­ten bir kaya de­ğil­dir. Eri­yen bir mal­ze­me. Asit­li suyla neler ol­du­ğu­nu bir dü­şü­nün. O böl­ge­le­re bence en­jek­si­yon ya­pıl­ma­sı lazım, dol­du­rul­ma­lı lazım. O bi­na­la­ra dolgu ya­pıl­ma­sı lazım.
ŞEHİRLERİ KU­RAR­KEN DE YAN­LIŞ YAP­TIK
Şe­hir­le­ri ku­rar­ken de yan­lış yap­tık. Dağ­lar yer­yü­zü­nün di­rek­le­ri­dir dedi Kuran’da biz ova­la­ra indik. Dağda dep­rem yok. Ova­lar­da olu­yor. Fay­lar ova­lar­da. Biz o gü­ven­le­ri alan­la­rı terk edip bu­ra­la­ra gel­dik. Ova­lar­da­ki mi­mar­lar­da, mü­hen­dis­ler­de biziz. Kim­se­ye de suç at­ma­ya gerek yok. Bir ço­ğu­muz 2000 ön­ce­sin­de ya­pı­lan ko­nut­lar­da otu­ru­yo­ruz.
BİR KİŞİNİN ŞİKAYET DİLEK­ÇESİ YE­TERLİ
O bi­na­lar­da otu­ran­lar­dan bir kişi Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı’na di­lek­çe ve­rir­se anın­da per­for­mans ana­li­zi ya­pı­lı­yor. Siz yap­tır­maz­sa­nız bile Çevre Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı oraya yet­ki­li fir­ma­yı gön­de­ri­yor, per­for­mans ana­li­zi­ni yap­tı­rı­yor. Pa­ra­sı­nı öde­mez­sen ta­pu­ya tah­sil ede­ce­ği üc­re­ti şerh dü­şü­yor. Şi­ka­yet eden veya ana­liz is­te­yen va­tan­da­şın üc­re­ti öde­me­si de şart değil. Bu üc­re­ti tüm bina sa­kin­le­ri öde­mek zo­run­da. Öde­mez­ler­se tapu sa­hip­le­ri­ne bu şerh ko­nu­yor.
BİNA ÇÜRÜK ÇI­KAR­SA 60 GÜN İÇERİSİNDE BO­ŞAL­TI­LI­YOR
O bina çürük çı­kar­sa o bina 60 gün içe­ri­sin­de bo­şal­tı­lı­yor. Ama buna hiç bi­ri­miz ce­sa­ret ede­mi­yo­ruz. Bize de ge­li­yor­lar. Önce bir bak­tı­ra­lım di­yor­lar. Siz yet­ki­li bir fir­ma­sı­nız di­yor­lar. Bir alın ba­ka­lım, bi­na­mı­zı gö­re­lim di­yor­lar. Ben şim­di­ye kadar 150 bi­na­nın per­for­mans ana­li­zi­ni yap­tım çoğu çürük çıktı. Ama iş­le­me koy­dur­ma­dı­lar. Ma­ale­sef. Buna ce­sa­ret ede­mi­yor­lar” dedi.
ZER­ZEMİN
An­tal­ya’nın ken­di­ne özgü zemin ya­pı­sı (zer­ze­min), atık­su­la­rın ze­mi­ne sız­dı­rıl­ma­sı­na imkân ve­ri­yor. Zer­ze­mi­nin bu­lun­du­ğu yer­le­şim bi­rim­le­rin­de atık­su­lar doğal şe­kil­de sü­zü­le­rek ye­ral­tı­na gi­di­yor­du. Özel­lik­le An­tal­ya ve çev­re­sin­de es­ki­den ka­na­li­zas­yo­nun ol­ma­dı­ğı de­vir­ler­de, tu­va­let­le­rin ve atık­su­la­rın gider ola­rak bağ­lan­dı­ğı ucu bu­ca­ğı gö­rün­me­yen kars­tik ya­pı­da­ki yer altı boş­luk­la­rın­dan ve fay kı­rık­la­rın­dan fay­da­la­nıl­mış­tı. Bu sızan sular zemin özel­lik­le­ri ne­de­niy­le sü­zü­le­rek temiz ola­rak kıs­men de­ni­ze ula­şı­yor­du.
* FERUDUN ÖZGÜNSÜR

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.02.27 08:53:38
Son Düzenlenme Tarihi :

Hatay’da yaklaşık 10 bin depremzede ’can dost’ mama desteği bekliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’da, evcil yada sahipsiz hayvanların beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi için acil destek istendi. Enkazlar arasında bitkin haldeki hayvanları gönüllüler ellerinden geldiğince beslemeye çalışıyor.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler 11 içinde en büyük yıkıma Hatay’da neden oldu. Kentin Antakya ve Defne ilçeleri binlerce bina yıkıldı, hasar alanlar ise boşaltıldı. İnsanlar il dışına, çevre ilçelerdeki köylere yada konteyner kentlere yerleşti. Geride ise evcil ve sahipsiz hayvanlar kaldı. Binlerce hayvan, ağırlıklı olarak kedilerin özellikle işletmelerin yoğun bulunduğu bölgelerde enkaz arasında yaşadıkları görüldü. Besleme yapılan noktalarda dolaşan kedilerin, sıcakla birlikte susuz ve aç kalmaları nedeniyle bitkin oldukları gözlemlendi. Bölgede besleme yapan

"10 binin üzerinde hayvan var"
Hayvan Hakları Federasyonu(HAYTAP)Aydın Temsilcisi ve Hayvan Arama Kurtarma Görevlisi Mehmet Gürkan Tığoğlu, Hatay’da şuan enkaz arasında 10 binden fazla hayvanın yaşadığını belirtti.
Evde bakılan ve sokaktaki sahipsiz hayvanlarında dahil olmasıyla binlerce bir popülasyondan bahsettiklerinin altını çizen Tığoğlu, “Bizim şubat ayından bu yana Hatay’dan transfer ettiğimiz, sahiplerine ulaştırdığımız 2 binden fazla hayvan var. Çok ciddi bir rakam. Sadece buradan kurtarmak değil, tedavisini yapmak, aynı zamanda onları gittiği yerde alan açmak vesaire derken çok ciddi bir organizasyon” diye konuştu.
"Çamurlu su dahi yok"
Depremin ikinci gününden beri Hatay’da sahada olduklarını dile getiren Tığoğlu,” Deprem unutuldu, unutturuluyor, unutuluyor daha doğrusu. Burada kimse kalmadı eskisi kadar arama kurtarma ya da yardımlaşma ekipleri gün geçtikçe azalmaya başladı. İnsanlar olmadığı için ki bu hayvanlar aslında evcil hayvanlar. Şu anda içebilecekleri çamurlu su dahi yok. Burada arkadaki bir kafede önceden bir şekilde bu hayvanlar besleniyordu. Ya da bilinçli insanların mama vermesiyle ya da su vermesiyle, düzenli bakımlarını yapmasıyla hayatını idame ettirebiliyorlardı. Ama şu anda hayalet şehir söz konusu” dedi.

"Mama ihtiyacı var"
Enkazın içerisinde doğum yapmış onlarca kedi olduğunu ifade eden Tığoğlu, “Bunları almaya çalışıyoruz. Yine enkazın içerisinde güvenli alan oluşturduğunu düşünen köpekler var. Onların ayakları kırılıyor, yaralanıyor, hastalık kapıyor. Çünkü, temiz gıdaya erişemedikleri için bağışıklık sistemleri çok düşüyor. Ve biz bunları bir şekilde tespit ederek, hala daha her gün onlarcasını çıkartıp bir şekilde kendi kliniklerimizde ya da anlaşmalı kliniklerimizde tedavi ederek çıkartmaya çalışıyoruz. Her şeye ihtiyaç var hayvanla alakalı. En başta zaten su dahi yok demiştim. Evsel atık hadi bir şekilde olsa yine bir şekilde başının çaresine bakar diyebileceğimiz evsel atık bile yok. Mama ihtiyacı kesinlikle var. Yaş mama olur, kuru mama olur. Kedi maması, köpek maması ayrı şekilde. Ve en çok antibiyotik grubu, ilaç grubu, gönüllü veteriner grubu vesaire falan. Sağlık hizmetinin de olacağı çok şeye ihtiyaç var” ifadelerine yer verdi.
Gerekli çalışmaların yapılamadığı için hayvanların kontrolsüzce üremeye devam ettiğine değinen Tığoğlu, bunun da başlı başına bir problem olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak : İHA
Ekleme Tarihi : 2023.05.19 12:16:36
Son Düzenlenme Tarihi :